รหัสข้อสอบ : KA210846
วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
ระดับชั้น : อ.2
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาน่ารู้
1)
rat คืออะไร
ก.
แมว
ข.
หนู
2)
paper คืออะไร
ก.
พริกไทย
ข.
กระดาษ
3)
book คืออะไร
ก.
หนังสอ
ข.
ไม้บรรทัด
4)
มือ คืออะไร
ก.
hand
ข.
hair
5)
window คืออะไร
ก.
ประตู
ข.
หน้าต่าง
6)
ปืน คืออะไร
ก.
gun
ข.
jar
7)
ต้นไม้ คืออะไร
ก.
tree
ข.
three
8)
mouth คืออะไร
ก.
หนู
ข.
ปาก
9)
eraser คืออะไร
ก.
ปากกา
ข.
ยางลบ
10)
hat คืออะไร
ก.
หมวก
ข.
รองเท้า
11)
chair คืออะไร
ก.
เก้าอี้
ข.
โต๊ะ
12)
น้ำ คืออะไร
ก.
water
ข.
road
13)
pencil คืออะไร
ก.
ดินสอ
ข.
ยางลบ
14)
ลิง คืออะไร
ก.
monkey
ข.
tiger
15)
lion คืออะไร
ก.
เสือ
ข.
สิงโต
16)
หมี คืออะไร
ก.
bear
ข.
penguin
17)
sister คืออะไร
ก.
น้องชาย
ข.
น้องสาว
18)
แม่ คืออะไร
ก.
mother
ข.
father
19)
rabbit คืออะไร
ก.
กระรอก
ข.
กระต่าย
20)
100 คืออะไร
ก.
one-hundred
ข.
one-thousand
21)
rat คืออะไร
ก.
แมว
ข.
หนู
22)
paper คืออะไร
ก.
พริกไทย
ข.
กระดาษ
23)
book คืออะไร
ก.
หนังสอ
ข.
ไม้บรรทัด
24)
มือ คืออะไร
ก.
hand
ข.
hair
25)
window คืออะไร
ก.
ประตู
ข.
หน้าต่าง
26)
ปืน คืออะไร
ก.
gun
ข.
jar
27)
ต้นไม้ คืออะไร
ก.
tree
ข.
three
28)
mouth คืออะไร
ก.
หนู
ข.
ปาก
29)
eraser คืออะไร
ก.
ปากกา
ข.
ยางลบ
30)
hat คืออะไร
ก.
หมวก
ข.
รองเท้า
31)
chair คืออะไร
ก.
เก้าอี้
ข.
โต๊ะ
32)
น้ำ คืออะไร
ก.
water
ข.
road
33)
pencil คืออะไร
ก.
ดินสอ
ข.
ยางลบ
34)
ลิง คืออะไร
ก.
monkey
ข.
tiger
35)
lion คืออะไร
ก.
เสือ
ข.
สิงโต
36)
หมี คืออะไร
ก.
bear
ข.
penguin
37)
sister คืออะไร
ก.
น้องชาย
ข.
น้องสาว
38)
แม่ คืออะไร
ก.
mother
ข.
father
39)
rabbit คืออะไร
ก.
กระรอก
ข.
กระต่าย
40)
100 คืออะไร
ก.
one-hundred
ข.
one-thousand