รหัสข้อสอบ : THPA101160
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 13
1)
ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
เออ – รอ – เรอ
ข.
รอ – เออ – เรอ
ค.
เอ – รอ – ออ – เรอ
2)
ข้อใดประสมด้วย สระเออ
ก.
จอ
ข.
เจอ
ค.
เสือ
3)
ข้อใดมีลักษณะไม่เหมือนกับคำว่า "ชื่น"
ก.
ขืน
ข.
รื่น
ค.
กิน
4)
“ฉัน......ด.ช. ข้าวตู” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
ชื่อ
ข.
ยืน
ค.
ซื้อ
5)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ตื่น"
ก.
อื่น
ข.
เดิน
ค.
เจือ
6)
ข้อใดไม่ได้ประสม สระเออ
ก.
เธอ
ข.
เขิน
ค.
เอง
7)
คำว่า "เกิน" อ่านได้อย่างไร
ก.
กอ – นอ – เออ – เกิน
ข.
กอ – เออ – นอ – เกิน
ค.
กอ – เออ – อิ – นอ – เกิน
8)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วย แม่เกอว
ก.
วัว
ข.
เหว
ค.
กาว
9)
ข้อใดประสมด้วยสระ เ-อ
ก.
เจ็ด
ข.
เบิก
ค.
บวบ
10)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า “เสื้อผ้า”
ก.
มืดค่ำ
ข.
เนื้อสด
ค.
เอื้อเฟื้อ
11)
คำว่า "แก้ว" อ่านอย่างไร
ก.
แถว – โท – แถ้ว
ข.
แจว – โท – แจ้ว
ค.
แกว – โท – แก้ว
12)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "แวววาว"
ก.
แพรวพราว
ข.
ครองแครง
ค.
งานบ้าน
13)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตรา แม่เกอว
ก.
แนว
ข.
หัว
ค.
กลัว
14)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ชาวสวน"
ก.
น้องรัก
ข.
แก้มแดง
ค.
ลุงจ๋า
15)
ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูกต้อง
ก.
หิว – หิ้ว – หิ๋ว
ข.
หิว – หิ่ว – หิ้ว
ค.
หิว – หิ่ว – หิ้ว – หิ๊ว – หิ๋ว
16)
ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
เออ – รอ – เรอ
ข.
รอ – เออ – เรอ
ค.
เอ – รอ – ออ – เรอ
17)
ข้อใดประสมด้วย สระเออ
ก.
จอ
ข.
เจอ
ค.
เสือ
18)
ข้อใดมีลักษณะไม่เหมือนกับคำว่า "ชื่น"
ก.
ขืน
ข.
รื่น
ค.
กิน
19)
“ฉัน......ด.ช. ข้าวตู” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
ชื่อ
ข.
ยืน
ค.
ซื้อ
20)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ตื่น"
ก.
อื่น
ข.
เดิน
ค.
เจือ
21)
ข้อใดไม่ได้ประสม สระเออ
ก.
เธอ
ข.
เขิน
ค.
เอง
22)
คำว่า "เกิน" อ่านได้อย่างไร
ก.
กอ – นอ – เออ – เกิน
ข.
กอ – เออ – นอ – เกิน
ค.
กอ – เออ – อิ – นอ – เกิน
23)
ข้อใดไม่ได้สะกดด้วย แม่เกอว
ก.
วัว
ข.
เหว
ค.
กาว
24)
ข้อใดประสมด้วยสระ เ-อ
ก.
เจ็ด
ข.
เบิก
ค.
บวบ
25)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า “เสื้อผ้า”
ก.
มืดค่ำ
ข.
เนื้อสด
ค.
เอื้อเฟื้อ
26)
คำว่า "แก้ว" อ่านอย่างไร
ก.
แถว – โท – แถ้ว
ข.
แจว – โท – แจ้ว
ค.
แกว – โท – แก้ว
27)
ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า "แวววาว"
ก.
แพรวพราว
ข.
ครองแครง
ค.
งานบ้าน
28)
ข้อใดมีตัวสะกดมาตรา แม่เกอว
ก.
แนว
ข.
หัว
ค.
กลัว
29)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ชาวสวน"
ก.
น้องรัก
ข.
แก้มแดง
ค.
ลุงจ๋า
30)
ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูกต้อง
ก.
หิว – หิ้ว – หิ๋ว
ข.
หิว – หิ่ว – หิ้ว
ค.
หิว – หิ่ว – หิ้ว – หิ๊ว – หิ๋ว