รหัสข้อสอบ : MAMA111788
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เศษส่วน
1)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 5/6=.../....
ก.
30/42
ข.
30/36
ค.
1/2
ง.
2/3
2)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 2/9=.../...  
ก.
1/3
ข.
4/18
ค.
18/4
ง.
3/1
3)
เศษส่วนใดที่มีค่าเท่ากับเศษส่วน  4/3=.../...
ก.
12/9
ข.
9/12
ค.
6/18
ง.
18/6
4)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วน1/2=2/...=3/....
ก.
4,5
ข.
4,6
ค.
4,7
ง.
4,8
5)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
1/2=3/4
ข.
3/4=12/14
ค.
1/2=2/4
ง.
2/5=1/3
6)
2/3+1/3มีค่าเท่าไหร่
ก.
3/6
ข.
6/3
ค.
3/3หรือ1
ง.
3/9
7)
4/7+2/7มีค่าเท่าไหร่
ก.
6/7
ข.
6/14
ค.
8/49
ง.
7/6
8)
5/6*1/2มีค่าเท่าใด
ก.
5/6
ข.
5/12
ค.
5/8
ง.
6/12
9)
3/4*4/5มีค่าเท่าไหร่
ก.
7/9
ข.
12/20
ค.
7/20
ง.
12/9
10)
8/15-5/15 มีค่าเท่าไหร่
ก.
3/15
ข.
13/30
ค.
3/30
ง.
13/15
11)
9/15-2/5 มีค่าเท่าไหร่
ก.
7/15
ข.
7/5
ค.
3/15
ง.
3/5
12)
4/5หาร5/4
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
13)
8/7หาร2/1 มีค่าเท่าไหร่
ก.
8/10
ข.
10/8
ค.
8/14
ง.
14/8
14)
ข้อใดคือเศษส่วนอย่างต่ำ
ก.
5/2
ข.
1
ค.
2
ง.
4/5
15)
ข้อใดเป็นเศษส่วนเกิน
ก.
1/2
ข.
3/4
ค.
2/2
ง.
5/2
16)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 5/6=.../....
ก.
30/42
ข.
30/36
ค.
1/2
ง.
2/3
17)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 2/9=.../...  
ก.
1/3
ข.
4/18
ค.
18/4
ง.
3/1
18)
เศษส่วนใดที่มีค่าเท่ากับเศษส่วน  4/3=.../...
ก.
12/9
ข.
9/12
ค.
6/18
ง.
18/6
19)
เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วน1/2=2/...=3/....
ก.
4,5
ข.
4,6
ค.
4,7
ง.
4,8
20)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
1/2=3/4
ข.
3/4=12/14
ค.
1/2=2/4
ง.
2/5=1/3
21)
2/3+1/3มีค่าเท่าไหร่
ก.
3/6
ข.
6/3
ค.
3/3หรือ1
ง.
3/9
22)
4/7+2/7มีค่าเท่าไหร่
ก.
6/7
ข.
6/14
ค.
8/49
ง.
7/6
23)
5/6*1/2มีค่าเท่าใด
ก.
5/6
ข.
5/12
ค.
5/8
ง.
6/12
24)
3/4*4/5มีค่าเท่าไหร่
ก.
7/9
ข.
12/20
ค.
7/20
ง.
12/9
25)
8/15-5/15 มีค่าเท่าไหร่
ก.
3/15
ข.
13/30
ค.
3/30
ง.
13/15
26)
9/15-2/5 มีค่าเท่าไหร่
ก.
7/15
ข.
7/5
ค.
3/15
ง.
3/5
27)
4/5หาร5/4
ก.
1
ข.
2
ค.
3
ง.
4
28)
8/7หาร2/1 มีค่าเท่าไหร่
ก.
8/10
ข.
10/8
ค.
8/14
ง.
14/8
29)
ข้อใดคือเศษส่วนอย่างต่ำ
ก.
5/2
ข.
1
ค.
2
ง.
4/5
30)
ข้อใดเป็นเศษส่วนเกิน
ก.
1/2
ข.
3/4
ค.
2/2
ง.
5/2