รหัสข้อสอบ : THPA212497
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2
1)
ข้อ 1-5 บอกลักษณะนามถูกต้อง 1.บ้าน
ก.
หลัง
ข.
เรือน
2)
2.ปากกา
ก.
แท่ง
ข.
ด้าม
3)
3.กระดาษ
ก.
แผ่น
ข.
ใบ
4)
4.ดินสอ
ก.
ด้าม
ข.
แท่ง
5)
5.ดอกไม้
ก.
กลีบ
ข.
ดอก
6)
ข้อ 1-5 บอกลักษณะนามถูกต้อง 1.บ้าน
ก.
หลัง
ข.
เรือน
7)
2.ปากกา
ก.
แท่ง
ข.
ด้าม
8)
3.กระดาษ
ก.
แผ่น
ข.
ใบ
9)
4.ดินสอ
ก.
ด้าม
ข.
แท่ง
10)
5.ดอกไม้
ก.
กลีบ
ข.
ดอก