ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200677

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 16:32 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กระดูกทำนายมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์จีนอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คัมภีร์อถรรพเวทของอินเดียเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ทุกข้อกล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เราสามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับขงจื๊อได้จากหลักฐานใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียจึงเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปทั้งสาม

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

นายรักชาติถามมิสเตอร์โยชิดะว่า “ทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมสร้างบ้านทรงเตี้ย ทำด้วยไม้ขนาดเบา มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่นิยมใช้กระเบื้องหรือกระจกประดับ” นักเรียนคิดว่ามิสเตอร์โยชิดะจะตอบว่าอย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุผลที่ทำให้ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรในเอเชียตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันคืออะไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอยู่เสมอคืออะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ครั้งอดีตคืออะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเชื้อสายและนับถือศาสนาใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้ประชากรของภูมิภาคเอเชียกลางนิยมเลี้ยงสัตว์กันมากน่าจะเกิดจากอะไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับ “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม” ในประวัติศาสตร์จีน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ในสมัยราชวงศ์ซ้องสตรีชาวจีนมีค่านิยมใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หลี่ไป๋เป็นจิตรกรที่สมถะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับสังคม มักวาดแต่ภาพทิวทัศน์และธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าหลี่ไป๋มีลักษณะตรงกับลัทธิคำสอนใดของจีน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กษัตริย์และราชวงศ์ใดของอินเดียที่มีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้นับถือศาสนาฮินดูกับอิสลาม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านอารยธรรมของเอเชียใต้ ผิดไปจากความเป็นจริง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กระดูกทำนายมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์จีนอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คัมภีร์อถรรพเวทของอินเดียเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ทุกข้อกล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เราสามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับขงจื๊อได้จากหลักฐานใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียจึงเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปทั้งสาม

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

นายรักชาติถามมิสเตอร์โยชิดะว่า “ทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมสร้างบ้านทรงเตี้ย ทำด้วยไม้ขนาดเบา มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่นิยมใช้กระเบื้องหรือกระจกประดับ” นักเรียนคิดว่ามิสเตอร์โยชิดะจะตอบว่าอย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุผลที่ทำให้ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรในเอเชียตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันคืออะไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอยู่เสมอคืออะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ครั้งอดีตคืออะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเชื้อสายและนับถือศาสนาใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้ประชากรของภูมิภาคเอเชียกลางนิยมเลี้ยงสัตว์กันมากน่าจะเกิดจากอะไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับ “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม” ในประวัติศาสตร์จีน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ในสมัยราชวงศ์ซ้องสตรีชาวจีนมีค่านิยมใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หลี่ไป๋เป็นจิตรกรที่สมถะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับสังคม มักวาดแต่ภาพทิวทัศน์และธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าหลี่ไป๋มีลักษณะตรงกับลัทธิคำสอนใดของจีน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กษัตริย์และราชวงศ์ใดของอินเดียที่มีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้นับถือศาสนาฮินดูกับอิสลาม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านอารยธรรมของเอเชียใต้ ผิดไปจากความเป็นจริง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน