รหัสข้อสอบ : MAMB612967
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
1)
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
2)
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
3)
ถ้า A = {-5, -3, -1, 0, 1, 5, 10} , B = {-6, -3, 1, 3, 6} และ C = {-4, -3, -2, 1, 2, 4} แล้ว A∩(B∪C) จะได้เท่ากับเท่าใด
ก.
{x ∈ R | x2 + 2x − 3 = 0}
ข.
{x ∈ R | x2 - 2x − 3 = 0}
ค.
{x ∈ N | x2 + 2x − 3 = 0}
ง.
{x ∈ N | x2 - 2x − 3 = 0}
4)
ถ้า A = {0,2,5}, B = {3,4} และ r = {(x, y) ∈ B×A | y ≤ x − 2} แล้วเซต r คือข้อใด
ก.
{(3,0),(3, 2),(3,5),(4,0),(4,5)}
ข.
{(3,0),(3,2),(4,0),(4,2)}
ค.
{(3,0),(3,2),(4,0)}
ง.
{(3,0),(4,0),(4,2)}
5)
ก.
y = lx - 3l − 2
ข.
y = lx + 3l − 2
ค.
y = lx - 3l + 2
ง.
y = lx + 3l + 2
6)
กราฟในข้อใดมีจุด (-1,5) เป็นจุดสูงสุด
ก.
y = x2 + 2x+6
ข.
y = x2 - 2x + 2
ค.
y = -x2 - 2x + 4
ง.
y = x2 - 2x + 8
7)
ถ้า P เป็นจุดวกกลับของพาราโบลา y = -x2 - 12x - 38 และ 0 เป็นจุดกำเนิดแล้วระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q เท่ากับข้อใด
ก.
√10
ข.
2√10
ค.
√13
ง.
2√13
8)
กำหนดให้ลำดับแรก ; -9, -7, -5,.....
กำหนดให้ลำดับหลัง ; 12, 15, 18,....
พจน์ที่ 20 ของลำดับมีค่ามากกว่าพจน์ที่ 5 ของลำดับหลังอยู่เท่าใด
ก.
3
ข.
5
ค.
7
ง.
9
9)
ให้ x, y, z, w เป็น 4 พจน์เรียงกันไปลำดับเรขาคณิต โดยที่ x เป็นพจน์แรก ถ้า y + z = 6 และ z + w = -12 จงหาค่าสัมบูรณ์ของพจน์ที่ 5 ของลำดับนี้
ก.
12
ข.
24
ค.
36
ง.
48
10)
ถ้าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมชุดหนึ่งคือ 3n2 + 2n - 1 จงหาพจน์ที่ 30 ของอนุกรมชุดนี้
ก.
180
ข.
179
ค.
170
ง.
169
11)
เด็กคนหนึ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากรุ่นพี่ที่โรงงานในราคา 15,300 บาท โดยวิธีผ่านชำระในเดือนแรกจ่ายไป 1,700 บาท ส่วนเดือนต่อไปจ่ายลดลงทุกเดือนๆ ละ 100 บาท เมื่อจ่ายครบ 1 ปี เขายังเป็นหนี้รุ่นพี่อีกเท่าใด
ก.
1,200 บาท
ข.
1,400 บาท
ค.
1,500 บาท
ง.
1,000 บาท
12)
เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกเลข 4 จำนวนนี้เป็น 28 และผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้วจงหาผลบวกพจน์แรกและพจน์ที่สี่
ก.
12
ข.
14
ค.
18
ง.
24
13)
ก.
189
ข.
198
ค.
289
ง.
298
14)
ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 10, 12, 15, 13 และ 10 ข้อความ ในข้อใดเป็นเท็จสำหรับข้อมูลชุดนี้
ก.
มัธยฐานเท่ากับ 12
ข.
ฐานนิยมน้อยกว่า 12
ค.
ฐานนิยมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ง.
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่า 12
15)
เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนนักเรียน 36 คน โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10 แล้ว ปรากฎว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง 50-59 ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 49.5 คะแนน อยู่จำนวน 12 คน และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 คะแนน อยู่จำนวน 20 คน แล้วค่ามัธยฐานการสอบครั้งนี้มีค่าเท่าใด
ก.
53
ข.
54
ค.
56
ง.
57
16)
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
17)
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
18)
ถ้า A = {-5, -3, -1, 0, 1, 5, 10} , B = {-6, -3, 1, 3, 6} และ C = {-4, -3, -2, 1, 2, 4} แล้ว A∩(B∪C) จะได้เท่ากับเท่าใด
ก.
{x ∈ R | x2 + 2x − 3 = 0}
ข.
{x ∈ R | x2 - 2x − 3 = 0}
ค.
{x ∈ N | x2 + 2x − 3 = 0}
ง.
{x ∈ N | x2 - 2x − 3 = 0}
19)
ถ้า A = {0,2,5}, B = {3,4} และ r = {(x, y) ∈ B×A | y ≤ x − 2} แล้วเซต r คือข้อใด
ก.
{(3,0),(3, 2),(3,5),(4,0),(4,5)}
ข.
{(3,0),(3,2),(4,0),(4,2)}
ค.
{(3,0),(3,2),(4,0)}
ง.
{(3,0),(4,0),(4,2)}
20)
ก.
y = lx - 3l − 2
ข.
y = lx + 3l − 2
ค.
y = lx - 3l + 2
ง.
y = lx + 3l + 2
21)
กราฟในข้อใดมีจุด (-1,5) เป็นจุดสูงสุด
ก.
y = x2 + 2x+6
ข.
y = x2 - 2x + 2
ค.
y = -x2 - 2x + 4
ง.
y = x2 - 2x + 8
22)
ถ้า P เป็นจุดวกกลับของพาราโบลา y = -x2 - 12x - 38 และ 0 เป็นจุดกำเนิดแล้วระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q เท่ากับข้อใด
ก.
√10
ข.
2√10
ค.
√13
ง.
2√13
23)
กำหนดให้ลำดับแรก ; -9, -7, -5,.....
กำหนดให้ลำดับหลัง ; 12, 15, 18,....
พจน์ที่ 20 ของลำดับมีค่ามากกว่าพจน์ที่ 5 ของลำดับหลังอยู่เท่าใด
ก.
3
ข.
5
ค.
7
ง.
9
24)
ให้ x, y, z, w เป็น 4 พจน์เรียงกันไปลำดับเรขาคณิต โดยที่ x เป็นพจน์แรก ถ้า y + z = 6 และ z + w = -12 จงหาค่าสัมบูรณ์ของพจน์ที่ 5 ของลำดับนี้
ก.
12
ข.
24
ค.
36
ง.
48
25)
ถ้าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมชุดหนึ่งคือ 3n2 + 2n - 1 จงหาพจน์ที่ 30 ของอนุกรมชุดนี้
ก.
180
ข.
179
ค.
170
ง.
169
26)
เด็กคนหนึ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากรุ่นพี่ที่โรงงานในราคา 15,300 บาท โดยวิธีผ่านชำระในเดือนแรกจ่ายไป 1,700 บาท ส่วนเดือนต่อไปจ่ายลดลงทุกเดือนๆ ละ 100 บาท เมื่อจ่ายครบ 1 ปี เขายังเป็นหนี้รุ่นพี่อีกเท่าใด
ก.
1,200 บาท
ข.
1,400 บาท
ค.
1,500 บาท
ง.
1,000 บาท
27)
เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกเลข 4 จำนวนนี้เป็น 28 และผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้วจงหาผลบวกพจน์แรกและพจน์ที่สี่
ก.
12
ข.
14
ค.
18
ง.
24
28)
ก.
189
ข.
198
ค.
289
ง.
298
29)
ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 10, 12, 15, 13 และ 10 ข้อความ ในข้อใดเป็นเท็จสำหรับข้อมูลชุดนี้
ก.
มัธยฐานเท่ากับ 12
ข.
ฐานนิยมน้อยกว่า 12
ค.
ฐานนิยมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ง.
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่า 12
30)
เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนนักเรียน 36 คน โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10 แล้ว ปรากฎว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง 50-59 ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 49.5 คะแนน อยู่จำนวน 12 คน และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 คะแนน อยู่จำนวน 20 คน แล้วค่ามัธยฐานการสอบครั้งนี้มีค่าเท่าใด
ก.
53
ข.
54
ค.
56
ง.
57