รหัสข้อสอบ : THPA101159
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 30 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 12
1)
คำว่า ตก อ่านอย่างไร
ก.
ตอ – กอ
ข.
ตอ – โอะ – กอ
ค.
ตอ – โอ – กอ
2)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ชนเสา"
ก.
โป๊ะเก่า
ข.
ชวนเศร้า
ค.
ขนแพะ
3)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ โ–ะ ทั้งหมด
ก.
ต้นไม้
ข.
เจ้าโก๊ะ
ค.
รถยนต์
4)
"ฝนวางดินสอไว้บนโต๊ะ" จากข้อความ มีคำที่ประสมสระ โ–ะ ทั้งหมดกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
5)
เขาไม่ได้..........ปะกันมานานแล้ว ควรเติมข้อใด
ก.
ภพ
ข.
พบ
ค.
ผบ
6)
คุณยายจุด..........ไหว้พระ ควรเติมคำข้อใด
ก.
ธูภ
ข.
ธูพ
ค.
ธูป
7)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
เคารพ
ข.
เข้าพบ
ค.
เจ้าหนี้
8)
ข้อใดคล้องจองกับคำว่า "ใฝ่เรียน"
ก.
เพียรศึกษา
ข.
ใส่ใจ
ค.
ขยันเรียน
9)
ข้อใดมีคำคล้องจองทั้งหมด
ก.
ตาดี มีนา เยอะแยะ
ข.
แสนสุข ลุกเดิน ไปเที่ยว
ค.
ต้องรัก พักผ่อน ก่อนสาย
10)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
ลุก
ข.
สูบ
ค.
จุด
11)
"ลุงพาน้องอุ๊ไปซื้อกุ้งและผักบุ้งที่ร้านป้ารุ้ง" จากข้อความ คำที่มีสระ อุ มีกี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
4 คำ
ค.
5 คำ
12)
ข้อใดมีเสียงสระตรงกับคำว่า "เข็มหมุด"
ก.
เพาะปลูก
ข.
กุกกัก
ค.
เตะสุ่ม
13)
ข้อใดมีเสียงสระ เ–ะ ทั้งหมด
ก.
เอะอะ
ข.
เถอะถะ
ค.
เด็กเล็ก
14)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ง่าม"
ก.
คุ้ม
ข.
กลุ้ม
ค.
สุ้ม
15)
น้องทำเสียงดัง.......... ควรเติมข้อใด
ก.
กล้อมแกล้ม
ข.
โครมคราม
ค.
อ้อมแอ้ม
16)
คำว่า ตก อ่านอย่างไร
ก.
ตอ – กอ
ข.
ตอ – โอะ – กอ
ค.
ตอ – โอ – กอ
17)
ข้อใดมีสระตรงกับคำว่า "ชนเสา"
ก.
โป๊ะเก่า
ข.
ชวนเศร้า
ค.
ขนแพะ
18)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ โ–ะ ทั้งหมด
ก.
ต้นไม้
ข.
เจ้าโก๊ะ
ค.
รถยนต์
19)
"ฝนวางดินสอไว้บนโต๊ะ" จากข้อความ มีคำที่ประสมสระ โ–ะ ทั้งหมดกี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
20)
เขาไม่ได้..........ปะกันมานานแล้ว ควรเติมข้อใด
ก.
ภพ
ข.
พบ
ค.
ผบ
21)
คุณยายจุด..........ไหว้พระ ควรเติมคำข้อใด
ก.
ธูภ
ข.
ธูพ
ค.
ธูป
22)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
เคารพ
ข.
เข้าพบ
ค.
เจ้าหนี้
23)
ข้อใดคล้องจองกับคำว่า "ใฝ่เรียน"
ก.
เพียรศึกษา
ข.
ใส่ใจ
ค.
ขยันเรียน
24)
ข้อใดมีคำคล้องจองทั้งหมด
ก.
ตาดี มีนา เยอะแยะ
ข.
แสนสุข ลุกเดิน ไปเที่ยว
ค.
ต้องรัก พักผ่อน ก่อนสาย
25)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
ลุก
ข.
สูบ
ค.
จุด
26)
"ลุงพาน้องอุ๊ไปซื้อกุ้งและผักบุ้งที่ร้านป้ารุ้ง" จากข้อความ คำที่มีสระ อุ มีกี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
4 คำ
ค.
5 คำ
27)
ข้อใดมีเสียงสระตรงกับคำว่า "เข็มหมุด"
ก.
เพาะปลูก
ข.
กุกกัก
ค.
เตะสุ่ม
28)
ข้อใดมีเสียงสระ เ–ะ ทั้งหมด
ก.
เอะอะ
ข.
เถอะถะ
ค.
เด็กเล็ก
29)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "ง่าม"
ก.
คุ้ม
ข.
กลุ้ม
ค.
สุ้ม
30)
น้องทำเสียงดัง.......... ควรเติมข้อใด
ก.
กล้อมแกล้ม
ข.
โครมคราม
ค.
อ้อมแอ้ม