ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB609775

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 มิ.ย. 56 เวลา 15:55 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ใส่น้ำแข็ง 100 กรัม และโซเดียมคลอไรด์ปริมาณเล็กน้อย ลงในแก้วที่ปิดสนิท และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) ปล่อยให้น้ำแข็งละลาย เกี่ยวกับระบบนี้ ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สาร X สามารถสลายตัวได้ดังสมการ 3X → 5Y + 6Z เมื่อวัดความเข้มข้นของสาร X ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาการสลายตัว พบว่าได้ข้อมูลดังตาราง ที่เวลา 5 วินาที จะมีสาร Y เข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถ้าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาทั้งสองต่อไปนี้มีค่าเท่ากัน NH3(g) + HCI(g) → NH4CI(S) ………….(1) N(CH3)3(g) + HCI(g) → NH(CH3)3CI(s) ………….(2) อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ 50 °C ของปฏิกิริยาทั้งสองเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

K4 มีค่าเท่าใดในเทอม a, b และ c กำหนดให้ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ ที่อุณหภูมิ 25 °C มีค่า a, b และ c ดังนี้

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ้าทำการทดลองโดยบรรจุแก๊ส NO2 และ N2O4 อย่างละ 2 mol ในภาชนะปิดที่ผนัง C สามารถเลื่อนได้ดังรูป โดยในส่วนของ A บรรจุ N2O4 และในส่วนของ B บรรจุ NO2 ทิ้งไว้จนแต่ละส่วนเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พิจารณากราฟระหว่างค่าคงที่สมดุลกับอุณหภูมิต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูกต้อง  

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา X(g) ⇌ Y(g) + Z(g) เกิดในระบบปิดที่อุณหภูมิคงที่ ถ้านำแก๊ส X จำนวนหนึ่ง ใส่ในภาชนะขนาด 2 dm3 ที่ภาวะสมดุลพบว่า ความเข้มข้นของ X เท่ากับ 0.2 mol/dm3 เมื่อเติม X ลงไปอีกจำนวนหนึ่งพบว่าที่ภาวะสมดุลใหม่ความเข้มข้นของ X เปลี่ยนเป็น 1.8 mol/dm3 ความเข้มข้นของแก๊ส Y ที่ภาวะสมดุลใหม่จะเป็นกี่เท่าของค่าเดิม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องต่อ 1 โมเลกุลของสารตั้งต้นในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นเท่าใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ก. Zn ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ แต่ Na ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ ข. จุ่ม Cu ลงในสารละลาย AgNO3 สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน ค. จุ่ม Zn ลงในสารละลาย CuSO4 สีฟ้าของสารละลายจางลง จงเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์จากมากไปน้อย

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามธรรมชาติ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวกับปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจนและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์มีค่ากี่โวลต์

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โลหะ X และ Y มีเลขอะตอมมากกว่า 10 เกิดปฏิกิริยากลายเป็น X+ และ Y+ ตามลำดับ ทั้งพลังงานการระเหิดและพลังงานไอออไนเซชันของ X และ Y ใกล้เคียงกัน X+ มีขนาดเล็กกว่า Y+ ถ้านำโลหะ X และ Y มาละลายน้ำ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อมูลจากการทดลองแยกสารตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ โดยใช้ตัวดูดซับและตัวทำละลายชนิดเดียวกัน และระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่เท่ากับ 15 cm เป็นดังตาราง ข้อใดผิด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารตั้งต้น 1 g สารตั้งต้นตัวใดเกิดปฏิกิริยาให้แก๊ส O2 มากที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

น้ำทะเลมีไอโอดีนร้อยละ 2.54 โดยมวล จงหาปริมาตรของน้ำทะเลในหน่วย dm3 ที่มีไอโอดีนในรูปของไอโอไดด์ไอออนอยู่ 1.21 x 1024 อนุภาค (กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำทะเลเท่ากับ 1.5 g/cm3)

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

หินปูนตัวอย่างประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและสิ่งเจือปนอื่นๆ ถ้านำหินปูนตัวอย่าง 1.00 kg มาเผาจนแคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวอย่างสมบูรณ์ พบว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนักเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้โพรเพน 110 g อย่างสมบูรณ์ จงคำนวณหาร้อยละของแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูนตัวอย่าง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ใส่น้ำแข็ง 100 กรัม และโซเดียมคลอไรด์ปริมาณเล็กน้อย ลงในแก้วที่ปิดสนิท และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) ปล่อยให้น้ำแข็งละลาย เกี่ยวกับระบบนี้ ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สาร X สามารถสลายตัวได้ดังสมการ 3X → 5Y + 6Z เมื่อวัดความเข้มข้นของสาร X ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาการสลายตัว พบว่าได้ข้อมูลดังตาราง ที่เวลา 5 วินาที จะมีสาร Y เข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถ้าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาทั้งสองต่อไปนี้มีค่าเท่ากัน NH3(g) + HCI(g) → NH4CI(S) ………….(1) N(CH3)3(g) + HCI(g) → NH(CH3)3CI(s) ………….(2) อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ 50 °C ของปฏิกิริยาทั้งสองเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

K4 มีค่าเท่าใดในเทอม a, b และ c กำหนดให้ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ ที่อุณหภูมิ 25 °C มีค่า a, b และ c ดังนี้

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ้าทำการทดลองโดยบรรจุแก๊ส NO2 และ N2O4 อย่างละ 2 mol ในภาชนะปิดที่ผนัง C สามารถเลื่อนได้ดังรูป โดยในส่วนของ A บรรจุ N2O4 และในส่วนของ B บรรจุ NO2 ทิ้งไว้จนแต่ละส่วนเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พิจารณากราฟระหว่างค่าคงที่สมดุลกับอุณหภูมิต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูกต้อง  

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา X(g) ⇌ Y(g) + Z(g) เกิดในระบบปิดที่อุณหภูมิคงที่ ถ้านำแก๊ส X จำนวนหนึ่ง ใส่ในภาชนะขนาด 2 dm3 ที่ภาวะสมดุลพบว่า ความเข้มข้นของ X เท่ากับ 0.2 mol/dm3 เมื่อเติม X ลงไปอีกจำนวนหนึ่งพบว่าที่ภาวะสมดุลใหม่ความเข้มข้นของ X เปลี่ยนเป็น 1.8 mol/dm3 ความเข้มข้นของแก๊ส Y ที่ภาวะสมดุลใหม่จะเป็นกี่เท่าของค่าเดิม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องต่อ 1 โมเลกุลของสารตั้งต้นในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นเท่าใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ก. Zn ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ แต่ Na ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ ข. จุ่ม Cu ลงในสารละลาย AgNO3 สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน ค. จุ่ม Zn ลงในสารละลาย CuSO4 สีฟ้าของสารละลายจางลง จงเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์จากมากไปน้อย

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามธรรมชาติ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวกับปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจนและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์มีค่ากี่โวลต์

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โลหะ X และ Y มีเลขอะตอมมากกว่า 10 เกิดปฏิกิริยากลายเป็น X+ และ Y+ ตามลำดับ ทั้งพลังงานการระเหิดและพลังงานไอออไนเซชันของ X และ Y ใกล้เคียงกัน X+ มีขนาดเล็กกว่า Y+ ถ้านำโลหะ X และ Y มาละลายน้ำ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อมูลจากการทดลองแยกสารตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ โดยใช้ตัวดูดซับและตัวทำละลายชนิดเดียวกัน และระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่เท่ากับ 15 cm เป็นดังตาราง ข้อใดผิด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารตั้งต้น 1 g สารตั้งต้นตัวใดเกิดปฏิกิริยาให้แก๊ส O2 มากที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

น้ำทะเลมีไอโอดีนร้อยละ 2.54 โดยมวล จงหาปริมาตรของน้ำทะเลในหน่วย dm3 ที่มีไอโอดีนในรูปของไอโอไดด์ไอออนอยู่ 1.21 x 1024 อนุภาค (กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำทะเลเท่ากับ 1.5 g/cm3)

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

หินปูนตัวอย่างประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและสิ่งเจือปนอื่นๆ ถ้านำหินปูนตัวอย่าง 1.00 kg มาเผาจนแคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวอย่างสมบูรณ์ พบว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนักเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้โพรเพน 110 g อย่างสมบูรณ์ จงคำนวณหาร้อยละของแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูนตัวอย่าง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน