ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่31

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100800

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 6 พ.ย. 52 เวลา 17:22 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเมือง การปกครอง และกฏหมาย

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การใช้อำนาจตุลาการข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เมื่อกล่าวถึงการใช้อำนาจบริหาร นักเรียนควรจะนึกถึงองค์กรใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คุณสมบัติในข้อใดซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกจากบุคคลกลุ่มใดก่อนการโหวตเสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกรัฐสภา

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าเท่าใด มีสิทธิเข้าชื่อขอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูง ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำต่อกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง คือศาลใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ตำแหน่งใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กรณีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาทุกประเภท ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ บุคคลเหล่านั้นจะต้องถูกพิจารณาคดีในศาลใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สถานะของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทั่วไป เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว จัดเป็นศาลประเภทใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลที่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือองค์กรใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ในข้อใดที่สมาชิกวุฒิสภาไม่มีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เมื่อกล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจจะหมายถึง กิจกรรมการตรวจสอบขององค์กรใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของกฎหมายไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การใช้อำนาจตุลาการข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เมื่อกล่าวถึงการใช้อำนาจบริหาร นักเรียนควรจะนึกถึงองค์กรใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คุณสมบัติในข้อใดซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกจากบุคคลกลุ่มใดก่อนการโหวตเสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกรัฐสภา

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าเท่าใด มีสิทธิเข้าชื่อขอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับสูง ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำต่อกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง คือศาลใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ตำแหน่งใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กรณีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาทุกประเภท ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ บุคคลเหล่านั้นจะต้องถูกพิจารณาคดีในศาลใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สถานะของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทั่วไป เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว จัดเป็นศาลประเภทใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลที่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือองค์กรใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ในข้อใดที่สมาชิกวุฒิสภาไม่มีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เมื่อกล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจจะหมายถึง กิจกรรมการตรวจสอบขององค์กรใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของกฎหมายไม่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน