รหัสข้อสอบ : SOPB501059
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
1)
สติ หมายถึงข้อใด
ก.
ความรู้ทั่ว
ข.
ความตั้งมั่น
ค.
ความระลึกได้
ง.
ความแน่วแน่
2)
การมีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ หมายถึงข้อใด
ก.
มีสติ
ข.
มีปัญญา
ค.
มีอารมณ์
ง.
มีสมาธิ
3)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน
ก.
ทำให้ฝันถึงเลขเด็ด
ข.
ทำให้จำเรื่องที่ฝันได้ดี
ค.
ทำให้มีจิตใจสงบ ไม่ฝันร้าย
ง.
ทำให้กำหนดเวลาตื่นได้ตามต้องการ
4)
การที่เราตั้งใจแผ่เมตตาให้ผู้อื่น เมื่อเราได้ทำความดี เป็นการขจัดสิ่งใดให้ลดลง
ก.
ความหลงลืม
ข.
ความเห็นแก่ตัว
ค.
ความโอ้อวด
ง.
ความไม่รู้จักประมาณตน
5)
บทสวดมนต์ใด เป็นบทแผ่เมตตา
ก.
สุทินนัง...
ข.
สัพเพ สัตตา...
ค.
อิทัง เม...
ง.
อเสวนา...
6)
บทสวดมนต์ใด เป็นการสรรเสริญคุณของพระธรรม
ก.
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...
ข.
สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต...
ค.
สะหวากขาโต ภะคะวาโต ธัมโม...
ง.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...
7)
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมจิต คือข้อใด
ก.
เพื่อให้มีสุขภาพดี
ข.
เพื่อให้มีความจำแม่นยำ
ค.
เพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
ง.
เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง
8)
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมจิตอยู่เป็นประจำ คือข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
ศีล
ค.
สัญญา
ง.
เวทนา
9)
ถ้านักเรียนหมั่นฝึกอบรมจิตอยู่เสมอ จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร
ก.
มีจิตใจสงบ
ข.
มีหน้าตาสดชื่น ผ่องใส
ค.
มีอารมณ์มั่นคง
ง.
มีความจำแม่นยำขึ้น
10)
ข้อใดเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญาที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญที่สุด
ก.
การสดับตรับฟังมาก
ข.
การพิจารณาถึงเหตุผล
ค.
การศึกษาเล่าเรียนมาก
ง.
การฝึกอบรมจิต
11)
สติ หมายถึงข้อใด
ก.
ความรู้ทั่ว
ข.
ความตั้งมั่น
ค.
ความระลึกได้
ง.
ความแน่วแน่
12)
การมีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ หมายถึงข้อใด
ก.
มีสติ
ข.
มีปัญญา
ค.
มีอารมณ์
ง.
มีสมาธิ
13)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน
ก.
ทำให้ฝันถึงเลขเด็ด
ข.
ทำให้จำเรื่องที่ฝันได้ดี
ค.
ทำให้มีจิตใจสงบ ไม่ฝันร้าย
ง.
ทำให้กำหนดเวลาตื่นได้ตามต้องการ
14)
การที่เราตั้งใจแผ่เมตตาให้ผู้อื่น เมื่อเราได้ทำความดี เป็นการขจัดสิ่งใดให้ลดลง
ก.
ความหลงลืม
ข.
ความเห็นแก่ตัว
ค.
ความโอ้อวด
ง.
ความไม่รู้จักประมาณตน
15)
บทสวดมนต์ใด เป็นบทแผ่เมตตา
ก.
สุทินนัง...
ข.
สัพเพ สัตตา...
ค.
อิทัง เม...
ง.
อเสวนา...
16)
บทสวดมนต์ใด เป็นการสรรเสริญคุณของพระธรรม
ก.
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...
ข.
สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต...
ค.
สะหวากขาโต ภะคะวาโต ธัมโม...
ง.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...
17)
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมจิต คือข้อใด
ก.
เพื่อให้มีสุขภาพดี
ข.
เพื่อให้มีความจำแม่นยำ
ค.
เพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
ง.
เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง
18)
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมจิตอยู่เป็นประจำ คือข้อใด
ก.
ปัญญา
ข.
ศีล
ค.
สัญญา
ง.
เวทนา
19)
ถ้านักเรียนหมั่นฝึกอบรมจิตอยู่เสมอ จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร
ก.
มีจิตใจสงบ
ข.
มีหน้าตาสดชื่น ผ่องใส
ค.
มีอารมณ์มั่นคง
ง.
มีความจำแม่นยำขึ้น
20)
ข้อใดเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญาที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญที่สุด
ก.
การสดับตรับฟังมาก
ข.
การพิจารณาถึงเหตุผล
ค.
การศึกษาเล่าเรียนมาก
ง.
การฝึกอบรมจิต