ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB609776

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 มิ.ย. 56 เวลา 17:00 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดผิด  

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

สาร A, B, C และ D มีรูปร่างดังกำหนดในตาราง ข้อใดเป็นไปได้

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

HA เป็นกรดอ่อนมีค่าคงที่สมดุลการแตกตัวเท่ากับ 1 x 10^(-4) สารละลาย HA 1 mol/dm3 จะแตกตัวได้ร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองและได้ผลการทดลองดังนี้ 1. หยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย X มีสีแดงเกิดขึ้น 2. หยดสารละลาย Y จากกระบอกฉีดยาลงในสารละลายข้อ 1 ทีละหยด เขย่าให้เข้ากัน สีแดงจางลงและเมื่อเปลี่ยนเป็นไม่มีสี หยุดหยดสารละลาย Y 3. นำสารละลายในข้อ 2 ไประเหยจนแห้งในถ้วยกระเบื้องได้ของแข็งสีขาว 4. หยดคองโกเรดลงในสารละลาย Y ได้สีน้ำเงิน กำหนด(ดังตาราง) ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับข้อมูลต่อไปนี้ ก. สารละลายในข้อ 2 มี pH9 ข. สารละลาย Y มี [H3O4] = 10^(-3) mol/dm3 ค. ปฏิกิริยาในข้อ 2 เป็นปฏิกิริยาสะเทิน ง. ของแข็งสีขาวในข้อ 3 เป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ จ. ถ้าหยดโบรโมศรีซอลเพอร์เฟิลลงในสารละลายที่มี pH เท่ากับ pH ของสารละลายในข้อ 2 จะได้สีม่วง  

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

สารละลายผสมในข้อใดมีค่า pH เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เมื่อเติมสารละลาย HCI 0.1 mol/dm3 จำนวน 0.5 cm3

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

พิจารณาสาระลายต่อไปนี้ ก. สารละลาย H2SO4 2 x 10^(-6) mol/dm3 ข. สารละลาย HA 0.1 mol/dm3 ผสมกับ NaA 0.1 mol/dm3 (Ka ของ HA เท่ากับ 5 x 10^(-5)) ค. สารละลายที่มีแก็ส HCI ที่ 27 °C จำนวน 0.001 mol ละลายในน้ำ 50 dm3 สารละลายในข้อใดเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์เช่นเดียวกับสารละลายตัวอย่าง (กำหนด log 2 = 0.3, log 5 = 0.7)  

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ถ้าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 – 5 ของธาตุ A มีค่าเท่ากับ 0.43, 3.06, 4.41, 5.88 และ 7.98 MJ/mol ตามลำดับ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ A ในข้อใดเป็นไปได้  

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขอะตอมและพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่งของธาตุ A, B, C และ D เป็นดังกราฟ พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. C เป็นโลหะแอลคาไล ข. A และ D เป็นธาตุหมู่เดียวกัน ค. B เป็นธาตุแฮโลเจน ข้อใดถูกต้อง  

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ในการรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีรังสีบำบัดจะอาศัย Co–60 เพื่อให้แผ่รังสีทำลายเนื้อเยื่อมะเร็ง ตามปฏิกิริยา Y และ Z ตรงกับข้อใดตามลำดับ  

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดถูกต้อง

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ธาตุใดบ้างอยู่หมู่เดียวกัน

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

สารประกอบที่เกิดขึ้นควรมีมวลโมเลกุลเท่าใด

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

แรงระหว่างโมเลกุลในข้อใดผิด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

สารประกอบระหว่าง M และ N ควรมีสูตรดังข้อใด

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดผิด  

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

สาร A, B, C และ D มีรูปร่างดังกำหนดในตาราง ข้อใดเป็นไปได้

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

HA เป็นกรดอ่อนมีค่าคงที่สมดุลการแตกตัวเท่ากับ 1 x 10^(-4) สารละลาย HA 1 mol/dm3 จะแตกตัวได้ร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองและได้ผลการทดลองดังนี้ 1. หยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย X มีสีแดงเกิดขึ้น 2. หยดสารละลาย Y จากกระบอกฉีดยาลงในสารละลายข้อ 1 ทีละหยด เขย่าให้เข้ากัน สีแดงจางลงและเมื่อเปลี่ยนเป็นไม่มีสี หยุดหยดสารละลาย Y 3. นำสารละลายในข้อ 2 ไประเหยจนแห้งในถ้วยกระเบื้องได้ของแข็งสีขาว 4. หยดคองโกเรดลงในสารละลาย Y ได้สีน้ำเงิน กำหนด(ดังตาราง) ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับข้อมูลต่อไปนี้ ก. สารละลายในข้อ 2 มี pH9 ข. สารละลาย Y มี [H3O4] = 10^(-3) mol/dm3 ค. ปฏิกิริยาในข้อ 2 เป็นปฏิกิริยาสะเทิน ง. ของแข็งสีขาวในข้อ 3 เป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ จ. ถ้าหยดโบรโมศรีซอลเพอร์เฟิลลงในสารละลายที่มี pH เท่ากับ pH ของสารละลายในข้อ 2 จะได้สีม่วง  

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

สารละลายผสมในข้อใดมีค่า pH เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เมื่อเติมสารละลาย HCI 0.1 mol/dm3 จำนวน 0.5 cm3

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

พิจารณาสาระลายต่อไปนี้ ก. สารละลาย H2SO4 2 x 10^(-6) mol/dm3 ข. สารละลาย HA 0.1 mol/dm3 ผสมกับ NaA 0.1 mol/dm3 (Ka ของ HA เท่ากับ 5 x 10^(-5)) ค. สารละลายที่มีแก็ส HCI ที่ 27 °C จำนวน 0.001 mol ละลายในน้ำ 50 dm3 สารละลายในข้อใดเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์เช่นเดียวกับสารละลายตัวอย่าง (กำหนด log 2 = 0.3, log 5 = 0.7)  

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ถ้าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 – 5 ของธาตุ A มีค่าเท่ากับ 0.43, 3.06, 4.41, 5.88 และ 7.98 MJ/mol ตามลำดับ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ A ในข้อใดเป็นไปได้  

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขอะตอมและพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่งของธาตุ A, B, C และ D เป็นดังกราฟ พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. C เป็นโลหะแอลคาไล ข. A และ D เป็นธาตุหมู่เดียวกัน ค. B เป็นธาตุแฮโลเจน ข้อใดถูกต้อง  

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ในการรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีรังสีบำบัดจะอาศัย Co–60 เพื่อให้แผ่รังสีทำลายเนื้อเยื่อมะเร็ง ตามปฏิกิริยา Y และ Z ตรงกับข้อใดตามลำดับ  

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดถูกต้อง

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ธาตุใดบ้างอยู่หมู่เดียวกัน

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

สารประกอบที่เกิดขึ้นควรมีมวลโมเลกุลเท่าใด

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

แรงระหว่างโมเลกุลในข้อใดผิด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

สารประกอบระหว่าง M และ N ควรมีสูตรดังข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน