รหัสข้อสอบ : AAKA112570
วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
ระดับชั้น : อ.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตคิดไม่ง่าย
1)
1+1 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
2
ค.
3
2)
2+2 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
3
ค.
4
3)
3+0 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
2
ค.
3
4)
5+5 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
2
ข.
8
ค.
10
5)
9+0 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
4
ข.
7
ค.
9
6)
1+1 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
2
ค.
3
7)
2+2 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
3
ค.
4
8)
3+0 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
1
ข.
2
ค.
3
9)
5+5 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
2
ข.
8
ค.
10
10)
9+0 เท่ากับเท่าไหร่
ก.
4
ข.
7
ค.
9