มัธยมปลาย

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000793

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ย. 52 เวลา 17:59 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีคำกล่าวในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดสามารถทำให้เกิดปิโตรเลียม

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากข้อความต่างๆ ต่อไปนี้ 1. แก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาด เพราะสามารถเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 2. แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแก๊สผสมระหว่างโพรเพนและบิวเทน 3. แก๊สโซฮอล์เป็นสารผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซิน ข้อความใดที่กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 1. น้ำมันเบนซิน 2. น้ำมันดีเซล 3. น้ำมันก๊าด 4. น้ำมันเชื้อเพลิง 5. น้ำมันหล่อลื่น ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดของผลิตภัณฑ์จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

กระบวนการกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ เป็นความแตกต่างระหว่างแก๊สธรรมชาติเหลวและแก๊สปิโตรเลียมเหลว 1. แก๊สธรรมชาติเหลวมีการใช้ในครัวเรือนและยานพาหนะ ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวมักใช้ในงานอุตสาหกรรม 2. การนำแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ต้องกำจัดแก๊สที่ไม่ใช่สารไฮโดรคาร์บอนออกก่อน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย 3. แก๊สธรรมชาติเหลวเป็นแก๊สผสม สามารถนำไปกลั่นแยกได้น้ำมันเบนซิน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของการแยกแก๊สธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย ได้อย่างถูกต้อง 1. กำจัดปรอท 2. กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ 3. แยกแก๊สธรรมชาติเหลวออกจากแก๊สธรรมชาติ 4. เพิ่มความดันและลดอุณหภูมิให้เปลี่ยนเป็นของเหลว

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนเท่ากับ 90 หมายความว่า น้ำมันเบนซินชนิดนี้มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนำมันออกเทน 95

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อีเทนและโพรเพนนำไปใช้กันมากในอุตสาหกรรมประเภทใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดสารประเภทใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เชื้อเพลิงข้อใดที่มักพบอยู่ร่วมกันกับน้ำมันดิบ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศมากที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการกลั่นปิโตรเลียม

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่จัดว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เหตุใดการแยกแก๊สธรรมชาติจึงต้องทำให้แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนำไปกลั่นแยก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของแก๊ส LGP

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากปิโตรเลียมได้ 1. แก๊สโซลีน 2. พลังงานแสงอาทิตย์ 3. แก๊สธรรมชาติ 4. แก๊สโซฮอล์

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เรียกว่า พอลิเมอไรเซชัน 2. แป้ง, เซลลูโลส, โปรตีน, และกรดนิวคลีอิก จัดเป็นสารพอลิเมอร์ 3. พอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์, ยางสังเคราะห์ และพลาสติก 4. ยางพาราเป็นสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อความข้างต้น ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีข้อความที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้นกี่ข้อ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีคำกล่าวในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดสามารถทำให้เกิดปิโตรเลียม

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากข้อความต่างๆ ต่อไปนี้ 1. แก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาด เพราะสามารถเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 2. แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแก๊สผสมระหว่างโพรเพนและบิวเทน 3. แก๊สโซฮอล์เป็นสารผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซิน ข้อความใดที่กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 1. น้ำมันเบนซิน 2. น้ำมันดีเซล 3. น้ำมันก๊าด 4. น้ำมันเชื้อเพลิง 5. น้ำมันหล่อลื่น ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดของผลิตภัณฑ์จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

กระบวนการกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ เป็นความแตกต่างระหว่างแก๊สธรรมชาติเหลวและแก๊สปิโตรเลียมเหลว 1. แก๊สธรรมชาติเหลวมีการใช้ในครัวเรือนและยานพาหนะ ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวมักใช้ในงานอุตสาหกรรม 2. การนำแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ต้องกำจัดแก๊สที่ไม่ใช่สารไฮโดรคาร์บอนออกก่อน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย 3. แก๊สธรรมชาติเหลวเป็นแก๊สผสม สามารถนำไปกลั่นแยกได้น้ำมันเบนซิน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของการแยกแก๊สธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย ได้อย่างถูกต้อง 1. กำจัดปรอท 2. กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ 3. แยกแก๊สธรรมชาติเหลวออกจากแก๊สธรรมชาติ 4. เพิ่มความดันและลดอุณหภูมิให้เปลี่ยนเป็นของเหลว

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนเท่ากับ 90 หมายความว่า น้ำมันเบนซินชนิดนี้มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนำมันออกเทน 95

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อีเทนและโพรเพนนำไปใช้กันมากในอุตสาหกรรมประเภทใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดสารประเภทใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เชื้อเพลิงข้อใดที่มักพบอยู่ร่วมกันกับน้ำมันดิบ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศมากที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการกลั่นปิโตรเลียม

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่จัดว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เหตุใดการแยกแก๊สธรรมชาติจึงต้องทำให้แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนำไปกลั่นแยก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของแก๊ส LGP

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากปิโตรเลียมได้ 1. แก๊สโซลีน 2. พลังงานแสงอาทิตย์ 3. แก๊สธรรมชาติ 4. แก๊สโซฮอล์

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เรียกว่า พอลิเมอไรเซชัน 2. แป้ง, เซลลูโลส, โปรตีน, และกรดนิวคลีอิก จัดเป็นสารพอลิเมอร์ 3. พอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์, ยางสังเคราะห์ และพลาสติก 4. ยางพาราเป็นสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อความข้างต้น ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีข้อความที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้นกี่ข้อ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน