รหัสข้อสอบ : KA210783
วิชา : บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ระดับชั้น : อ.2
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สถานที่ต่างๆ
1)
เราไปเที่ยวที่ไหน
ก.
สวนสนุก
ข.
โรงเรียน
2)
เรากินข้าวที่ไหน
ก.
ร้านอาหาร
ข.
โรงแรม
3)
เวลาไปเที่ยวเราพักที่ไหน
ก.
โรงแรม
ข.
โรงพัก
4)
เราไปแจ้งความที่ไหน
ก.
โรงพัก
ข.
โรงเรือน
5)
เราไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปไหนก่อน
ก.
สนามบิน
ข.
สนามหญ้า
6)
เราไปเที่ยวที่ไหน
ก.
สวนสนุก
ข.
โรงเรียน
7)
เรากินข้าวที่ไหน
ก.
ร้านอาหาร
ข.
โรงแรม
8)
เวลาไปเที่ยวเราพักที่ไหน
ก.
โรงแรม
ข.
โรงพัก
9)
เราไปแจ้งความที่ไหน
ก.
โรงพัก
ข.
โรงเรือน
10)
เราไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปไหนก่อน
ก.
สนามบิน
ข.
สนามหญ้า