รหัสข้อสอบ : THPA112396
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ
1)
ข้อใดคือสระอา
ก.
ข.
2)
ข้อใดคือสระออ
ก.
ข.
3)
อา-ระ-ยะ-ทำ
ก.
อาระยะทำ
ข.
อารยธรรม
4)
ทำ-มะ-ชาด
ก.
ธรรมะชาด
ข.
ธรรมชาติ
5)
ข้อใดคือสระแอ
ก.
ข.
6)
ข้อใดคือสระอา
ก.
ข.
7)
ข้อใดคือสระออ
ก.
ข.
8)
อา-ระ-ยะ-ทำ
ก.
อาระยะทำ
ข.
อารยธรรม
9)
ทำ-มะ-ชาด
ก.
ธรรมะชาด
ข.
ธรรมชาติ
10)
ข้อใดคือสระแอ
ก.
ข.