รหัสข้อสอบ : SOPB501060
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สมาธิเบื้องต้น
1)
การเคลื่อนไหวอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ควรมีสิ่งใดกำกับ
ก.
ลมหายใจ
ข.
สติสัมปชัญญะ
ค.
อารมณ์
ง.
ความรู้สึก
2)
ถ้าเราเดินลงบันไดอย่างใจลอย อาจเกิดข้อใดได้
ก.
มองไม่เห็นคนที่เดินสวนขึ้นมา
ข.
ก้าวพลาดตกบันได
ค.
ไม่ทราบจำนวนชั้นบันได
ง.
เดินชนคนอื่น
3)
การทำกิจกรรมใด ถ้าไม่มีสติแล้วอาจเกิดผลเสียได้มากที่สุด
ก.
เดินข้ามถนน
ข.
นั่งอ่านหนังสือ
ค.
ดูโทรทัศน์
ง.
ฟังวิทยุ
4)
ข้อใดเป็นอายตนะภายใน
ก.
รูป
ข.
เสียง
ค.
กลิ่น
ง.
ลิ้น
5)
ข้อใดเป็นอายตนะภายนอก
ก.
กาย
ข.
ใจ
ค.
อารมณ์
ง.
จมูก
6)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ตาเห็นรูป
ข.
จมูกรับรส
ค.
ใจรับรู้ธรรมารมณ์
ง.
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ
7)
ข้อใดแสดงว่าเรามีสติ
ก.
รีบเดินให้ทันเพื่อนๆ
ข.
ขณะเดินให้รู้ตัวว่ากำลังเดิน
ค.
คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเดิน
ง.
ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา
8)
ใครมีสมาธิในการฟัง
ก.
กุ้งนั่งเท้าคางฟังครูอย่างเพลิดเพลิน
ข.
ติ๊กตั้งใจฟังว่าครูกำลังพูดเรื่องอะไร
ค.
ฟ้าทำการบ้านขณะฟังครูพูด
ง.
นุ้ยพูดแข่งกับครู
9)
ข้อใดไม่เหมาะกับการฝึกสมาธิ
ก.
นั่งบนเก้าอี้
ข.
นั่งขัดสมาธิ
ค.
นั่งพับเพียบ
ง.
นั่งไขว่ห้าง
10)
จิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม มักมีลักษณะอย่างไร
ก.
สงบ
ข.
สะอาด
ค.
ไม่อยู่นิ่ง
ง.
แน่วแน่
11)
การเคลื่อนไหวอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ควรมีสิ่งใดกำกับ
ก.
ลมหายใจ
ข.
สติสัมปชัญญะ
ค.
อารมณ์
ง.
ความรู้สึก
12)
ถ้าเราเดินลงบันไดอย่างใจลอย อาจเกิดข้อใดได้
ก.
มองไม่เห็นคนที่เดินสวนขึ้นมา
ข.
ก้าวพลาดตกบันได
ค.
ไม่ทราบจำนวนชั้นบันได
ง.
เดินชนคนอื่น
13)
การทำกิจกรรมใด ถ้าไม่มีสติแล้วอาจเกิดผลเสียได้มากที่สุด
ก.
เดินข้ามถนน
ข.
นั่งอ่านหนังสือ
ค.
ดูโทรทัศน์
ง.
ฟังวิทยุ
14)
ข้อใดเป็นอายตนะภายใน
ก.
รูป
ข.
เสียง
ค.
กลิ่น
ง.
ลิ้น
15)
ข้อใดเป็นอายตนะภายนอก
ก.
กาย
ข.
ใจ
ค.
อารมณ์
ง.
จมูก
16)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ตาเห็นรูป
ข.
จมูกรับรส
ค.
ใจรับรู้ธรรมารมณ์
ง.
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ
17)
ข้อใดแสดงว่าเรามีสติ
ก.
รีบเดินให้ทันเพื่อนๆ
ข.
ขณะเดินให้รู้ตัวว่ากำลังเดิน
ค.
คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเดิน
ง.
ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา
18)
ใครมีสมาธิในการฟัง
ก.
กุ้งนั่งเท้าคางฟังครูอย่างเพลิดเพลิน
ข.
ติ๊กตั้งใจฟังว่าครูกำลังพูดเรื่องอะไร
ค.
ฟ้าทำการบ้านขณะฟังครูพูด
ง.
นุ้ยพูดแข่งกับครู
19)
ข้อใดไม่เหมาะกับการฝึกสมาธิ
ก.
นั่งบนเก้าอี้
ข.
นั่งขัดสมาธิ
ค.
นั่งพับเพียบ
ง.
นั่งไขว่ห้าง
20)
จิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม มักมีลักษณะอย่างไร
ก.
สงบ
ข.
สะอาด
ค.
ไม่อยู่นิ่ง
ง.
แน่วแน่