รหัสข้อสอบ : MAPA101171
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
1)
ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
ก.
2 + 3 = 5
ข.
4 + 4 = 7
ค.
3 + 5 = 8
2)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
9 + 0
ข.
3 + 5
ค.
7 + 1
3)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
ก.
1 + 1
ข.
2 + 2
ค.
1 + 4
4)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากกว่า 6
ก.
1 + 2
ข.
2 + 3
ค.
4 + 3
5)
ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
ก.
4 + 4
ข.
2 + 4
ค.
5 + 3
6)
3 + 3 = ........ ข้อใดถูกต้อง
ก.
ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 3
ข.
ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 7
ค.
ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 6
7)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 7
ก.
5 + 1
ข.
4 + 3
ค.
6 + 3
8)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
1 + 2 = 3 + 1
ข.
6 + 0 > 5 + 1
ค.
4 + 1 < 2 + 4
9)
ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 3 + 5
ก.
4 + 3
ข.
6 + 2
ค.
6 + 1
10)
จำนวนใดบวกด้วย 2 แล้วเท่ากับ 6
ก.
2
ข.
3
ค.
4
11)
2 + 1 = 3 และ 4 + 2 = 6 ตัวเลข 1 และ ตัวเลข 2(ตัวที่สอง) เหมือนกันในเรื่องใด
ก.
เป็นตัวตั้ง
ข.
เป็นตัวบวก
ค.
เป็นผลลัพธ์
12)
“ซื้อดอกไม้ 3 ดอก พี่ให้อีก 2 ดอกมีดอกไม้รวมกี่ดอก” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด
ก.
2 + 2 = .......
ข.
3 + 2 = .......
ค.
3 - 2 = .......
13)
"ก้อยอายุ 7 ปี นิดอายุเท่ากับก้อย" ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
นิดอายุมากกว่าก้อย
ข.
นิดอายุน้อยกว่าก้อย
ค.
นิดและก้อยอายุเท่ากัน
14)
2 + 1 = ....... เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อใด
ก.
เลี้ยงแมวไว้ 2 ตัว เพื่อนให้มาอีก 1 ตัวมีแมวทั้งหมดกี่ตัว
ข.
ซื้อปลามา 2 ตัว ตายไป 1 ตัว เหลือปลากี่ตัว
ค.
มีขนม 3 ชิ้น กินไป 2 ชิ้น เหลือขนมกี่ชิ้น
15)
ยายมีตะกร้าอยู่ 3 ใบ ตาสานให้อีก 1 ใบ ยายมีตะกร้ารวมทั้งหมดกี่ใบ
ก.
3 ใบ
ข.
4 ใบ
ค.
5 ใบ
16)
มีแก้วน้ำ 2 ใบ ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ใบ รวมมีแก้วน้ำกี่ใบ
ก.
6 ใบ
ข.
5 ใบ
ค.
4 ใบ
17)
แม่มีเสื้อ 5 ตัว ซื้อมาอีก 2 ตัว แม่มีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว
ก.
5 ตัว
ข.
6 ตัว
ค.
7 ตัว
18)
“พี่มีรองเท้า 2 คู่ ซื้อมาอีก 1 คู่ พี่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก.
2 + 1 = .......
ข.
3 + 1 = .......
ค.
2 > 1
19)
“แม่มีไข่ไก่ 5 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง” โจทย์ถามอะไร
ก.
แม่มีไข่ไก่กี่ฟอง
ข.
แม่มีไข่เป็ดกี่ฟอง
ค.
แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง
20)
“ฝ้ายมีเพื่อนทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชาย 2 คน เป็นผู้หญิง 3 คน” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก.
2 + 3 = 5
ข.
2 + 3 > 5
ค.
5 + 2 < 3
21)
ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
ก.
2 + 3 = 5
ข.
4 + 4 = 7
ค.
3 + 5 = 8
22)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
9 + 0
ข.
3 + 5
ค.
7 + 1
23)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
ก.
1 + 1
ข.
2 + 2
ค.
1 + 4
24)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากกว่า 6
ก.
1 + 2
ข.
2 + 3
ค.
4 + 3
25)
ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
ก.
4 + 4
ข.
2 + 4
ค.
5 + 3
26)
3 + 3 = ........ ข้อใดถูกต้อง
ก.
ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 3
ข.
ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 7
ค.
ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 6
27)
ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 7
ก.
5 + 1
ข.
4 + 3
ค.
6 + 3
28)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
1 + 2 = 3 + 1
ข.
6 + 0 > 5 + 1
ค.
4 + 1 < 2 + 4
29)
ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 3 + 5
ก.
4 + 3
ข.
6 + 2
ค.
6 + 1
30)
จำนวนใดบวกด้วย 2 แล้วเท่ากับ 6
ก.
2
ข.
3
ค.
4
31)
2 + 1 = 3 และ 4 + 2 = 6 ตัวเลข 1 และ ตัวเลข 2(ตัวที่สอง) เหมือนกันในเรื่องใด
ก.
เป็นตัวตั้ง
ข.
เป็นตัวบวก
ค.
เป็นผลลัพธ์
32)
“ซื้อดอกไม้ 3 ดอก พี่ให้อีก 2 ดอกมีดอกไม้รวมกี่ดอก” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด
ก.
2 + 2 = .......
ข.
3 + 2 = .......
ค.
3 - 2 = .......
33)
"ก้อยอายุ 7 ปี นิดอายุเท่ากับก้อย" ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
นิดอายุมากกว่าก้อย
ข.
นิดอายุน้อยกว่าก้อย
ค.
นิดและก้อยอายุเท่ากัน
34)
2 + 1 = ....... เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อใด
ก.
เลี้ยงแมวไว้ 2 ตัว เพื่อนให้มาอีก 1 ตัวมีแมวทั้งหมดกี่ตัว
ข.
ซื้อปลามา 2 ตัว ตายไป 1 ตัว เหลือปลากี่ตัว
ค.
มีขนม 3 ชิ้น กินไป 2 ชิ้น เหลือขนมกี่ชิ้น
35)
ยายมีตะกร้าอยู่ 3 ใบ ตาสานให้อีก 1 ใบ ยายมีตะกร้ารวมทั้งหมดกี่ใบ
ก.
3 ใบ
ข.
4 ใบ
ค.
5 ใบ
36)
มีแก้วน้ำ 2 ใบ ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ใบ รวมมีแก้วน้ำกี่ใบ
ก.
6 ใบ
ข.
5 ใบ
ค.
4 ใบ
37)
แม่มีเสื้อ 5 ตัว ซื้อมาอีก 2 ตัว แม่มีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว
ก.
5 ตัว
ข.
6 ตัว
ค.
7 ตัว
38)
“พี่มีรองเท้า 2 คู่ ซื้อมาอีก 1 คู่ พี่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก.
2 + 1 = .......
ข.
3 + 1 = .......
ค.
2 > 1
39)
“แม่มีไข่ไก่ 5 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง” โจทย์ถามอะไร
ก.
แม่มีไข่ไก่กี่ฟอง
ข.
แม่มีไข่เป็ดกี่ฟอง
ค.
แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง
40)
“ฝ้ายมีเพื่อนทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชาย 2 คน เป็นผู้หญิง 3 คน” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก.
2 + 3 = 5
ข.
2 + 3 > 5
ค.
5 + 2 < 3