รหัสข้อสอบ : MAMB610498
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1
1)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
2√6
ข.
√6
ค.
-3√2
ง.
2√6
2)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
√2
ข.
2∛3
ค.
4∛5
ง.
2
3)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
5^3
ข.
5^6
ค.
5∛5
ง.
25
4)
ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2^x – 2^(x-1) = 16 แล้ว x^2 + x + 1 คือข้อใดต่อไปนี้
ก.
28
ข.
20
ค.
25
ง.
31
5)
ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดย n(A∩B) = 2 และ n(A∪B) = 10 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B-A
ก.
3 ตัว
ข.
4 ตัว
ค.
5 ตัว
ง.
6 ตัว
6)
จากการสอบถามนักเรียนที่เล่นบอลกับบาส 40 คน พบว่ามีนักเรียนเล่นกีฬาอย่างมาก 1 ประเภท 32 คน โดยมีนักเรียนที่เล่นบอล 20 คน นักเรียนที่เล่นบาส 14 คน แล้วนักเรียนเล่นกีฬา อย่างน้อย 1 ประเภทมีกี่คน
ก.
25
ข.
27
ค.
30
ง.
32
7)
ถ้า A = {1, 2} และ B = {1, 2, 3, 4} และ r = { (y, x) ∈ AxB | x ≤ y+1 } จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
8)
กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {a, b, c} ข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B
ก.
r1 = { (a, 0) , (a, 1) , (b, 0) , (c , 1) }
ข.
r2 = { (0, a) , (1, a) }
ค.
r3 = { (a, 0) , (b , 1) , (b , 0) , (c , 0) }
ง.
r4 = { (a, 1) , (b , 0) , (c , 1) , (d , 0) }
9)
พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น y = c – 2x – x^2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ -2 จะมีจุดตัดแกน Y คือจุดใด
ก.
(0, -1)
ข.
(0, -2)
ค.
(0, -3)
ง.
(0, -4)
10)
จงหาค่า k จากสมการ 4x^2 + kx + 12 = 0 ซึ่งมี a, b เป็นรากสมการ และ a/b = 3 ค่า k ตรงกับข้อใด
ก.
-12
ข.
16
ค.
16, -16
ง.
-12, 12
11)
กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 30° มุม ADB = 60° ดังรูป และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้
ก.
16√3 ตารางหน่วย
ข.
21√3 ตารางหน่วย
ค.
28√3 ตารางหน่วย
ง.
32√3 ตารางหน่วย
12)
ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว 2√3 เมตร และสูง 1 เมตรแล้ว มุมยอดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
30°
ข.
60°
ค.
90°
ง.
120°
13)
ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเรขาและ |r| < 1
ก.
an = 2n+1
ข.
ค.
ลำดับ 2, 4, 6, 8, ....
ง.
ลำดับ 3, 6, 12, 24, ....
14)
ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งพบว่า พจน์ที่ 5 เป็น 16 พจน์ที่ 3 เป็น 6 จะมีพจน์ที่ 1 เป็นเท่าไร
ก.
-4
ข.
-1
ค.
1
ง.
5
15)
ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ที่ n เป็น an – bn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
16)
ในการโยนลูกเต๋า ขนาดต่างกัน 2 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมแต้มน้อยกว่า 5
ก.
1/2
ข.
1/3
ค.
1/6
ง.
1/12
17)
ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก สีเขียว 5 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมา 2 ลูก ทีละลูกโดยไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงกับสีน้ำเงินอย่างละลูกเป็นเท่าใด
ก.
1/2
ข.
1/15
ค.
2/15
ง.
3/50
18)
คิดคะแนนของนักเรียน 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 35 ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนเฉลี่ยผิดเพราะอ่านคะแนนผิด คือ อ่าน 12 เป็น 25 และอ่าน 16 เป็น 13 ตามลำดับ อยากทราบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้องเป็นเท่าไร
ก.
28
ข.
32
ค.
34
ง.
36.5
19)
ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานผลการสอบย่อยของนักเรียน 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 : คะแนนเฉลี่ย = 15, จำนวนนักเรียน = 10 กลุ่มที่ 2 : คะแนนเฉลี่ย = 12, จำนวนนักเรียน = 8 กลุ่มที่ 3 : คะแนนเฉลี่ย = 13, จำนวนนักเรียน = x ถ้าคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 13.4 จำนวนนักเรียนกลุ่มที่ 3(x) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
14
ข.
8
ค.
10
ง.
12
20)
ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยม
ก.
3, 1, 2, 3, 6
ข.
4, 3, 5, 4, 4
ค.
1, 3, 1, 4, 6
ง.
5, 6, 7, 4, 5
21)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
2√6
ข.
√6
ค.
-3√2
ง.
2√6
22)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
√2
ข.
2∛3
ค.
4∛5
ง.
2
23)
จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
5^3
ข.
5^6
ค.
5∛5
ง.
25
24)
ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2^x – 2^(x-1) = 16 แล้ว x^2 + x + 1 คือข้อใดต่อไปนี้
ก.
28
ข.
20
ค.
25
ง.
31
25)
ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดย n(A∩B) = 2 และ n(A∪B) = 10 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B-A
ก.
3 ตัว
ข.
4 ตัว
ค.
5 ตัว
ง.
6 ตัว
26)
จากการสอบถามนักเรียนที่เล่นบอลกับบาส 40 คน พบว่ามีนักเรียนเล่นกีฬาอย่างมาก 1 ประเภท 32 คน โดยมีนักเรียนที่เล่นบอล 20 คน นักเรียนที่เล่นบาส 14 คน แล้วนักเรียนเล่นกีฬา อย่างน้อย 1 ประเภทมีกี่คน
ก.
25
ข.
27
ค.
30
ง.
32
27)
ถ้า A = {1, 2} และ B = {1, 2, 3, 4} และ r = { (y, x) ∈ AxB | x ≤ y+1 } จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
4
ข.
5
ค.
6
ง.
7
28)
กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {a, b, c} ข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B
ก.
r1 = { (a, 0) , (a, 1) , (b, 0) , (c , 1) }
ข.
r2 = { (0, a) , (1, a) }
ค.
r3 = { (a, 0) , (b , 1) , (b , 0) , (c , 0) }
ง.
r4 = { (a, 1) , (b , 0) , (c , 1) , (d , 0) }
29)
พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น y = c – 2x – x^2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ -2 จะมีจุดตัดแกน Y คือจุดใด
ก.
(0, -1)
ข.
(0, -2)
ค.
(0, -3)
ง.
(0, -4)
30)
จงหาค่า k จากสมการ 4x^2 + kx + 12 = 0 ซึ่งมี a, b เป็นรากสมการ และ a/b = 3 ค่า k ตรงกับข้อใด
ก.
-12
ข.
16
ค.
16, -16
ง.
-12, 12
31)
กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 30° มุม ADB = 60° ดังรูป และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้
ก.
16√3 ตารางหน่วย
ข.
21√3 ตารางหน่วย
ค.
28√3 ตารางหน่วย
ง.
32√3 ตารางหน่วย
32)
ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว 2√3 เมตร และสูง 1 เมตรแล้ว มุมยอดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
30°
ข.
60°
ค.
90°
ง.
120°
33)
ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเรขาและ |r| < 1
ก.
an = 2n+1
ข.
ค.
ลำดับ 2, 4, 6, 8, ....
ง.
ลำดับ 3, 6, 12, 24, ....
34)
ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งพบว่า พจน์ที่ 5 เป็น 16 พจน์ที่ 3 เป็น 6 จะมีพจน์ที่ 1 เป็นเท่าไร
ก.
-4
ข.
-1
ค.
1
ง.
5
35)
ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ที่ n เป็น an – bn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
2
ข.
3
ค.
4
ง.
5
36)
ในการโยนลูกเต๋า ขนาดต่างกัน 2 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมแต้มน้อยกว่า 5
ก.
1/2
ข.
1/3
ค.
1/6
ง.
1/12
37)
ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก สีเขียว 5 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมา 2 ลูก ทีละลูกโดยไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงกับสีน้ำเงินอย่างละลูกเป็นเท่าใด
ก.
1/2
ข.
1/15
ค.
2/15
ง.
3/50
38)
คิดคะแนนของนักเรียน 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 35 ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนเฉลี่ยผิดเพราะอ่านคะแนนผิด คือ อ่าน 12 เป็น 25 และอ่าน 16 เป็น 13 ตามลำดับ อยากทราบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้องเป็นเท่าไร
ก.
28
ข.
32
ค.
34
ง.
36.5
39)
ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานผลการสอบย่อยของนักเรียน 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 : คะแนนเฉลี่ย = 15, จำนวนนักเรียน = 10 กลุ่มที่ 2 : คะแนนเฉลี่ย = 12, จำนวนนักเรียน = 8 กลุ่มที่ 3 : คะแนนเฉลี่ย = 13, จำนวนนักเรียน = x ถ้าคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 13.4 จำนวนนักเรียนกลุ่มที่ 3(x) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก.
14
ข.
8
ค.
10
ง.
12
40)
ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยม
ก.
3, 1, 2, 3, 6
ข.
4, 3, 5, 4, 4
ค.
1, 3, 1, 4, 6
ง.
5, 6, 7, 4, 5