ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300602

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 52 เวลา 10:36 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะของพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประเทศในข้อใดที่มีรูปแบบการปกครองเหมือนกับประเทศไทย

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การยุบสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเหตุใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

บุคคลกลุ่มใดที่ทำการปฏิรูปรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการปฏิรูปการบริหารประเทศในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“กฎหมายเป็นข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ให้ปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดและจะต้องถูกลงโทษตามที่ตัวบทกฎหมายได้กำหนดไว้” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงลักษณะสำคัญของกฎหมายในข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ๑.ต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ ๒.ใช้บังคับได้โดยทั่วไป ๓.เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ๔.ต้องมีสภาพบังคับ ๕.ไม่อาจถูกยกเลิกได้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่ง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“นายดำขับรถของนายขาวได้รับความเสียหาย และตกลงกันไม่ได้ นายขาวจึงให้ทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายดำ” ข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกฎหมายใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

บทบัญญัติของกฎหมายอาญา ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ความผิดทางอาญา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการคือใคร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อำนาจคัดลอกเพลงใหม่จากแผ่นซีดีที่เขาซื้อมาเพื่อนำไปขายในตลาดนัด การกระทำของอำนาจถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าเด็กชายอายุประมาณ ๑๖ ปี ทำผิดกฎหมายต้องได้รับบทลงโทษเช่นใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในข้อใดมีที่มาแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะของพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประเทศในข้อใดที่มีรูปแบบการปกครองเหมือนกับประเทศไทย

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การยุบสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเหตุใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

บุคคลกลุ่มใดที่ทำการปฏิรูปรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการปฏิรูปการบริหารประเทศในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“กฎหมายเป็นข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ให้ปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดและจะต้องถูกลงโทษตามที่ตัวบทกฎหมายได้กำหนดไว้” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงลักษณะสำคัญของกฎหมายในข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ๑.ต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ ๒.ใช้บังคับได้โดยทั่วไป ๓.เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ๔.ต้องมีสภาพบังคับ ๕.ไม่อาจถูกยกเลิกได้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่ง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“นายดำขับรถของนายขาวได้รับความเสียหาย และตกลงกันไม่ได้ นายขาวจึงให้ทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายดำ” ข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกฎหมายใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

บทบัญญัติของกฎหมายอาญา ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ความผิดทางอาญา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการคือใคร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อำนาจคัดลอกเพลงใหม่จากแผ่นซีดีที่เขาซื้อมาเพื่อนำไปขายในตลาดนัด การกระทำของอำนาจถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าเด็กชายอายุประมาณ ๑๖ ปี ทำผิดกฎหมายต้องได้รับบทลงโทษเช่นใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในข้อใดมีที่มาแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน