ม.2

สังคมศึกษาม.2 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200670

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 11:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พุทธประวัติ และชาดก

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร ต่อมาได้ถูกจำลองเป็นพระพุทธรูปปางใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระสิทธัตถะโคตมะจึงทรงฝึกบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนเองแบบต่างๆ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สมศักดิ์เชื่อในการปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับทางสุดโต่งทั้ง ๒ ด้าน คือ ไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป ความเชื่อของสมศักดิ์ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เหตุใดปัญจวัคคีย์จึงเสื่อมศรัทธาในพระสิทธัตถะโคตมะและพากันหลีกหนีไปอยู่ที่อื่น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ฌานทั้งสี่ที่พระสิทธัตถะโคตมะทรงปฏิบัติจนบรรลุ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความจริงของโลกอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนผู้อื่นคืออะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

บุคคลใดที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“เปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อผู้อื่น” เป็นการเปรียบเทียบตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสารีบุตร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พระโมคคัลลานะมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของนางขุชชุตตราก่อนบรรลุโสดาปัตติผลได้ถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เหตุใดนางขุชชุตตราจึงได้รับการยกย่องว่า “เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเป็นธรรมกถึก”

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ถ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบสิ่งที่แสวงหาเมื่อใด ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคนแรก” เป็นคำพูดของบุคคลใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ประเพณีใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายอชาตศัตรูทำร้ายพระราชบิดาจนสิ้นพระชนม์

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอชาตศัตรูนั้นให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวอย่างไรบ้าง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงส่งราชทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากที่ใดมาบรรจุไว้ในวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทยมีอยู่มากมายยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร ต่อมาได้ถูกจำลองเป็นพระพุทธรูปปางใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระสิทธัตถะโคตมะจึงทรงฝึกบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนเองแบบต่างๆ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สมศักดิ์เชื่อในการปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับทางสุดโต่งทั้ง ๒ ด้าน คือ ไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป ความเชื่อของสมศักดิ์ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เหตุใดปัญจวัคคีย์จึงเสื่อมศรัทธาในพระสิทธัตถะโคตมะและพากันหลีกหนีไปอยู่ที่อื่น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ฌานทั้งสี่ที่พระสิทธัตถะโคตมะทรงปฏิบัติจนบรรลุ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความจริงของโลกอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนผู้อื่นคืออะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

บุคคลใดที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“เปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อผู้อื่น” เป็นการเปรียบเทียบตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสารีบุตร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พระโมคคัลลานะมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของนางขุชชุตตราก่อนบรรลุโสดาปัตติผลได้ถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เหตุใดนางขุชชุตตราจึงได้รับการยกย่องว่า “เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเป็นธรรมกถึก”

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ถ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบสิ่งที่แสวงหาเมื่อใด ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคนแรก” เป็นคำพูดของบุคคลใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ประเพณีใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายอชาตศัตรูทำร้ายพระราชบิดาจนสิ้นพระชนม์

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอชาตศัตรูนั้นให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวอย่างไรบ้าง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงส่งราชทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากที่ใดมาบรรจุไว้ในวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทยมีอยู่มากมายยกเว้นข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน