ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่24

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200679

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 16:57 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ตำแหน่งสมุหพระกลาโหมเปรียบได้กับตำแหน่งใดในปัจจุบัน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จุดอ่อนของการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่สาเหตุสำคัญของการสิ้นสุดอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

"ขุนรักกสิกรอพยพชาวบ้านจากเมืองสุโขทัยมายังอยุธยาและประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยเลือกพื้นที่ว่างแถบทุ่งภูเขาทองเป็นแหล่งปลูกข้าว" ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ขุนรักกสิกรเลือกมาอยู่ที่อยุธยา

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ทิดคำนำสินค้าเข้ามาขายในเขตราชธานี เมื่อผ่านด่านขนอนเขาต้องเสียภาษีอะไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พระคลังสินค้าทำหน้าที่ในด้านใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แสงมีสินค้าหายากหลายชนิด เช่น กฤษณา รังนก งาช้าง แสงต้องปฏิบัติเช่นไรตามกฎหมายอยุธยา

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการค้าขายกับชาวตะวันตกในสมัยอยุธยา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“สังคมอยุธยาเป็นสังคมศักดินา” คำว่า “ศักดินา” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มีศักดินาสูงที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นายเข้มเป็นไพร่หลวง เมื่อถึงกำหนดเข้าเวร นายเข้มมีภารกิจจำเป็นไม่อาจจะเดินทางไปเข้าเวรได้ เขาต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันความผิด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการศึกษาทำความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรอยุธยาให้ได้รับความรู้อย่างดีในเวลาอันจำกัด ควรไปทัศนศึกษาที่ใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มหาชาติคำหลวง เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นโยบายความสัมพันธ์กับประเทศในทวีปเอเชียของกรุงศรีอยุธยามีหลักการสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของยุโรปในการเจริญสัมพันธไมตรีสมัยอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

บุคคลสำคัญในข้อใดคือวีรสตรีผู้สละพระชนม์ชีพ เพื่อปกป้องพระราชสวามีขณะกระทำยุทธหัตถีกับข้าศึก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อพระมหาอุปราชาส่งผลดีแก่กรุงศรีอยุธยาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ขุนนางในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในคณะราชทูตซึ่งเดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๙

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ตำแหน่งสมุหพระกลาโหมเปรียบได้กับตำแหน่งใดในปัจจุบัน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จุดอ่อนของการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่สาเหตุสำคัญของการสิ้นสุดอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

"ขุนรักกสิกรอพยพชาวบ้านจากเมืองสุโขทัยมายังอยุธยาและประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยเลือกพื้นที่ว่างแถบทุ่งภูเขาทองเป็นแหล่งปลูกข้าว" ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ขุนรักกสิกรเลือกมาอยู่ที่อยุธยา

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ทิดคำนำสินค้าเข้ามาขายในเขตราชธานี เมื่อผ่านด่านขนอนเขาต้องเสียภาษีอะไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พระคลังสินค้าทำหน้าที่ในด้านใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แสงมีสินค้าหายากหลายชนิด เช่น กฤษณา รังนก งาช้าง แสงต้องปฏิบัติเช่นไรตามกฎหมายอยุธยา

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการค้าขายกับชาวตะวันตกในสมัยอยุธยา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“สังคมอยุธยาเป็นสังคมศักดินา” คำว่า “ศักดินา” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มีศักดินาสูงที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นายเข้มเป็นไพร่หลวง เมื่อถึงกำหนดเข้าเวร นายเข้มมีภารกิจจำเป็นไม่อาจจะเดินทางไปเข้าเวรได้ เขาต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันความผิด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการศึกษาทำความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรอยุธยาให้ได้รับความรู้อย่างดีในเวลาอันจำกัด ควรไปทัศนศึกษาที่ใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มหาชาติคำหลวง เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นโยบายความสัมพันธ์กับประเทศในทวีปเอเชียของกรุงศรีอยุธยามีหลักการสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของยุโรปในการเจริญสัมพันธไมตรีสมัยอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

บุคคลสำคัญในข้อใดคือวีรสตรีผู้สละพระชนม์ชีพ เพื่อปกป้องพระราชสวามีขณะกระทำยุทธหัตถีกับข้าศึก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อพระมหาอุปราชาส่งผลดีแก่กรุงศรีอยุธยาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ขุนนางในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในคณะราชทูตซึ่งเดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๙

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน