รหัสข้อสอบ : THPB411920
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 30
1)
ข้อใดเป็นคำไทยแท้
ก.
ปัญญา
ข.
ศึกษา
ค.
ย่างก้าว
ง.
เดิน
2)
"ตัวขาบ" เป็นคำแผลงของคำว่า
ก.
มะพร้าว
ข.
ตะขบ
ค.
มะกรูด
ง.
ตะขาบ
3)
ข้อใดเป็นคำอังกฤษ
ก.
ภูเขานี้วิว สวยมาก
ข.
งานนี้ สำเร็จ ลุล่วง
ค.
การ ศึกษา น้อย
ง.
เกิด อัคคีภัย ขึ้น
4)
คำใดเป็นคำโปรตุเกส
ก.
กาหลา
ข.
ทุเรียน
ค.
กะปิตัน
ง.
สบู่
5)
ข้อใดไม่เป็นคำเปอร์เชีย
ก.
กุหลาบ
ข.
สาเก
ค.
ตรา
ง.
สักหลาด
6)
ข้อใดเป็นคำไทยแท้
ก.
ปัญญา
ข.
ศึกษา
ค.
ย่างก้าว
ง.
เดิน
7)
"ตัวขาบ" เป็นคำแผลงของคำว่า
ก.
มะพร้าว
ข.
ตะขบ
ค.
มะกรูด
ง.
ตะขาบ
8)
ข้อใดเป็นคำอังกฤษ
ก.
ภูเขานี้วิว สวยมาก
ข.
งานนี้ สำเร็จ ลุล่วง
ค.
การ ศึกษา น้อย
ง.
เกิด อัคคีภัย ขึ้น
9)
คำใดเป็นคำโปรตุเกส
ก.
กาหลา
ข.
ทุเรียน
ค.
กะปิตัน
ง.
สบู่
10)
ข้อใดไม่เป็นคำเปอร์เชีย
ก.
กุหลาบ
ข.
สาเก
ค.
ตรา
ง.
สักหลาด