รหัสข้อสอบ : SOPB501006
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
1)
คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด
ก.
พุทธ
ข.
คริสต์
ค.
อิสลาม
ง.
สิกข์
2)
ในสมัยก่อนใช้สถานที่ใดในการเล่าเรียน
ก.
โรงเรียน
ข.
วัด
ค.
บ้าน
ง.
ห้องสมุด
3)
พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคม ยกเว้นข้อใด
ก.
ความสามัคคี
ข.
ความเมตตากรุณา
ค.
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
4)
ข้อใดเป็นลักษณะของหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ก.
เชื่อถือในพระเจ้า
ข.
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
ค.
ยึดมั่นในความสามารถของตนเอง
ง.
สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้
5)
พระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธเชื่อมั่นในเหตุและผล ยกเว้นข้อใด
ก.
เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์
ข.
เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำ
ค.
เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำ
ง.
เชื่อมั่นว่าคนเราสามารถล้างบาปได้โดยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
6)
ใครปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา
ก.
อุ๋ยหยิบเงินแม่โดยไม่ขออนุญาต
ข.
อรจับนกมาเลี้ยงในกรง
ค.
อ๊อดพูดความจริง
ง.
ออยชอบดื่มสุรา
7)
ข้อใดเป็นความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ก.
เชื่อหลักเหตุและผล
ข.
เชื่อครูอาจารย์
ค.
เชื่อเพื่อน
ง.
เชื่อพ่อแม่
8)
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีใด
ก.
การฟัง
ข.
การอ่าน
ค.
การพูด
ง.
การปฏิบัติ
9)
ข้อใดไม่ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ก.
แห่เทียนพรรษา
ข.
ทอดกฐิน
ค.
ถือศีลอด
ง.
ตักบาตร
10)
ศิลปะในข้อใดที่มีการสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
ก.
งานหัตถกรรมเครื่องจักรสาน
ข.
งานแกะสลักผักผลไม้
ค.
งานจิตรกรรมฝาผนัง
ง.
งานปั้นดินเผา
11)
คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด
ก.
พุทธ
ข.
คริสต์
ค.
อิสลาม
ง.
สิกข์
12)
ในสมัยก่อนใช้สถานที่ใดในการเล่าเรียน
ก.
โรงเรียน
ข.
วัด
ค.
บ้าน
ง.
ห้องสมุด
13)
พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคม ยกเว้นข้อใด
ก.
ความสามัคคี
ข.
ความเมตตากรุณา
ค.
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
14)
ข้อใดเป็นลักษณะของหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ก.
เชื่อถือในพระเจ้า
ข.
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
ค.
ยึดมั่นในความสามารถของตนเอง
ง.
สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้
15)
พระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธเชื่อมั่นในเหตุและผล ยกเว้นข้อใด
ก.
เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์
ข.
เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำ
ค.
เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำ
ง.
เชื่อมั่นว่าคนเราสามารถล้างบาปได้โดยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
16)
ใครปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา
ก.
อุ๋ยหยิบเงินแม่โดยไม่ขออนุญาต
ข.
อรจับนกมาเลี้ยงในกรง
ค.
อ๊อดพูดความจริง
ง.
ออยชอบดื่มสุรา
17)
ข้อใดเป็นความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ก.
เชื่อหลักเหตุและผล
ข.
เชื่อครูอาจารย์
ค.
เชื่อเพื่อน
ง.
เชื่อพ่อแม่
18)
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีใด
ก.
การฟัง
ข.
การอ่าน
ค.
การพูด
ง.
การปฏิบัติ
19)
ข้อใดไม่ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ก.
แห่เทียนพรรษา
ข.
ทอดกฐิน
ค.
ถือศีลอด
ง.
ตักบาตร
20)
ศิลปะในข้อใดที่มีการสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
ก.
งานหัตถกรรมเครื่องจักรสาน
ข.
งานแกะสลักผักผลไม้
ค.
งานจิตรกรรมฝาผนัง
ง.
งานปั้นดินเผา