ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300686

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 10:06 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระเขมาเถรีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุผลการขอบวชของพระเขมาเถรี

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลหันมานับถือพระพุทธศาสนาคืออะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความแตกฉานในพุทธธรรมของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

แง่คิดที่ได้รับจากการศึกษานันทวิสาลชาดกคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเป็นองค์ประกอบของสิ่งใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การนำแนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ไปใช้เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“ทินกรเล่นพนันบอลจนหมดตัว จึงทำการฉ้อโกงเงินบริษัทและถูกจับได้ เขาจึงถูกไล่ออกจากงาน” กรณีของทินกรสอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สิ่งที่ขัดขวางให้การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรมไม่สามารถดำเนินไปด้วยดีคืออะไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนโดยแสดงให้เห็นว่าเห็นผู้มีสัมมาสังกัปปะ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดส่งเสริมให้บุคคลมีสัมมาวายามะ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อภิสิทธิ์รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดเพราะตระหนักว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจน แสดงว่าอภิสิทธิ์เป็นคนอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหมู่มาก ควรยึดหลักสัปปุริสธรรมข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฟังธรรม

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดถือได้ว่าเป็นการสนทนาธรรม

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“ชนะตนนั่นแลดีกว่า” "ชนะตน" หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” มุ่งสอนเรื่องใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ดำรงไปฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาพบว่าวิทยากรหน้าตาน่าจะอายุยังน้อยเหมือนเด็กเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ แต่เมื่อได้ฟังคำพูด ปรากฏว่าวิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดี แสดงว่าดำรงฟังการบรรยายโดยใช้ปัญญาดังข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

วิธีการในข้อใดที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้งมากที่สุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระเขมาเถรีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุผลการขอบวชของพระเขมาเถรี

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลหันมานับถือพระพุทธศาสนาคืออะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความแตกฉานในพุทธธรรมของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

แง่คิดที่ได้รับจากการศึกษานันทวิสาลชาดกคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเป็นองค์ประกอบของสิ่งใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การนำแนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ไปใช้เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“ทินกรเล่นพนันบอลจนหมดตัว จึงทำการฉ้อโกงเงินบริษัทและถูกจับได้ เขาจึงถูกไล่ออกจากงาน” กรณีของทินกรสอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สิ่งที่ขัดขวางให้การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรมไม่สามารถดำเนินไปด้วยดีคืออะไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนโดยแสดงให้เห็นว่าเห็นผู้มีสัมมาสังกัปปะ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดส่งเสริมให้บุคคลมีสัมมาวายามะ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อภิสิทธิ์รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดเพราะตระหนักว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจน แสดงว่าอภิสิทธิ์เป็นคนอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหมู่มาก ควรยึดหลักสัปปุริสธรรมข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฟังธรรม

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดถือได้ว่าเป็นการสนทนาธรรม

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“ชนะตนนั่นแลดีกว่า” "ชนะตน" หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” มุ่งสอนเรื่องใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ดำรงไปฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาพบว่าวิทยากรหน้าตาน่าจะอายุยังน้อยเหมือนเด็กเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ แต่เมื่อได้ฟังคำพูด ปรากฏว่าวิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดี แสดงว่าดำรงฟังการบรรยายโดยใช้ปัญญาดังข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

วิธีการในข้อใดที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้งมากที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน