ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100798

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 6 พ.ย. 52 เวลา 16:56 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ดาวเช่าบ้านเดื้อนเพื่ออยู่อาศัย ช่วงหนึ่งดาวค้างค่าเช่า เดือนจึงถือโอกาสงัดประตูบ้านเข้า แล้วนำสิ่งของมีค่าในบ้านไปขาย โดยอ้างว่าเป็นค่าเช่าบ้านที่ดาวค้างอยู่ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิทธิความเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาสลเยาวชนและครอบครัวจะถูกลงโทษโดยควบคุมตัวไว้สถานที่ใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติต่อเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สมบูรณ์ช่างรับเหมาก่อสร้าง ซื้อเหล็กเส้นที่ความหนาไม่เป็นไปตามที่ปรากฏบนเนื้อเหล็ก นอกจากเขาจะสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว เขายังสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หน่วยงานที่ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค คือหน่วยใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กรณีสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพต่ำกว่าความเป็นจริงตามที่แจ้งไว้ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการเฉพาะด้านใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หากก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำมาใช้ ผู้ใช้สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

หากต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตในอัตราที่สูงกว่ากำหนด หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์มือถือเกินกว่าที่ควรจ่ายจริง ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความหมายของ “อายุความแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์” ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วรวมกี่ฉบับ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ตามประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งดำเนินการโดย “คณะราษฎร” ประกอบด้วยบุคคลหมุ่เหล่าใดบ้าง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวในข้อ 16 และ 17 ตรงกับวัน เดือน ปีใดและเกิดขึ้นในรัชกาลใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำว่า “การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับความสำคัญของกฎหมายแต่ละประเภทให้ถูกต้อง (1) รัฐธรรมนูญ (2) กฎหมายส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ (3) พระราชบัญญัติ (4) กฎกระทรวง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ดาวเช่าบ้านเดื้อนเพื่ออยู่อาศัย ช่วงหนึ่งดาวค้างค่าเช่า เดือนจึงถือโอกาสงัดประตูบ้านเข้า แล้วนำสิ่งของมีค่าในบ้านไปขาย โดยอ้างว่าเป็นค่าเช่าบ้านที่ดาวค้างอยู่ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิทธิความเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาสลเยาวชนและครอบครัวจะถูกลงโทษโดยควบคุมตัวไว้สถานที่ใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติต่อเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สมบูรณ์ช่างรับเหมาก่อสร้าง ซื้อเหล็กเส้นที่ความหนาไม่เป็นไปตามที่ปรากฏบนเนื้อเหล็ก นอกจากเขาจะสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว เขายังสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หน่วยงานที่ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค คือหน่วยใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กรณีสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพต่ำกว่าความเป็นจริงตามที่แจ้งไว้ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการเฉพาะด้านใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หากก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำมาใช้ ผู้ใช้สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

หากต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตในอัตราที่สูงกว่ากำหนด หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์มือถือเกินกว่าที่ควรจ่ายจริง ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความหมายของ “อายุความแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์” ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วรวมกี่ฉบับ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ตามประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งดำเนินการโดย “คณะราษฎร” ประกอบด้วยบุคคลหมุ่เหล่าใดบ้าง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวในข้อ 16 และ 17 ตรงกับวัน เดือน ปีใดและเกิดขึ้นในรัชกาลใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำว่า “การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับความสำคัญของกฎหมายแต่ละประเภทให้ถูกต้อง (1) รัฐธรรมนูญ (2) กฎหมายส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ (3) พระราชบัญญัติ (4) กฎกระทรวง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน