รหัสข้อสอบ : MAMB610499
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 36 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
1)
ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
2)
ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ
ก.
5
ข.
7
ค.
9
ง.
10
3)
กราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟของสมการในข้อใด
ก.
y = |x| - 1
ข.
y = - |x| + 1
ค.
y = |x - 1|
ง.
y = |- x - 1|
4)
กราฟสมการในข้อใดต่อไปนี้ที่มีจุด (-1, 5) เป็นจุดยอดสูงสุด
ก.
y = x^2 – 2x + 2
ข.
y = x^2 – 2x + 4
ค.
y = x^2 + 2x + 8
ง.
y = x^2 + 2x + 6
5)
จากสมการ 4x^2 + kx + 5 = 0, k เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้สมการมีรากเป็นจำนวนจริง ค่า k ตรงกับข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
ง.
10
6)
เซต A เป็นช่วงในข้อใดต่อไปนี้
ก.
(1, 2)
ข.
(0, 1)
ค.
(-∞, -1) ∪ (2, ∞)
ง.
(-1, 0)
7)
เรือลำหนึ่งอยู่ห่างจากยอดประภาคารเป็นมุม 30° ต่อมาคนขับเรือขับเรือเข้าหาประภาคารแล้วเงยมองยอดประภาคารอีกครั้ง พบว่าเป็นมุมเงย 45° อยากทราบว่าคนขับเรือ ขับเรือมาเป็นระยะทางเท่าไร ถ้าประภาคารสูง 20 เมตร
ก.
20 + 20√3 เมตร
ข.
10 + 20√3 เมตร
ค.
20√3 - 20 เมตร
ง.
10√3 + 20 เมตร
8)
ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่ 20 ตารางหน่วย มุม BAD กาง 120° ถ้า AB ยาว 5 หน่วยแล้ว เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
18
ข.
20
ค.
10 + (8√3)
ง.
10 + (16/√3)
9)
ผลบวกของ 20 พจน์ของอนุกรม 5 + 8 + 11 + 14 + ..... คือ
ก.
550
ข.
600
ค.
670
ง.
750
10)
กำหนดให้ a, 3a , 8a + 2 เป็นพจน์สามพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต พจน์ที่ 6 ของลำดับตรงกับข้อใด
ก.
96
ข.
124
ค.
162
ง.
486
11)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ เหตุ 1. สัตว์ป่าทุกตัวดุร้าย 2. ......................... ผล เสือทุกตัวดุร้าย เหตุที่ 2 ควรเป็นข้อความในข้อใดจึงจะทำให้การให้เหตุผลนี้สมเหตุสมผล
ก.
สัตว์ดุร้ายบางตัวเป็นเสือ
ข.
เสือบางตัวเป็นสัตว์ป่า
ค.
สัตว์ดุร้ายทุกตัวเป็นเสือ
ง.
เสือทุกตัวเป็นสัตว์ป่า
12)
กำหนดให้ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำเสียเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องครัวเสียเท่ากับ 0.1 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำหรือห้องครัวเสียเท่ากับ 0.25 แล้วความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำและห้องครัวเสียพร้อมกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
0.05
ข.
0.1
ค.
0.3
ง.
0.75
13)
นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน มีผู้สมัครจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน ซึ่งจะได้รับเลือกไว้ 2 คน เพื่อเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ชาย 1 คน และหญิง 1 คน ตรงกับข้อใด
ก.
1/10
ข.
1/5
ค.
3/5
ง.
4/5
14)
ข้อมูลชุดหนึ่ง 4 จำนวน มีค่าฐานนิยม, ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น 10, 11 และ 12 ตามลำดับ จงหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
15)
กำหนดให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
นักเรียนที่ได้คะแนน 40 – 49 คะแนน มีจำนวน 50%
ข.
นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60 – 69 คะแนน
ค.
นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 49.5 คะแนน มีจำนวนมากกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน
ง.
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน มีจำนวนน้อยกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนช่วง 40 – 49 คะแนน
16)
กำหนดให้ x1, x2, x3, x4, x5 และ x6 คือ 3, 4, 6, 13, 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณา ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก.
พิสัยของข้อมูลเป็น 10
ข.
ค่ามากสุดของข้อมูล ต่างจากมัธยฐาน อยู่ 7
ค.
ง.
17)
ข้อมูลชุดที่หนึ่งมี 11 จำนวน ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้ 4, 8, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25 ควอไทล์ที่สามต่างจากฐานนิยมเท่ากับข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
ง.
10
18)
จากแผนภาพกล่องคะแนนสอบของนักเรียนชาย 50 คน หญิง 50 คน ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
คะแนนสอบเฉลี่ยของกลุ่มชาย น้อยกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของกลุ่มหญิง
ข.
นักเรียนที่คะแนนอยู่ระหว่างควอไทด์ที่ 1 และควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มหญิงมี 25 คน
ค.
คะแนนควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มชายต่างจากควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มหญิงเท่ากับ 15
ง.
จำนวนนักเรียนที่ได้น้อยกว่า 30 คะแนนในกลุ่มชาย มีจำนวนมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ได้มากกว่า 80 คะแนน ในกลุ่มหญิง
19)
ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
20)
ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ
ก.
5
ข.
7
ค.
9
ง.
10
21)
กราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟของสมการในข้อใด
ก.
y = |x| - 1
ข.
y = - |x| + 1
ค.
y = |x - 1|
ง.
y = |- x - 1|
22)
กราฟสมการในข้อใดต่อไปนี้ที่มีจุด (-1, 5) เป็นจุดยอดสูงสุด
ก.
y = x^2 – 2x + 2
ข.
y = x^2 – 2x + 4
ค.
y = x^2 + 2x + 8
ง.
y = x^2 + 2x + 6
23)
จากสมการ 4x^2 + kx + 5 = 0, k เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้สมการมีรากเป็นจำนวนจริง ค่า k ตรงกับข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
ง.
10
24)
เซต A เป็นช่วงในข้อใดต่อไปนี้
ก.
(1, 2)
ข.
(0, 1)
ค.
(-∞, -1) ∪ (2, ∞)
ง.
(-1, 0)
25)
เรือลำหนึ่งอยู่ห่างจากยอดประภาคารเป็นมุม 30° ต่อมาคนขับเรือขับเรือเข้าหาประภาคารแล้วเงยมองยอดประภาคารอีกครั้ง พบว่าเป็นมุมเงย 45° อยากทราบว่าคนขับเรือ ขับเรือมาเป็นระยะทางเท่าไร ถ้าประภาคารสูง 20 เมตร
ก.
20 + 20√3 เมตร
ข.
10 + 20√3 เมตร
ค.
20√3 - 20 เมตร
ง.
10√3 + 20 เมตร
26)
ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่ 20 ตารางหน่วย มุม BAD กาง 120° ถ้า AB ยาว 5 หน่วยแล้ว เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
18
ข.
20
ค.
10 + (8√3)
ง.
10 + (16/√3)
27)
ผลบวกของ 20 พจน์ของอนุกรม 5 + 8 + 11 + 14 + ..... คือ
ก.
550
ข.
600
ค.
670
ง.
750
28)
กำหนดให้ a, 3a , 8a + 2 เป็นพจน์สามพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต พจน์ที่ 6 ของลำดับตรงกับข้อใด
ก.
96
ข.
124
ค.
162
ง.
486
29)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ เหตุ 1. สัตว์ป่าทุกตัวดุร้าย 2. ......................... ผล เสือทุกตัวดุร้าย เหตุที่ 2 ควรเป็นข้อความในข้อใดจึงจะทำให้การให้เหตุผลนี้สมเหตุสมผล
ก.
สัตว์ดุร้ายบางตัวเป็นเสือ
ข.
เสือบางตัวเป็นสัตว์ป่า
ค.
สัตว์ดุร้ายทุกตัวเป็นเสือ
ง.
เสือทุกตัวเป็นสัตว์ป่า
30)
กำหนดให้ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำเสียเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องครัวเสียเท่ากับ 0.1 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำหรือห้องครัวเสียเท่ากับ 0.25 แล้วความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำและห้องครัวเสียพร้อมกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
0.05
ข.
0.1
ค.
0.3
ง.
0.75
31)
นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน มีผู้สมัครจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน ซึ่งจะได้รับเลือกไว้ 2 คน เพื่อเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ชาย 1 คน และหญิง 1 คน ตรงกับข้อใด
ก.
1/10
ข.
1/5
ค.
3/5
ง.
4/5
32)
ข้อมูลชุดหนึ่ง 4 จำนวน มีค่าฐานนิยม, ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น 10, 11 และ 12 ตามลำดับ จงหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
33)
กำหนดให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
นักเรียนที่ได้คะแนน 40 – 49 คะแนน มีจำนวน 50%
ข.
นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60 – 69 คะแนน
ค.
นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 49.5 คะแนน มีจำนวนมากกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน
ง.
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 59.5 คะแนน มีจำนวนน้อยกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนช่วง 40 – 49 คะแนน
34)
กำหนดให้ x1, x2, x3, x4, x5 และ x6 คือ 3, 4, 6, 13, 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณา ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก.
พิสัยของข้อมูลเป็น 10
ข.
ค่ามากสุดของข้อมูล ต่างจากมัธยฐาน อยู่ 7
ค.
ง.
35)
ข้อมูลชุดที่หนึ่งมี 11 จำนวน ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้ 4, 8, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25 ควอไทล์ที่สามต่างจากฐานนิยมเท่ากับข้อใด
ก.
7
ข.
8
ค.
9
ง.
10
36)
จากแผนภาพกล่องคะแนนสอบของนักเรียนชาย 50 คน หญิง 50 คน ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
คะแนนสอบเฉลี่ยของกลุ่มชาย น้อยกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของกลุ่มหญิง
ข.
นักเรียนที่คะแนนอยู่ระหว่างควอไทด์ที่ 1 และควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มหญิงมี 25 คน
ค.
คะแนนควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มชายต่างจากควอไทด์ที่ 3 ของกลุ่มหญิงเท่ากับ 15
ง.
จำนวนนักเรียนที่ได้น้อยกว่า 30 คะแนนในกลุ่มชาย มีจำนวนมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ได้มากกว่า 80 คะแนน ในกลุ่มหญิง