ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300601

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 52 เวลา 09:54 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , วันสำคัญ , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

หลักธรรมข้อใดที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบมีเหตุมีผล

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อริยสัจ ๔ มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การทำละหมาดมีจุดประสงค์ที่สำคัญคือข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติของมุสลิมที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในสังคมที่ผู้คนมีความขัดแย้งหวาดระแวงต่อกัน เราควรนำหลักธรรมของศาสนาคริสต์ในข้อใดมาใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วันคริสต์มาสมีความสำคัญต่อศาสนาคริสต์อย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาหลักธรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ต้องศึกษาจากคัมภีร์ข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กระทำได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลไม่ประสบความสำเร็จในการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาตนเอง

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักการร่วมกันที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนา

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“วันชัยเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆ ให้เป็นหัวหน้าห้อง แต่ต่อมาถูกเพื่อนๆ ตำหนิจนต้องลาออกจากตำแหน่ง” วันชัยควรนำหลักธรรมโลกธรรม ๘ ข้อใดมาใช้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดมีการนำหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นักเรียนควรนำหลักความรักความเมตตามาใช้ในกรณีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จีน่าไปทำพิธีมิสซาที่โบสถ์ใกล้บ้านทุกวันอาทิตย์ เพื่อจุดมุ่งหมายใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อใดที่มีจุดประสงค์ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ความมุ่งหมายที่แท้จริงของพิธีฮัจญ์

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หากต้องการบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือโมกษะ ควรปฏิบัติตนตามหลักคำสอนข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การประกอบพิธีศราทของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำสอนในแต่ละศาสนาแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

หลักธรรมที่สำคัญของทุกศาสนา ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม สอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

หลักธรรมข้อใดที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบมีเหตุมีผล

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อริยสัจ ๔ มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การทำละหมาดมีจุดประสงค์ที่สำคัญคือข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติของมุสลิมที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในสังคมที่ผู้คนมีความขัดแย้งหวาดระแวงต่อกัน เราควรนำหลักธรรมของศาสนาคริสต์ในข้อใดมาใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วันคริสต์มาสมีความสำคัญต่อศาสนาคริสต์อย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาหลักธรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ต้องศึกษาจากคัมภีร์ข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กระทำได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลไม่ประสบความสำเร็จในการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาตนเอง

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักการร่วมกันที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนา

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“วันชัยเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆ ให้เป็นหัวหน้าห้อง แต่ต่อมาถูกเพื่อนๆ ตำหนิจนต้องลาออกจากตำแหน่ง” วันชัยควรนำหลักธรรมโลกธรรม ๘ ข้อใดมาใช้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดมีการนำหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นักเรียนควรนำหลักความรักความเมตตามาใช้ในกรณีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จีน่าไปทำพิธีมิสซาที่โบสถ์ใกล้บ้านทุกวันอาทิตย์ เพื่อจุดมุ่งหมายใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อใดที่มีจุดประสงค์ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ความมุ่งหมายที่แท้จริงของพิธีฮัจญ์

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หากต้องการบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือโมกษะ ควรปฏิบัติตนตามหลักคำสอนข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การประกอบพิธีศราทของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำสอนในแต่ละศาสนาแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

หลักธรรมที่สำคัญของทุกศาสนา ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม สอดคล้องกับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน