ม.3

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA300659

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 16:15 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ระบบนิเวศ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาก นักเรียนคิดว่า สิ่งที่มีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพมากที่สุดคืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อาหารของป่าชายเลน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

นอกจาก กุ้ง หอย ปู ปลา แล้วแมงกะพรุนทะเลจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง แมงกะพรุนมีความสำคัญคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในขณะนี้ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกได้เก็บเกี่ยวผลิตผลอะไรเพื่อใช้ในการผลิตยา อาหาร สารผสมอาหาร พลาสติก ใยสังเคราะห์ และน้ำมันหล่อลื่น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

รัฐบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยได้อนุมัติจัดตั้งระบบใดขึ้นเป็นอันดับแรกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในแง่ใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากข้อ 8. ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากข้อ 8. ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการปรับตัวให้เหมาะแก่การพรางตาจากศัตรู

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้ำพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้ำ คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากข้อ 13. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น มดดำ คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย เราเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอะไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ตัวอย่างพืชในข้อใดไม่พบในบริเวณป่าชายเลน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีที่ใช้ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสามารถลดปริมาณของผักตบชวาได้คือข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะสมดุลมากๆ ควรมีลักษณะตรงตามข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ระบบนิเวศในทะเลประกอบด้วย ไดอะตอม ลูกกุ้ง ลูกปลา สาหร่ายสีน้ำตาล ปลาขนาดใหญ่ ถ้านำมาเขียนพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรอยู่ล่างสุดของพีระมิด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาก นักเรียนคิดว่า สิ่งที่มีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพมากที่สุดคืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อาหารของป่าชายเลน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

นอกจาก กุ้ง หอย ปู ปลา แล้วแมงกะพรุนทะเลจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง แมงกะพรุนมีความสำคัญคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในขณะนี้ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกได้เก็บเกี่ยวผลิตผลอะไรเพื่อใช้ในการผลิตยา อาหาร สารผสมอาหาร พลาสติก ใยสังเคราะห์ และน้ำมันหล่อลื่น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

รัฐบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยได้อนุมัติจัดตั้งระบบใดขึ้นเป็นอันดับแรกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในแง่ใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากข้อ 8. ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากข้อ 8. ผู้บริโภคสัตว์ คือสิ่งมีชีวิตใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการปรับตัวให้เหมาะแก่การพรางตาจากศัตรู

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้จามจุรีที่อยู่ริมสระน้ำพบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก ตะไคร่น้ำ คางคก เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากข้อ 13. คางคกควรจะกินอะไรเป็นอาหาร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้าน มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น มดดำ คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมาย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย เราเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอะไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ตัวอย่างพืชในข้อใดไม่พบในบริเวณป่าชายเลน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีที่ใช้ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสามารถลดปริมาณของผักตบชวาได้คือข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะสมดุลมากๆ ควรมีลักษณะตรงตามข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ระบบนิเวศในทะเลประกอบด้วย ไดอะตอม ลูกกุ้ง ลูกปลา สาหร่ายสีน้ำตาล ปลาขนาดใหญ่ ถ้านำมาเขียนพีระมิดจำนวน สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรอยู่ล่างสุดของพีระมิด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน