รหัสข้อสอบ : SOMB612801
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5
1)
พีระมิดในอารยธรรมอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก.
ใช้เป็นศาสนสถาน, ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์
ข.
ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์, แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ
ค.
แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ, แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร
ง.
แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร, ใช้เป็นศาสนสถาน
2)
เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน
ก.
สังคีติยวงศ์, ท้าวแสนปม
ข.
ท้าวแสนปม, มังรายศาสตร์
ค.
มังรายศาสตร์, ไตรภูมิพระร่วง
ง.
ไตรภูมิพระร่วง, สังคีติยวงศ์
3)
รูปแบบใดเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง
ก.
Gothic, Baroque
ข.
Baroque, Neo-classic
ค.
Neo-classic, Romanesque
ง.
Romanesque, Gothic
4)
จักรวรรดิอินเดียได้รับอิทธิพลทางศิลปะด้านใดจากกรีกและเปอร์เซีย
ก.
จิตรกรรม, นาฏกรรม
ข.
นาฏกรรม, ประติมากรรม
ค.
ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม
ง.
สถาปัตยกรรม, จิตรกรรม
5)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
ก.
ไอน้ำ, ถ่านหิน
ข.
น้ำมัน, ถ่านหิน
ค.
ไอน้ำ, น้ำมัน
ง.
ถ่านหิน, แรงงานคนและสัตว์
6)
สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น
ก.
สงครามเกาหลี, สงครามเวียดนาม
ข.
สงครามเวียดนาม, สงครามอ่าวเปอร์เซีย
ค.
สงครามอ่าวเปอร์เซีย, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
ง.
สงครามเกาหลี, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
7)
หมอบรัดเลย์มีผลงานเผยแพร่วิทยาการตะวันตกในด้านใด
ก.
การช่าง, การพิมพ์
ข.
การพิมพ์, การแพทย์
ค.
การแพทย์, การทำแผนที่
ง.
การทำแผนที่, การช่าง
8)
สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง นอกจากข้าวแล้ว ยังประกอบด้วยสินค้าชนิดใด
ก.
ดีบุก, ไม้สัก
ข.
ไม้สัก, ของป่า
ค.
ของป่า, น้ำตาลทราย
ง.
น้ำตาลทราย, ดีบุก
9)
เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก.
การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1
ข.
การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
ค.
การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
ง.
การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การสร้างดุสิตธานีเป็นเมืองประชาธิปไตยจำลอง
10)
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด
ก.
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ข.
ภาษีอากร
ค.
คนในบังคับต่างชาติ
ง.
ถูกทุกข้อ
11)
ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร
ก.
ทำนา, ปลูกพืชไร่
ข.
ปลูกพืชไร่, ทำบ่อพลอย
ค.
ทำบ่อพลอย, นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
ง.
นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง,ทำนา
12)
เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ก.
ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
ข.
ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
ค.
มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
ง.
ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
13)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน
ก.
ยาวเท่ากันทุกเส้น, สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก
ข.
สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก, ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร
ค.
ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร, แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
ง.
แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน, ยาวเท่ากันทุกเส้น
14)
ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
     1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
     2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
     3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
     4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
ก.
ข้อ 1 และ 2
ข.
ข้อ 2 และ 3
ค.
ข้อ 2 และ 4
ง.
ข้อ 3 และ 4
15)
ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล
ก.
แผนที่, กล้องวัดระดับ
ข.
กล้องวัดระดับ, ภาพจากดาวเทียม
ค.
แผนที่, ภาพจากดาวเทียม
ง.
ภาพจากดาวเทียม, เครื่องย่อขยายแผนที่
16)
พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
ก.
พลังงานไฟฟ้า, พลังงานชีวมวล
ข.
พลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์
ค.
พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ง.
พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานไฟฟ้า
17)
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ก.
การทำนาปี, การทำนาเกลือ
ข.
การทำนาเกลือ, การจุดบั้งไฟ
ค.
การจุดบั้งไฟ, การแห่นางแมว
ง.
การแห่นางแมว, การทำนาปี
18)
การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
     2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
     3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
     4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
ก.
ข้อ 1 และ 2
ข.
ข้อ 1 และ 4
ค.
ข้อ 3 และ 2
ง.
ข้อ 3 และ 4
19)
ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle
ก.
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก, การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก
ข.
การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก, การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้
ค.
การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้, การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง
ง.
การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง, การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
20)
ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก.
การปลูกป่าชายเลน, การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
ข.
การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง, การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
ค.
การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้, การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
ง.
การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง, การปลูกป่าชายเลน
21)
พีระมิดในอารยธรรมอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก.
ใช้เป็นศาสนสถาน, ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์
ข.
ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์, แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ
ค.
แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ, แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร
ง.
แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร, ใช้เป็นศาสนสถาน
22)
เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน
ก.
สังคีติยวงศ์, ท้าวแสนปม
ข.
ท้าวแสนปม, มังรายศาสตร์
ค.
มังรายศาสตร์, ไตรภูมิพระร่วง
ง.
ไตรภูมิพระร่วง, สังคีติยวงศ์
23)
รูปแบบใดเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง
ก.
Gothic, Baroque
ข.
Baroque, Neo-classic
ค.
Neo-classic, Romanesque
ง.
Romanesque, Gothic
24)
จักรวรรดิอินเดียได้รับอิทธิพลทางศิลปะด้านใดจากกรีกและเปอร์เซีย
ก.
จิตรกรรม, นาฏกรรม
ข.
นาฏกรรม, ประติมากรรม
ค.
ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม
ง.
สถาปัตยกรรม, จิตรกรรม
25)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
ก.
ไอน้ำ, ถ่านหิน
ข.
น้ำมัน, ถ่านหิน
ค.
ไอน้ำ, น้ำมัน
ง.
ถ่านหิน, แรงงานคนและสัตว์
26)
สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น
ก.
สงครามเกาหลี, สงครามเวียดนาม
ข.
สงครามเวียดนาม, สงครามอ่าวเปอร์เซีย
ค.
สงครามอ่าวเปอร์เซีย, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
ง.
สงครามเกาหลี, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
27)
หมอบรัดเลย์มีผลงานเผยแพร่วิทยาการตะวันตกในด้านใด
ก.
การช่าง, การพิมพ์
ข.
การพิมพ์, การแพทย์
ค.
การแพทย์, การทำแผนที่
ง.
การทำแผนที่, การช่าง
28)
สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง นอกจากข้าวแล้ว ยังประกอบด้วยสินค้าชนิดใด
ก.
ดีบุก, ไม้สัก
ข.
ไม้สัก, ของป่า
ค.
ของป่า, น้ำตาลทราย
ง.
น้ำตาลทราย, ดีบุก
29)
เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก.
การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1
ข.
การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
ค.
การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
ง.
การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การสร้างดุสิตธานีเป็นเมืองประชาธิปไตยจำลอง
30)
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด
ก.
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ข.
ภาษีอากร
ค.
คนในบังคับต่างชาติ
ง.
ถูกทุกข้อ
31)
ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร
ก.
ทำนา, ปลูกพืชไร่
ข.
ปลูกพืชไร่, ทำบ่อพลอย
ค.
ทำบ่อพลอย, นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
ง.
นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง,ทำนา
32)
เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ก.
ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
ข.
ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
ค.
มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
ง.
ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
33)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน
ก.
ยาวเท่ากันทุกเส้น, สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก
ข.
สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก, ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร
ค.
ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร, แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
ง.
แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน, ยาวเท่ากันทุกเส้น
34)
ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
     1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
     2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
     3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
     4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
ก.
ข้อ 1 และ 2
ข.
ข้อ 2 และ 3
ค.
ข้อ 2 และ 4
ง.
ข้อ 3 และ 4
35)
ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล
ก.
แผนที่, กล้องวัดระดับ
ข.
กล้องวัดระดับ, ภาพจากดาวเทียม
ค.
แผนที่, ภาพจากดาวเทียม
ง.
ภาพจากดาวเทียม, เครื่องย่อขยายแผนที่
36)
พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
ก.
พลังงานไฟฟ้า, พลังงานชีวมวล
ข.
พลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์
ค.
พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ง.
พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานไฟฟ้า
37)
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ก.
การทำนาปี, การทำนาเกลือ
ข.
การทำนาเกลือ, การจุดบั้งไฟ
ค.
การจุดบั้งไฟ, การแห่นางแมว
ง.
การแห่นางแมว, การทำนาปี
38)
การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
     2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
     3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
     4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
ก.
ข้อ 1 และ 2
ข.
ข้อ 1 และ 4
ค.
ข้อ 3 และ 2
ง.
ข้อ 3 และ 4
39)
ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle
ก.
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก, การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก
ข.
การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก, การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้
ค.
การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้, การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง
ง.
การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง, การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
40)
ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก.
การปลูกป่าชายเลน, การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
ข.
การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง, การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
ค.
การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้, การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
ง.
การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง, การปลูกป่าชายเลน