รหัสข้อสอบ : KA310886
วิชา : บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ระดับชั้น : อ.3
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : โตไปไม่โกง
1)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
ป้าสมพรทำงานหาเงินโดยสุจริต
ข.
สมชายขโมยดินสอของเพื่อน
2)
ข้อใดเป็นมารยาทที่ดี
ก.
สมพรคุยเสียงดังในห้องเรียน
ข.
สมชายตั้งใจเรียนไม่คุยกับเพื่อน
3)
หากนักเรียนเป็นคนขายของแล้วคนซื้อของนักเรียนให้เงินมาเกินนักเรียนควรทำอย่างไร
ก.
คืนเงินที่เกินให้คนซื้อ
ข.
ไม่คืนเงิน
4)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
สมชายเก็บขยะที่ตกตามเพื่อนใส่ในถังขยะ
ข.
สมพรขายกล้วยแขกและไม่ยอมทอนเงิน
5)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
พี่ตำรวจเก็บค่าปรับคนขับรถโดยไม่มีสาเหตุ
ข.
พี่ตำรวจเก็บค่าปรับคนที่ฝ่าไฟแดง
6)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
ป้าสมพรทำงานหาเงินโดยสุจริต
ข.
สมชายขโมยดินสอของเพื่อน
7)
ข้อใดเป็นมารยาทที่ดี
ก.
สมพรคุยเสียงดังในห้องเรียน
ข.
สมชายตั้งใจเรียนไม่คุยกับเพื่อน
8)
หากนักเรียนเป็นคนขายของแล้วคนซื้อของนักเรียนให้เงินมาเกินนักเรียนควรทำอย่างไร
ก.
คืนเงินที่เกินให้คนซื้อ
ข.
ไม่คืนเงิน
9)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
สมชายเก็บขยะที่ตกตามเพื่อนใส่ในถังขยะ
ข.
สมพรขายกล้วยแขกและไม่ยอมทอนเงิน
10)
ข้อใดเป็นการประพฤติไม่ดี
ก.
พี่ตำรวจเก็บค่าปรับคนขับรถโดยไม่มีสาเหตุ
ข.
พี่ตำรวจเก็บค่าปรับคนที่ฝ่าไฟแดง