รหัสข้อสอบ : THPA311900
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ
1)
"กริด - สะ - หนา"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
กฤษนา
ข.
กฤษณา
ค.
กฤษฎา
ง.
กฤษดา
2)
"จรัส"   อ่านว่าอย่างไร
ก.
จรัด
ข.
จะ - รัด
ค.
จะ - หรัด
ง.
จอ - หรัด
3)
"ขยุกขยิก"   อ่านว่าอย่างไร
ก.
ขะ - ยุก - ขะ - ยิก
ข.
ขะ - ยุก - ขะ - หยิก
ค.
ขะ - หยุก - ขะ - ยิก
ง.
ขะ - หยุก - ขะ - หยิก
4)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ปรอด  อ่านว่า  ปะ - หรอด
ข.
ขยาย  อ่านว่า  ขะ - ยาย
ค.
ผนัง  อ่านว่า  ผะ - นัง
ง.
ตลาด  อ่านว่า  ตะ - ลาด
5)
"ผะ - หนวด"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
ผนวก
ข.
ผนวค
ค.
ผนวช
ง.
ผนวด
6)
"สะ - หนุก - สะ - หนาน"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
สนุนสนาน
ข.
สนุบสนาน
ค.
สนุกสนาม
ง.
สนุกสนาน
7)
ข้อใดเป็นคำที่มี  ส  นำ  ทั้งหมด
ก.
สมาน  สงวน
ข.
สนอง  สบง
ค.
สบาย  สมัคร
ง.
สมุด  สบัด
8)
ข้อใดเป็นอักษรนำทั้งหมด
ก.
ผนึก  ทนาย
ข.
ถวาย  ผลิต
ค.
ขบวน  ตลก
ง.
ฉลาม  จมูก
9)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
อนาถ  อ่านว่า  อะ - หนาด
ข.
ถนอม  อ่านว่า  ถะ - นอม
ค.
สมุน  อ่านว่า  สะ - มุน
ง.
สวาย  อ่านว่า  สะ - วาย
10)
"สม่ำเสมอ"  อ่านว่าอย่างไร
ก.
สะ - ม่ำ - สะ - เมอ
ข.
สะ - ม่ำ - สะ - เหมอ
ค.
สะ - หม่ำ - สะ - เหมอ
ง.
สะ - หม่ำ - สะ - เมอ
11)
"กริด - สะ - หนา"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
กฤษนา
ข.
กฤษณา
ค.
กฤษฎา
ง.
กฤษดา
12)
"จรัส"   อ่านว่าอย่างไร
ก.
จรัด
ข.
จะ - รัด
ค.
จะ - หรัด
ง.
จอ - หรัด
13)
"ขยุกขยิก"   อ่านว่าอย่างไร
ก.
ขะ - ยุก - ขะ - ยิก
ข.
ขะ - ยุก - ขะ - หยิก
ค.
ขะ - หยุก - ขะ - ยิก
ง.
ขะ - หยุก - ขะ - หยิก
14)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ปรอด  อ่านว่า  ปะ - หรอด
ข.
ขยาย  อ่านว่า  ขะ - ยาย
ค.
ผนัง  อ่านว่า  ผะ - นัง
ง.
ตลาด  อ่านว่า  ตะ - ลาด
15)
"ผะ - หนวด"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
ผนวก
ข.
ผนวค
ค.
ผนวช
ง.
ผนวด
16)
"สะ - หนุก - สะ - หนาน"  คือคำอ่านของข้อใด
ก.
สนุนสนาน
ข.
สนุบสนาน
ค.
สนุกสนาม
ง.
สนุกสนาน
17)
ข้อใดเป็นคำที่มี  ส  นำ  ทั้งหมด
ก.
สมาน  สงวน
ข.
สนอง  สบง
ค.
สบาย  สมัคร
ง.
สมุด  สบัด
18)
ข้อใดเป็นอักษรนำทั้งหมด
ก.
ผนึก  ทนาย
ข.
ถวาย  ผลิต
ค.
ขบวน  ตลก
ง.
ฉลาม  จมูก
19)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
อนาถ  อ่านว่า  อะ - หนาด
ข.
ถนอม  อ่านว่า  ถะ - นอม
ค.
สมุน  อ่านว่า  สะ - มุน
ง.
สวาย  อ่านว่า  สะ - วาย
20)
"สม่ำเสมอ"  อ่านว่าอย่างไร
ก.
สะ - ม่ำ - สะ - เมอ
ข.
สะ - ม่ำ - สะ - เหมอ
ค.
สะ - หม่ำ - สะ - เหมอ
ง.
สะ - หม่ำ - สะ - เมอ