ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100803

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 52 เวลา 15:35 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

วัฒนธรรมทางภาษาในข้อใด อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกันได้มากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

วัฒนธรรมในข้อใดที่อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกันได้มากที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“การกระทำที่สมาชิกในสังคมนิยมนับถือ และถือประพฤติปฎิบัติสืบต่อกันมา ถ้าสมาชิกคนใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามจะถูกติเตียน เหยียดหยามจากสังคม” ข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วัฒนธรรมใดเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใข่ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มาจากพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมหมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ประเพณีวัฒนธรรมในข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “ถ้าชาติใดขาดวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้” จากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงอะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“ในวัยลอยกระทง ชาวไทยจะชวนกันไปลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“การแต่งงานของคนไทยต้องมีการแห่ขันหมาก การสู่ขอ การรดน้ำอวยพรคู่บ่าวสาว และมีงานเลี้ยงฉลองสมรส” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว คนไทยมักจะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เป็นต้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับวัฒนธรรมส่วนใหญ่จากอินเดียและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกับไทย ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ประเทศเพื่อนบ้านในข้อใดมีพื้นฐานวัฒนธรรมมาจากศาสนาเดียวกัน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ประเทศในข้อใดที่มีการนับถือศาสนาหลายศาสนา และนับถือลัทธิธรรมเนียมตามแบบจีน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารในการติดต่อกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือภาษาใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแบบแผนประเพณีพิธีกรรมเหมือนชาติตะวันตกคือประเทศใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การแต่งกายชุดอ๋าวได๋เป็นชุดประชำชาติของประเทศใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

วัฒนธรรมทางภาษาในข้อใด อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกันได้มากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

วัฒนธรรมในข้อใดที่อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกันได้มากที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“การกระทำที่สมาชิกในสังคมนิยมนับถือ และถือประพฤติปฎิบัติสืบต่อกันมา ถ้าสมาชิกคนใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามจะถูกติเตียน เหยียดหยามจากสังคม” ข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วัฒนธรรมใดเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใข่ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มาจากพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมหมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ประเพณีวัฒนธรรมในข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “ถ้าชาติใดขาดวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้” จากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงอะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“ในวัยลอยกระทง ชาวไทยจะชวนกันไปลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“การแต่งงานของคนไทยต้องมีการแห่ขันหมาก การสู่ขอ การรดน้ำอวยพรคู่บ่าวสาว และมีงานเลี้ยงฉลองสมรส” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว คนไทยมักจะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เป็นต้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับวัฒนธรรมส่วนใหญ่จากอินเดียและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกับไทย ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ประเทศเพื่อนบ้านในข้อใดมีพื้นฐานวัฒนธรรมมาจากศาสนาเดียวกัน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ประเทศในข้อใดที่มีการนับถือศาสนาหลายศาสนา และนับถือลัทธิธรรมเนียมตามแบบจีน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารในการติดต่อกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือภาษาใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแบบแผนประเพณีพิธีกรรมเหมือนชาติตะวันตกคือประเทศใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การแต่งกายชุดอ๋าวได๋เป็นชุดประชำชาติของประเทศใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน