รหัสข้อสอบ : KA210945
วิชา : บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ระดับชั้น : อ.2
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : บุคคลต่างๆ
1)
ใครมีหน้าที่ดูแลเรา
ก.
ทุกคนในครอบครัว
ข.
แม่
2)
ถ้าเห็นเพื่อนทะเลาะกันควรทำอย่างไร
ก.
เดินหนี
ข.
แจ้งคุณครู
3)
คุณครูมีหน้าที่
ก.
สอนหนังสือ
ข.
รักษาคนไข้
4)
ถ้ามีเพื่อนมาขอเล่นชิงช้าที่เรานั่งอยู่ควรทำอย่างไร
ก.
ไม่สนใจแล้วเล่นต่อ
ข.
แบ่งเพื่อนนั่ง
5)
ข้อใดไม่เหมาะสม
ก.
เล่นชิงช้าคนเดียวไม่แบ่งเพื่อน
ข.
แบ่งขนมให้เพื่อน
6)
ใครมีหน้าที่ดูแลเรา
ก.
ทุกคนในครอบครัว
ข.
แม่
7)
ถ้าเห็นเพื่อนทะเลาะกันควรทำอย่างไร
ก.
เดินหนี
ข.
แจ้งคุณครู
8)
คุณครูมีหน้าที่
ก.
สอนหนังสือ
ข.
รักษาคนไข้
9)
ถ้ามีเพื่อนมาขอเล่นชิงช้าที่เรานั่งอยู่ควรทำอย่างไร
ก.
ไม่สนใจแล้วเล่นต่อ
ข.
แบ่งเพื่อนนั่ง
10)
ข้อใดไม่เหมาะสม
ก.
เล่นชิงช้าคนเดียวไม่แบ่งเพื่อน
ข.
แบ่งขนมให้เพื่อน