รหัสข้อสอบ : THPA101156
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 10
1)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ เ–อะ ทั้งหมด
ก.
เยอะแยะ
ข.
เลอะเทอะ
ค.
เฉอะ แฉะ
2)
คำว่า เจอะ อ่านอย่างไร
ก.
เจ – จอ – อะ
ข.
จอ – เอะ – ออ
ค.
จอ – เออะ
3)
หนังสือเล่มนี้หนา........... ควรเติมข้อใด
ก.
แน่น
ข.
เตอะ
ค.
บึก
4)
แนนโดนแซว จึงมีอาการ..........เขิน ควรเติมข้อใด
ก.
เกอะ
ข.
เขอะ
ค.
เคอะ
5)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
เฟอะ
ข.
เกาะ
ค.
เลาะ
6)
คำว่า เหาะ อ่านอย่างไร
ก.
หอ – เอะ
ข.
หอ – เอาะ
ค.
หอ – เอา – อะ
7)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ เ–าะ ทุกคำ
ก.
เกะ เพราะ เฉาะ
ข.
เปราะ เทาะ เนอะ
ค.
เสนาะ เกราะ เยาะ
8)
"เอ๊ะนั่งท่องทำนองเสนาะอย่างไพเราะให้เงาะและเป๊ะที่นั่งอยู่บนเบาะรถยนต์ฟัง" จากข้อความ มีคำที่ประสมด้วย สระ เ–าะ กี่คำ
ก.
4 คำ
ข.
5 คำ
ค.
6 คำ
9)
..........ลอยบนท้องฟ้า ควรเติมข้อใด
ก.
เมก
ข.
เมข
ค.
เมฆ
10)
ข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนกับคำว่า ประมุข
ก.
วิหค
ข.
ขนม
ค.
มะม่วง
11)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
คอมพิวเตอร์
ข.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค.
แม่ตีลูก
12)
ประโยคใด มีคำที่มีตัวสะกดในแม่กก มากที่สุด
ก.
น้องกากบาทคำตอบวิชาเลข
ข.
ไข่มุกเล่นกับสุนัขอย่างมีความสุข
ค.
ก้านปอกเปลือกส้มให้ก้อย
13)
จุกกินเผือก จากประโยค คำใดเป็นกรรม
ก.
กิน
ข.
เผือก
ค.
จุก
14)
ลูกนกกกกอดออดอ้อนแม่ จากข้อความ มีคำที่มีตัวสะกดใน แม่กก กี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
4 คำ
ค.
5 คำ
15)
สุนัข..........กระดูก ควรเติมคำกริยาข้อใด
ก.
จับ
ข.
หยิบ
ค.
แทะ
16)
ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง
ก.
เล่นตุ๊กตาสุดา
ข.
สุดาเล่นตุ๊กตา
ค.
ตุ๊กตาสุดาเล่น
17)
ข้อใดไม่ได้ประสมด้วยสระ ไอ ทั้งหมด
ก.
ใบไม้
ข.
ใจโต
ค.
ในใจ
18)
คำว่า ไข ออกเสียงสระเหมือนคำใด
ก.
ใส
ข.
โข
ค.
โต
19)
คำว่า ตำ อ่านอย่างไร
ก.
ตอ – อะ – ตำ
ข.
ตอ – อำ – ตำ
ค.
ตอ – อัม – ตำ
20)
ข้อใดออกเสียงสระไม่เหมือนคำว่า กำไร ทั้งหมด
ก.
ทำใจ
ข.
อะไร
ค.
ลำไย
21)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ เ–อะ ทั้งหมด
ก.
เยอะแยะ
ข.
เลอะเทอะ
ค.
เฉอะ แฉะ
22)
คำว่า เจอะ อ่านอย่างไร
ก.
เจ – จอ – อะ
ข.
จอ – เอะ – ออ
ค.
จอ – เออะ
23)
หนังสือเล่มนี้หนา........... ควรเติมข้อใด
ก.
แน่น
ข.
เตอะ
ค.
บึก
24)
แนนโดนแซว จึงมีอาการ..........เขิน ควรเติมข้อใด
ก.
เกอะ
ข.
เขอะ
ค.
เคอะ
25)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
เฟอะ
ข.
เกาะ
ค.
เลาะ
26)
คำว่า เหาะ อ่านอย่างไร
ก.
หอ – เอะ
ข.
หอ – เอาะ
ค.
หอ – เอา – อะ
27)
ข้อใดมีคำที่ประสมด้วยสระ เ–าะ ทุกคำ
ก.
เกะ เพราะ เฉาะ
ข.
เปราะ เทาะ เนอะ
ค.
เสนาะ เกราะ เยาะ
28)
"เอ๊ะนั่งท่องทำนองเสนาะอย่างไพเราะให้เงาะและเป๊ะที่นั่งอยู่บนเบาะรถยนต์ฟัง" จากข้อความ มีคำที่ประสมด้วย สระ เ–าะ กี่คำ
ก.
4 คำ
ข.
5 คำ
ค.
6 คำ
29)
..........ลอยบนท้องฟ้า ควรเติมข้อใด
ก.
เมก
ข.
เมข
ค.
เมฆ
30)
ข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนกับคำว่า ประมุข
ก.
วิหค
ข.
ขนม
ค.
มะม่วง
31)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
คอมพิวเตอร์
ข.
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค.
แม่ตีลูก
32)
ประโยคใด มีคำที่มีตัวสะกดในแม่กก มากที่สุด
ก.
น้องกากบาทคำตอบวิชาเลข
ข.
ไข่มุกเล่นกับสุนัขอย่างมีความสุข
ค.
ก้านปอกเปลือกส้มให้ก้อย
33)
จุกกินเผือก จากประโยค คำใดเป็นกรรม
ก.
กิน
ข.
เผือก
ค.
จุก
34)
ลูกนกกกกอดออดอ้อนแม่ จากข้อความ มีคำที่มีตัวสะกดใน แม่กก กี่คำ
ก.
3 คำ
ข.
4 คำ
ค.
5 คำ
35)
สุนัข..........กระดูก ควรเติมคำกริยาข้อใด
ก.
จับ
ข.
หยิบ
ค.
แทะ
36)
ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง
ก.
เล่นตุ๊กตาสุดา
ข.
สุดาเล่นตุ๊กตา
ค.
ตุ๊กตาสุดาเล่น
37)
ข้อใดไม่ได้ประสมด้วยสระ ไอ ทั้งหมด
ก.
ใบไม้
ข.
ใจโต
ค.
ในใจ
38)
คำว่า ไข ออกเสียงสระเหมือนคำใด
ก.
ใส
ข.
โข
ค.
โต
39)
คำว่า ตำ อ่านอย่างไร
ก.
ตอ – อะ – ตำ
ข.
ตอ – อำ – ตำ
ค.
ตอ – อัม – ตำ
40)
ข้อใดออกเสียงสระไม่เหมือนคำว่า กำไร ทั้งหมด
ก.
ทำใจ
ข.
อะไร
ค.
ลำไย