รหัสข้อสอบ : SOPB501062
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนพิธีน่ารู้
1)
ข้อสำคัญของการถวายสังฆทานคือข้อใด
ก.
ต้องเจาะจงพระสงฆ์
ข.
ไม่ต้องเจาะจงพระสงฆ์
ค.
ต้องกระทำที่วัดเท่านั้น
ง.
ต้องถวายเพียงภัตตาหารเท่านั้น
2)
การถวายสังฆทาน ต้องนิมนต์พระสงฆ์ตั้งแต่กี่รูปขึ้นไป
ก.
4 รูป
ข.
6 รูป
ค.
7 รูป
ง.
8 รูป
3)
การจัดสถานที่ถวายสังฆทานต้องมีสิ่งใด
ก.
บาตรน้ำมนต์
ข.
เชิงเทียน 1 คู่
ค.
แจกันดอกไม้
ง.
โต๊ะหมู่บูชา
4)
เมื่อเริ่มทำพิธีถวายสังฆทาน ใครเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ก.
ลูก
ข.
พ่อแม่
ค.
ใครก็ได้
ง.
ผู้ที่ตั้งใจถวาย
5)
ข้อใดเป็นคำถวายสังฆทาน
ก.
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ...
ข.
อิมัง สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง...
ค.
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง...
ง.
หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ
6)
ในการทำบุญงานมงคล ข้อใดที่เจ้าภาพต้องเตรียมการก่อน
ก.
ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้
ข.
เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
ค.
ถวายเครื่องไทยธรรม
ง.
ประเคนภัตตาหาร
7)
ข้อใดไม่ใช่โอกาสในการทำบุญงานมงคล
ก.
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข.
งานฉลองรับปริญญา
ค.
งานแต่งงาน
ง.
งานฌาปนกิจ
8)
ข้อใดคือจำนวนพระสงฆ์ที่นิยมนิมนต์มาในพิธีทำบุญงานมงคล
ก.
9 รูป
ข.
8 รูป
ค.
6 รูป
ง.
4 รูป
9)
เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพปฏิบัติอย่างไร
ก.
ถวายภัตตาหาร
ข.
อาราธนาศีล
ค.
จุดธูปเทียน
ง.
กรวดน้ำ
10)
น้ำที่เจ้าภาพนำมาใช้กรวดน้ำ ควรเป็นน้ำในข้อใด
ก.
น้ำต้มสุก
ข.
น้ำสะอาด
ค.
น้ำฝนรองจากกลางแจ้ง
ง.
น้ำประปาที่รองทิ้งไว้ 2 วัน
11)
ข้อสำคัญของการถวายสังฆทานคือข้อใด
ก.
ต้องเจาะจงพระสงฆ์
ข.
ไม่ต้องเจาะจงพระสงฆ์
ค.
ต้องกระทำที่วัดเท่านั้น
ง.
ต้องถวายเพียงภัตตาหารเท่านั้น
12)
การถวายสังฆทาน ต้องนิมนต์พระสงฆ์ตั้งแต่กี่รูปขึ้นไป
ก.
4 รูป
ข.
6 รูป
ค.
7 รูป
ง.
8 รูป
13)
การจัดสถานที่ถวายสังฆทานต้องมีสิ่งใด
ก.
บาตรน้ำมนต์
ข.
เชิงเทียน 1 คู่
ค.
แจกันดอกไม้
ง.
โต๊ะหมู่บูชา
14)
เมื่อเริ่มทำพิธีถวายสังฆทาน ใครเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ก.
ลูก
ข.
พ่อแม่
ค.
ใครก็ได้
ง.
ผู้ที่ตั้งใจถวาย
15)
ข้อใดเป็นคำถวายสังฆทาน
ก.
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ...
ข.
อิมัง สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง...
ค.
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง...
ง.
หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ
16)
ในการทำบุญงานมงคล ข้อใดที่เจ้าภาพต้องเตรียมการก่อน
ก.
ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้
ข.
เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
ค.
ถวายเครื่องไทยธรรม
ง.
ประเคนภัตตาหาร
17)
ข้อใดไม่ใช่โอกาสในการทำบุญงานมงคล
ก.
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข.
งานฉลองรับปริญญา
ค.
งานแต่งงาน
ง.
งานฌาปนกิจ
18)
ข้อใดคือจำนวนพระสงฆ์ที่นิยมนิมนต์มาในพิธีทำบุญงานมงคล
ก.
9 รูป
ข.
8 รูป
ค.
6 รูป
ง.
4 รูป
19)
เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพปฏิบัติอย่างไร
ก.
ถวายภัตตาหาร
ข.
อาราธนาศีล
ค.
จุดธูปเทียน
ง.
กรวดน้ำ
20)
น้ำที่เจ้าภาพนำมาใช้กรวดน้ำ ควรเป็นน้ำในข้อใด
ก.
น้ำต้มสุก
ข.
น้ำสะอาด
ค.
น้ำฝนรองจากกลางแจ้ง
ง.
น้ำประปาที่รองทิ้งไว้ 2 วัน