รหัสข้อสอบ : SOPB501056
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ
1)
ข้อใดควรคำนึงถึงในการจัดพิธีกรรม
ก.
ถูกต้องตามหลักศาสนา
ข.
ทำให้ผู้ัจัดได้รับความนิยม
ค.
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ง.
จัดตามประเพณีแบบโบราณ
2)
สถานที่ใดไม่ควรมีอยู่ในวัด
ก.
กุฏิ
ข.
หอระฆัง
ค.
โบสถ์
ง.
ร้านค้า
3)
การสร้างวัดต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
ก.
คณะรัฐบาล
ข.
สำนักนายกรัฐมนตรี
ค.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ง.
สำนักพระราชวัง
4)
หลักธรรมข้อใด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
ก.
ศีล 5
ข.
อิทธิบาท 4
ค.
ฆราวาสธรรม 4
ง.
บุญกิริยาวัตถุ 3
5)
การไม่รักษาศีลข้อใด มีผลต่อสุขภาพโดยตรง
ก.
ศีลข้อ 1
ข.
ศีลข้อ 2
ค.
ศีลข้อ 4
ง.
ศีลข้อ 5
6)
ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าค่ายพุทธบุตร
ก.
ได้รับการฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ
ข.
ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก
ค.
มีเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้น
ง.
ได้เรียนรู้พุทธประวัติ
7)
จุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือข้อใด
ก.
ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ
ข.
ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
ค.
ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
ง.
ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
8)
ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ต้องมีอายุกี่ปี
ก.
5 ปี ขึ้นไป
ข.
7 ปี ขึ้นไป
ค.
10 ปี ขึ้นไป
ง.
12 ปี ขึ้นไป
9)
พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีกี่รูป
ก.
อย่างน้อย 4 รูป
ข.
อย่างน้อย 5 รูป
ค.
อย่างน้อย 9 รูป
ง.
กี่รูปก็ได้
10)
การที่นักเรียนเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้พระสงฆ์ได้รู้จักนักเรียน
ข.
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ค.
มีคนนิยมยกย่อง
ง.
จิตใจสงบ เยือกเย็น
11)
ข้อใดควรคำนึงถึงในการจัดพิธีกรรม
ก.
ถูกต้องตามหลักศาสนา
ข.
ทำให้ผู้ัจัดได้รับความนิยม
ค.
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ง.
จัดตามประเพณีแบบโบราณ
12)
สถานที่ใดไม่ควรมีอยู่ในวัด
ก.
กุฏิ
ข.
หอระฆัง
ค.
โบสถ์
ง.
ร้านค้า
13)
การสร้างวัดต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
ก.
คณะรัฐบาล
ข.
สำนักนายกรัฐมนตรี
ค.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ง.
สำนักพระราชวัง
14)
หลักธรรมข้อใด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
ก.
ศีล 5
ข.
อิทธิบาท 4
ค.
ฆราวาสธรรม 4
ง.
บุญกิริยาวัตถุ 3
15)
การไม่รักษาศีลข้อใด มีผลต่อสุขภาพโดยตรง
ก.
ศีลข้อ 1
ข.
ศีลข้อ 2
ค.
ศีลข้อ 4
ง.
ศีลข้อ 5
16)
ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าค่ายพุทธบุตร
ก.
ได้รับการฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ
ข.
ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก
ค.
มีเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้น
ง.
ได้เรียนรู้พุทธประวัติ
17)
จุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือข้อใด
ก.
ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ
ข.
ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
ค.
ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
ง.
ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
18)
ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ต้องมีอายุกี่ปี
ก.
5 ปี ขึ้นไป
ข.
7 ปี ขึ้นไป
ค.
10 ปี ขึ้นไป
ง.
12 ปี ขึ้นไป
19)
พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีกี่รูป
ก.
อย่างน้อย 4 รูป
ข.
อย่างน้อย 5 รูป
ค.
อย่างน้อย 9 รูป
ง.
กี่รูปก็ได้
20)
การที่นักเรียนเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้พระสงฆ์ได้รู้จักนักเรียน
ข.
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ค.
มีคนนิยมยกย่อง
ง.
จิตใจสงบ เยือกเย็น