รหัสข้อสอบ : SOPB512057
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์
1)
แม่น้ำใดไม่อยู่ในภาคกลาง
ก.
แม่น้ำแคว
ข.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค.
แม่น้ำท่าจีน
2)
ลมมรสุมใดทำให้เกิดฝน
ก.
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.
ตะวันตกเฉียงใต้
ค.
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3)
จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคกลาง
ก.
นครสวรรค์
ข.
นครศรีธรรมราช
ค.
นครนายก
4)
แม่น้ำใดเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางตอนบน
ก.
วัง
ข.
ยม
ค.
ปิง
5)
อาชีพหลักของคนไทยคืออะไร
ก.
ทำนา
ข.
ประมง
ค.
ค้าขาย
6)
แม่น้ำใดไม่อยู่ในภาคกลาง
ก.
แม่น้ำแคว
ข.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค.
แม่น้ำท่าจีน
7)
ลมมรสุมใดทำให้เกิดฝน
ก.
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.
ตะวันตกเฉียงใต้
ค.
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8)
จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคกลาง
ก.
นครสวรรค์
ข.
นครศรีธรรมราช
ค.
นครนายก
9)
แม่น้ำใดเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางตอนบน
ก.
วัง
ข.
ยม
ค.
ปิง
10)
อาชีพหลักของคนไทยคืออะไร
ก.
ทำนา
ข.
ประมง
ค.
ค้าขาย