รหัสข้อสอบ : SOPB501058
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทชาวพุทธ
1)
การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย สิ่งใดที่ต้องตั้งไว้สูงที่สุด
ก.
พระพุทธรูป
ข.
แจกันดอกไม้
ค.
กระถางธูป
ง.
เชิงเทียน
2)
การจุดธูป 3 ดอก หมายถึงข้อใด
ก.
การบูชาพระรัตนตรัย
ข.
การบูชาพระพุทธคุณ
ค.
การบูชาพระธรรม
ง.
การบูชาพระสงฆ์
3)
ดอกไม้ในข้อใด นิยมนำมาบูชาพระ
ก.
ดอกทานตะวัน
ข.
ดอกกุหลาบ
ค.
ดอกดาวเรือง
ง.
ดอกบัว
4)
การกรวดน้ำ ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
แผ่เมตตา
ข.
บอกบุญผู้อื่น
ค.
ขอขมาแก่ผู้ล่วงลับ
ง.
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
5)
การไหว้โดยประนมมือขึ้นเหนืออก แล้วค้อมศีรษะเล็กน้อย ใช้ไหว้ผู้ใด
ก.
พระรัตนตรัย
ข.
ครูบาอาจารย์
ค.
บิดามารดา
ง.
มิตรสหาย
6)
ในการกราบพระรัตนตรัย ผู้ชายนั่งในท่าใด
ก.
นั่งท่าเทพบุตร
ข.
นั่งท่าเทพธิดา
ค.
นั่งขัดสมาธิ
ง.
นั่งพับเพียบ
7)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
ประนมมือ - อัญชลี
ข.
กราบ - อภิวาท
ค.
ไหว้ - วันทา
ง.
ไหว้ - อัญชลี
8)
การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
ก.
กราบตั้งมือ 3 ครั้ง
ข.
กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
ค.
กราบแบบมือ 3 ครั้ง
ง.
กราบแบบมือ 1 ครั้ง
9)
การเคารพศพคฤหัสถ์ต้องจุดธูปกี่ดอก
ก.
1 ดอก
ข.
3 ดอก
ค.
5 ดอก
ง.
7 ดอก
10)
การกราบผู้อาวุโสควรนั่งอย่างไร
ก.
นั่งท่าเทพบุตร
ข.
นั่งท่าเทพธิดา
ค.
นั่งพับเพียบ
ง.
นั่งขัดสมาธิ
11)
การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย สิ่งใดที่ต้องตั้งไว้สูงที่สุด
ก.
พระพุทธรูป
ข.
แจกันดอกไม้
ค.
กระถางธูป
ง.
เชิงเทียน
12)
การจุดธูป 3 ดอก หมายถึงข้อใด
ก.
การบูชาพระรัตนตรัย
ข.
การบูชาพระพุทธคุณ
ค.
การบูชาพระธรรม
ง.
การบูชาพระสงฆ์
13)
ดอกไม้ในข้อใด นิยมนำมาบูชาพระ
ก.
ดอกทานตะวัน
ข.
ดอกกุหลาบ
ค.
ดอกดาวเรือง
ง.
ดอกบัว
14)
การกรวดน้ำ ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
แผ่เมตตา
ข.
บอกบุญผู้อื่น
ค.
ขอขมาแก่ผู้ล่วงลับ
ง.
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
15)
การไหว้โดยประนมมือขึ้นเหนืออก แล้วค้อมศีรษะเล็กน้อย ใช้ไหว้ผู้ใด
ก.
พระรัตนตรัย
ข.
ครูบาอาจารย์
ค.
บิดามารดา
ง.
มิตรสหาย
16)
ในการกราบพระรัตนตรัย ผู้ชายนั่งในท่าใด
ก.
นั่งท่าเทพบุตร
ข.
นั่งท่าเทพธิดา
ค.
นั่งขัดสมาธิ
ง.
นั่งพับเพียบ
17)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
ประนมมือ - อัญชลี
ข.
กราบ - อภิวาท
ค.
ไหว้ - วันทา
ง.
ไหว้ - อัญชลี
18)
การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
ก.
กราบตั้งมือ 3 ครั้ง
ข.
กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
ค.
กราบแบบมือ 3 ครั้ง
ง.
กราบแบบมือ 1 ครั้ง
19)
การเคารพศพคฤหัสถ์ต้องจุดธูปกี่ดอก
ก.
1 ดอก
ข.
3 ดอก
ค.
5 ดอก
ง.
7 ดอก
20)
การกราบผู้อาวุโสควรนั่งอย่างไร
ก.
นั่งท่าเทพบุตร
ข.
นั่งท่าเทพธิดา
ค.
นั่งพับเพียบ
ง.
นั่งขัดสมาธิ