ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB609764

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 มิ.ย. 56 เวลา 10:53 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นจุดในระนาบ และ O เป็นจุดกำเนิด

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

a + b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

กำหนดให้ P = ax + 2y และมีเงื่อนไขข้อจำกัดดังนี้ 2x+y ≤ 50, x+2y ≤ 70, x ≥ 0, y ≥ 0 ถ้าค่าสูงสุดของ P เท่ากับ 100 แล้ว a เท่ากับค่าในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

กำหนดให้ z = i9 + i10 + ... + i126  เมื่อ i2 = -1 แล้ว 2z ‾1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริง แล้ว a + b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 7 + 15 + 23 + ... มีค่าเท่ากับ 217

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x)=ax3 + bx2 + 2x - 2 เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริง ถ้า f′(1)=5 และ f′′(0)= -12 แล้ว ∫ (f′(x)+f′′(x))dx เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x)=ax3 + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ -2 ที่จุด x = 1 ถ้า gx=x3 + f′(x) แล้ว g เป็นฟังก์ชันลดในช่วงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จำนวนวิธีในการจัดเด็ก 5 คน และผู้ใหญ่ 5 คน ถ่ายรูปหมู่ โดยให้เด็กยืนแถวหน้าและผู้ใหญ่ยืนแถวหลังเท่ากับ 5!5! ข. จำนวนวิธีในการจัดชาย 6 คน หญิง 6 คน นั่งโต๊ะกลม 2 โต๊ะที่ต่างกัน ซึ่งมีโต๊ะละ 6 ที่นั่ง โดยที่ชายและหญิงนั่งแยกโต๊ะกัน เท่ากับ 5!5! ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 2/5 และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ 1/3 ถ้าความน่าจะเป็นในการสอบผ่านอย่างมากหนึ่งวิชาเท่ากับ 13/15 แล้วความน่าจะเป็นที่เขาจะสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชา เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ถ้าราคาเฉลี่ยของเมล็ดถั่วเหลืองต่อกิโลกรัมในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2542 ที่จังหวัดหนึ่ง เป็นดังนี้ เดือนมกราคม ราคา 13 บาท เดือนกุมภาพันธ์ ราคา 11 บาท เดือนมีนาคม ราคา 12 บาท แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ดัชนีราคาเมล็ดถั่วเหลืองของเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับของเดือนมกราคมเท่ากับ 84.62 เปอร์เซ็นต์ ข. ดัชนีราคาเมล็ดถั่วเหลืองของเดือนมีนาคมเทียบของเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 10.09 เปอร์เซ็นต์ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ นายคณิตและนายวิทยาเป็นนักเรียนห้องนี้ ถ้าปรากฏว่ามีนักเรียน 5.7 เปอร์เซ็นต์ที่สอบได้คะแนนมากกว่านายคณิตและมีนักเรียน 16.6 เปอร์เซ็นต์ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายวิทยา และนายคณิตได้คะแนนมากกว่านายวิทยาอยู่ 51 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสอบครั้งนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 55 และ 10 ตามลำดับ โดยที่นาย ก ได้คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.3 เมื่อรวมคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษาซึ่งนักเรียนทุกคนได้คนละ 5 คะแนนแล้ว นาย ข ได้คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนนรวมของนาย ก 8 คะแนน ข้อใดต่อไปนี้เป็นคะแนนรวมและค่ามาตรฐานของคะแนนรวมของนาย ข ตามลำดับ

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นจุดในระนาบ และ O เป็นจุดกำเนิด

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

a + b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

กำหนดให้ P = ax + 2y และมีเงื่อนไขข้อจำกัดดังนี้ 2x+y ≤ 50, x+2y ≤ 70, x ≥ 0, y ≥ 0 ถ้าค่าสูงสุดของ P เท่ากับ 100 แล้ว a เท่ากับค่าในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

กำหนดให้ z = i9 + i10 + ... + i126  เมื่อ i2 = -1 แล้ว 2z ‾1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริง แล้ว a + b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 7 + 15 + 23 + ... มีค่าเท่ากับ 217

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x)=ax3 + bx2 + 2x - 2 เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริง ถ้า f′(1)=5 และ f′′(0)= -12 แล้ว ∫ (f′(x)+f′′(x))dx เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x)=ax3 + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ -2 ที่จุด x = 1 ถ้า gx=x3 + f′(x) แล้ว g เป็นฟังก์ชันลดในช่วงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จำนวนวิธีในการจัดเด็ก 5 คน และผู้ใหญ่ 5 คน ถ่ายรูปหมู่ โดยให้เด็กยืนแถวหน้าและผู้ใหญ่ยืนแถวหลังเท่ากับ 5!5! ข. จำนวนวิธีในการจัดชาย 6 คน หญิง 6 คน นั่งโต๊ะกลม 2 โต๊ะที่ต่างกัน ซึ่งมีโต๊ะละ 6 ที่นั่ง โดยที่ชายและหญิงนั่งแยกโต๊ะกัน เท่ากับ 5!5! ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 2/5 และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ 1/3 ถ้าความน่าจะเป็นในการสอบผ่านอย่างมากหนึ่งวิชาเท่ากับ 13/15 แล้วความน่าจะเป็นที่เขาจะสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชา เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ถ้าราคาเฉลี่ยของเมล็ดถั่วเหลืองต่อกิโลกรัมในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2542 ที่จังหวัดหนึ่ง เป็นดังนี้ เดือนมกราคม ราคา 13 บาท เดือนกุมภาพันธ์ ราคา 11 บาท เดือนมีนาคม ราคา 12 บาท แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ดัชนีราคาเมล็ดถั่วเหลืองของเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับของเดือนมกราคมเท่ากับ 84.62 เปอร์เซ็นต์ ข. ดัชนีราคาเมล็ดถั่วเหลืองของเดือนมีนาคมเทียบของเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 10.09 เปอร์เซ็นต์ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ นายคณิตและนายวิทยาเป็นนักเรียนห้องนี้ ถ้าปรากฏว่ามีนักเรียน 5.7 เปอร์เซ็นต์ที่สอบได้คะแนนมากกว่านายคณิตและมีนักเรียน 16.6 เปอร์เซ็นต์ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายวิทยา และนายคณิตได้คะแนนมากกว่านายวิทยาอยู่ 51 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสอบครั้งนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 55 และ 10 ตามลำดับ โดยที่นาย ก ได้คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.3 เมื่อรวมคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษาซึ่งนักเรียนทุกคนได้คนละ 5 คะแนนแล้ว นาย ข ได้คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนนรวมของนาย ก 8 คะแนน ข้อใดต่อไปนี้เป็นคะแนนรวมและค่ามาตรฐานของคะแนนรวมของนาย ข ตามลำดับ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน