รหัสข้อสอบ : THPA010641
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 28 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด
1)
๑. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กก
ก.
กองกลาง
ข.
ค้างคาว
ค.
เทคนิค
ง.
สับสน
2)
๒. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด
ก.
เหว
ข.
บาตร
ค.
หยาม
ง.
ทราย
3)
๓. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ข้าวเกรียบ
ข.
เก่าแก่
ค.
กติกา
ง.
แม่ไก่
4)
๔. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กม
ก.
เมียงมอง
ข.
มะม่วง
ค.
หมูหมา
ง.
มอมแมม
5)
๕. ข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างจากพวก
ก.
อพยพ
ข.
ฉันเพล
ค.
เดือนเพ็ญ
ง.
งานบ้าน
6)
๖. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกับ วิญญาณ
ก.
การบ้าน
ข.
กราบพระ
ค.
ทัพพี
ง.
ปรากฏ
7)
๗. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ เกย
ก.
ยุ่งยาก
ข.
ยอดเยี่ยม
ค.
ยวดยาน
ง.
โวยวาย
8)
๘. คำใดสะกดด้วยมาตราแม่เกอว
ก.
ด้วย
ข.
เร็ว
ค.
อ้วน
ง.
บวก
9)
๙. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กง
ก.
งอแง
ข.
จ้องมอง
ค.
งูทะเล
ง.
เงียบเหงา
10)
๑๐. ข้อใดเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด
ก.
ก กา
ข.
กก
ค.
กง
ง.
เกย
11)
๑๑. ข้อใดมีคำที่ออกเสียง บ เป็นตัวสะกด
ก.
ทางบก
ข.
รูปภาพ
ค.
บุกบ้าน
ง.
เบียดเบียน
12)
๑๒. ข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคำว่า เพื่อน
ก.
อ่าว
ข.
วาฬ
ค.
กริ่ง
ง.
เพชร
13)
ข้อใดมีคำมาตราแม่ ก กา มากที่สุด
ก.
หมูไปไก่มา
ข.
หวานเป็นลม ขมเป็นยา
ค.
ดินพอกหางหมู
ง.
กระต่ายตื่นตูม
14)
ประโยค “ภาคอีสานปลูกข้าวเหนียวทุกจังหวัด” มีคำมาตราแม่กก กี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ
15)
๑. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กก
ก.
กองกลาง
ข.
ค้างคาว
ค.
เทคนิค
ง.
สับสน
16)
๒. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด
ก.
เหว
ข.
บาตร
ค.
หยาม
ง.
ทราย
17)
๓. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
ก.
ข้าวเกรียบ
ข.
เก่าแก่
ค.
กติกา
ง.
แม่ไก่
18)
๔. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กม
ก.
เมียงมอง
ข.
มะม่วง
ค.
หมูหมา
ง.
มอมแมม
19)
๕. ข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างจากพวก
ก.
อพยพ
ข.
ฉันเพล
ค.
เดือนเพ็ญ
ง.
งานบ้าน
20)
๖. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกับ วิญญาณ
ก.
การบ้าน
ข.
กราบพระ
ค.
ทัพพี
ง.
ปรากฏ
21)
๗. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ เกย
ก.
ยุ่งยาก
ข.
ยอดเยี่ยม
ค.
ยวดยาน
ง.
โวยวาย
22)
๘. คำใดสะกดด้วยมาตราแม่เกอว
ก.
ด้วย
ข.
เร็ว
ค.
อ้วน
ง.
บวก
23)
๙. คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กง
ก.
งอแง
ข.
จ้องมอง
ค.
งูทะเล
ง.
เงียบเหงา
24)
๑๐. ข้อใดเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด
ก.
ก กา
ข.
กก
ค.
กง
ง.
เกย
25)
๑๑. ข้อใดมีคำที่ออกเสียง บ เป็นตัวสะกด
ก.
ทางบก
ข.
รูปภาพ
ค.
บุกบ้าน
ง.
เบียดเบียน
26)
๑๒. ข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคำว่า เพื่อน
ก.
อ่าว
ข.
วาฬ
ค.
กริ่ง
ง.
เพชร
27)
ข้อใดมีคำมาตราแม่ ก กา มากที่สุด
ก.
หมูไปไก่มา
ข.
หวานเป็นลม ขมเป็นยา
ค.
ดินพอกหางหมู
ง.
กระต่ายตื่นตูม
28)
ประโยค “ภาคอีสานปลูกข้าวเหนียวทุกจังหวัด” มีคำมาตราแม่กก กี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ