รหัสข้อสอบ : SOPB510802
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สหกรณ์
1)
หลักของสหกรณ์มีกีประการณ์
ก.
5 ประการณ์
ข.
6 ประการณ์
ค.
7 ประการณ์
2)
ใครได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของสหกรณ์โลก
ก.
คุณหมอวิลเลียม คิง
ข.
โรเบิร์ตโอเวน
ค.
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
3)
ผู้ที่เป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร
ก.
คุณหมอวิลเลียม คิง
ข.
โรเบิร์ตโอเวน
ค.
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
4)
สหกรณ์แห่งแรกของไทยชื่ออะไร
ก.
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้
ข.
สหกรณ์สยามแห่งชาติ
ค.
สหกรณ์นิคม
5)
สหกรณ์ New Harmony อยู่ที่ใด
ก.
สหรัฐอเมริกา
ข.
ประเทศอังกฤษ
ค.
ประเทศฝรั่งเศษ
6)
สถานที่ใดส่งเสริมปรัชญาทางเศรฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุด
ก.
ตลาด
ข.
ร้านขายของชำ
ค.
สหกรณ์
7)
ประสิทธิ์มีอาชีพขายปูส่งขาย เขาควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ประเภทใด
ก.
สหกรณ์ประมง
ข.
สหกรณ์บริการ
ค.
สหกรณ์การเกษตร
8)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์
ก.
ทำให้สมาชิกมีชื่อเสียง
ข.
ลดปัญหาการกดราคา
ค.
ส่งเสริมการพึ่งตนเอง
9)
ข้อใดเป็นลักษณะของสหกรณ์ที่ถูกต้อง
ก.
ดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ข.
สมาชิกออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
ค.
มีผู้มีอำนาจเข้ามาบริหาร
10)
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อยู่ที่จังหวัดใด
ก.
จังหวัดนครราชสีมา
ข.
จังหวัดราชบุรี
ค.
จังหวัดพิษณุโลก
11)
หลักของสหกรณ์มีกีประการณ์
ก.
5 ประการณ์
ข.
6 ประการณ์
ค.
7 ประการณ์
12)
ใครได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของสหกรณ์โลก
ก.
คุณหมอวิลเลียม คิง
ข.
โรเบิร์ตโอเวน
ค.
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
13)
ผู้ที่เป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร
ก.
คุณหมอวิลเลียม คิง
ข.
โรเบิร์ตโอเวน
ค.
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
14)
สหกรณ์แห่งแรกของไทยชื่ออะไร
ก.
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้
ข.
สหกรณ์สยามแห่งชาติ
ค.
สหกรณ์นิคม
15)
สหกรณ์ New Harmony อยู่ที่ใด
ก.
สหรัฐอเมริกา
ข.
ประเทศอังกฤษ
ค.
ประเทศฝรั่งเศษ
16)
สถานที่ใดส่งเสริมปรัชญาทางเศรฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุด
ก.
ตลาด
ข.
ร้านขายของชำ
ค.
สหกรณ์
17)
ประสิทธิ์มีอาชีพขายปูส่งขาย เขาควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ประเภทใด
ก.
สหกรณ์ประมง
ข.
สหกรณ์บริการ
ค.
สหกรณ์การเกษตร
18)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์
ก.
ทำให้สมาชิกมีชื่อเสียง
ข.
ลดปัญหาการกดราคา
ค.
ส่งเสริมการพึ่งตนเอง
19)
ข้อใดเป็นลักษณะของสหกรณ์ที่ถูกต้อง
ก.
ดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ข.
สมาชิกออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
ค.
มีผู้มีอำนาจเข้ามาบริหาร
20)
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อยู่ที่จังหวัดใด
ก.
จังหวัดนครราชสีมา
ข.
จังหวัดราชบุรี
ค.
จังหวัดพิษณุโลก