รหัสข้อสอบ : MAMB612875
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 38 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
1)
ถ้าเอกภพสัมพันธ์คือเซตของจำนวนจริงแล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
ก.
∀x(x < 2 ⇒ x2 < 4)
ข.
∀x(|x +1| ≥ 1)
ค.
∀x(x2 > 0)
ง.
∀x(x2 + 1 ≥ 2x)
2)
ก.
Df = (−∞ , −1] ∪ [6 , ∞)
ข.
Rg = (−∞ , 0]
ค.
g เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน [−1 , 1]
ง.
g เป็นฟังก์ชัน 1-1
3)
ก.
0
ข.
1
ค.
2
ง.
3
4)
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
ก.
6
ข.
12
ค.
18
ง.
24
6)
ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ 6x + 6 = 2x+1 + 3x+1 มีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้
ก.
[0 , 1)
ข.
[1 , 2)
ค.
[2 , 3)
ง.
[3 , 4)
7)
เซตคำตอบของสมการ 2x+2 − 9√2x + 2 = 0 เท่ากับเซตคำตอบของสมการในข้อใด
ก.
ข.
logx+6 (2x2 + 14x + 28) = 2
ค.
ง.
log5 logx+6 log3 9 = 0
8)
ก.
3.5
ข.
7
ค.
4.5
ง.
9
9)
ก.
2/3
ข.
7/6
ค.
3/2
ง.
10/3
10)
ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ x2 − 4x + 7 = 0 แล้วค่าของ (|a| + |b|i)4 เท่ากับข้อใด
ก.
98
ข.
-98
ค.
196
ง.
-196
11)
ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z1 , z2 และ z3 เป็นรากของสมการ z3 = 2√7 + 6i แล้ว |z1| + |z2| + |z3| มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
12)
ก.
8
ข.
9
ค.
10
ง.
11
13)
ก.
0.2
ข.
0.4
ค.
0.5
ง.
0.6
14)
ก.
(0 , 1) ∪ (210 , ∞)
ข.
(0 , 1) ∪ (102 , ∞)
ค.
(−∞ , 1) ∪ (210 , ∞)
ง.
(−∞ , 1) ∪ (102 , ∞)
15)
จงหาค่าสูงสุดของ P = 2x + y + 5 ตามเงื่อนไขข้อจำกัดต่อไปนี้
x + 3y − 7 = 0
3x − 2y +1 ≥ 0
4x + y −17 ≤ 0
x ≥ 0
y ≥ 0
ก.
12
ข.
13
ค.
14
ง.
15
16)
ก.
8
ข.
9
ค.
10
ง.
11
17)
ก.
5.1
ข.
5.6
ค.
6.2
ง.
6.4
18)
ก.
5
ข.
6
ค.
7
ง.
8
19)
ถ้าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 80 และ 15 คะแนน ตามลำดับ นักเรียนผู้หนึ่งมีคะแนนสอบวิชานี้เป็นเดไซด์ที่ 3.3 เขาสอบได้ คะแนนเท่ากับในข้อใดต่อไปนี้
(กำหนดให้ z = 0.44 ตรงกับ A = 0.17 )
ก.
77.45
ข.
73.40
ค.
82.55
ง.
86.60
20)
ถ้าเอกภพสัมพันธ์คือเซตของจำนวนจริงแล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
ก.
∀x(x < 2 ⇒ x2 < 4)
ข.
∀x(|x +1| ≥ 1)
ค.
∀x(x2 > 0)
ง.
∀x(x2 + 1 ≥ 2x)
21)
ก.
Df = (−∞ , −1] ∪ [6 , ∞)
ข.
Rg = (−∞ , 0]
ค.
g เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน [−1 , 1]
ง.
g เป็นฟังก์ชัน 1-1
22)
ก.
0
ข.
1
ค.
2
ง.
3
23)
ก.
ข.
ค.
ง.
24)
ก.
6
ข.
12
ค.
18
ง.
24
25)
ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ 6x + 6 = 2x+1 + 3x+1 มีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้
ก.
[0 , 1)
ข.
[1 , 2)
ค.
[2 , 3)
ง.
[3 , 4)
26)
เซตคำตอบของสมการ 2x+2 − 9√2x + 2 = 0 เท่ากับเซตคำตอบของสมการในข้อใด
ก.
ข.
logx+6 (2x2 + 14x + 28) = 2
ค.
ง.
log5 logx+6 log3 9 = 0
27)
ก.
3.5
ข.
7
ค.
4.5
ง.
9
28)
ก.
2/3
ข.
7/6
ค.
3/2
ง.
10/3
29)
ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ x2 − 4x + 7 = 0 แล้วค่าของ (|a| + |b|i)4 เท่ากับข้อใด
ก.
98
ข.
-98
ค.
196
ง.
-196
30)
ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z1 , z2 และ z3 เป็นรากของสมการ z3 = 2√7 + 6i แล้ว |z1| + |z2| + |z3| มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
31)
ก.
8
ข.
9
ค.
10
ง.
11
32)
ก.
0.2
ข.
0.4
ค.
0.5
ง.
0.6
33)
ก.
(0 , 1) ∪ (210 , ∞)
ข.
(0 , 1) ∪ (102 , ∞)
ค.
(−∞ , 1) ∪ (210 , ∞)
ง.
(−∞ , 1) ∪ (102 , ∞)
34)
จงหาค่าสูงสุดของ P = 2x + y + 5 ตามเงื่อนไขข้อจำกัดต่อไปนี้
x + 3y − 7 = 0
3x − 2y +1 ≥ 0
4x + y −17 ≤ 0
x ≥ 0
y ≥ 0
ก.
12
ข.
13
ค.
14
ง.
15
35)
ก.
8
ข.
9
ค.
10
ง.
11
36)
ก.
5.1
ข.
5.6
ค.
6.2
ง.
6.4
37)
ก.
5
ข.
6
ค.
7
ง.
8
38)
ถ้าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 80 และ 15 คะแนน ตามลำดับ นักเรียนผู้หนึ่งมีคะแนนสอบวิชานี้เป็นเดไซด์ที่ 3.3 เขาสอบได้ คะแนนเท่ากับในข้อใดต่อไปนี้
(กำหนดให้ z = 0.44 ตรงกับ A = 0.17 )
ก.
77.45
ข.
73.40
ค.
82.55
ง.
86.60