ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300600

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 52 เวลา 09:35 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“บริษัท ไหมไทย ใช้วิธีการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ ทำให้มียอดขายสูงขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคคือข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ผู้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงโดยทั่วไปมักให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป จะทำให้มีการจ้างงาน ....1.... ประชาชนจำนวนมากจะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่การที่เศรษฐกิจขยายตัวมากผิดปกติก็อาจเกิด....2.... ข้อความในช่องว่างหมายเลข 1 และ 2 ควรจะเป็นอะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดควรจะพัฒนาในหลายด้าน ยกเว้นด้านใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาประเทศไทย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“แผนพัฒนาประเทศที่มีการแก้ไขปรับปรุงทุกๆสิ้นปีแล้วปรับเป็นแผนฉบับใหม่ บางประเทศอาจปรับน้อยกว่าปีละครั้ง” จัดเป็นแผนพัฒนาประเภทใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้มักจะเป็นแผนแบบใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้คือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การเคลื่อนย้ายเงินทุน สอดคล้องกับการกระทำของบุคคลใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อสินค้าขนส่งไปถึงท่าเรือของประเทศผู้นำเข้า ก็จะรวมราคาขนส่งและประกันภัยไว้ด้วยเรียกว่าราคาอะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดเก็บจากสินค้าและบริการ จัดเป็นภาษีประเภทใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การที่ชาวต่างชาติเข้ามาก่อตั้งหรือขยายธุรกิจภายในประเทศไทย ถือเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแตกต่างกันในสาระสำคัญข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกิจกรรมการคลังของรัฐบาล

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การที่ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาการขาดดุลการค้า เพราะสาเหตุสำคัญข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกิดผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นโยบายของรัฐบาลในข้อใดที่จะส่งผลให้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“บริษัท ไหมไทย ใช้วิธีการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ ทำให้มียอดขายสูงขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคคือข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ผู้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงโดยทั่วไปมักให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป จะทำให้มีการจ้างงาน ....1.... ประชาชนจำนวนมากจะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่การที่เศรษฐกิจขยายตัวมากผิดปกติก็อาจเกิด....2.... ข้อความในช่องว่างหมายเลข 1 และ 2 ควรจะเป็นอะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดควรจะพัฒนาในหลายด้าน ยกเว้นด้านใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาประเทศไทย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“แผนพัฒนาประเทศที่มีการแก้ไขปรับปรุงทุกๆสิ้นปีแล้วปรับเป็นแผนฉบับใหม่ บางประเทศอาจปรับน้อยกว่าปีละครั้ง” จัดเป็นแผนพัฒนาประเภทใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้มักจะเป็นแผนแบบใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้คือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การเคลื่อนย้ายเงินทุน สอดคล้องกับการกระทำของบุคคลใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อสินค้าขนส่งไปถึงท่าเรือของประเทศผู้นำเข้า ก็จะรวมราคาขนส่งและประกันภัยไว้ด้วยเรียกว่าราคาอะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดเก็บจากสินค้าและบริการ จัดเป็นภาษีประเภทใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การที่ชาวต่างชาติเข้ามาก่อตั้งหรือขยายธุรกิจภายในประเทศไทย ถือเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแตกต่างกันในสาระสำคัญข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกิจกรรมการคลังของรัฐบาล

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การที่ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาการขาดดุลการค้า เพราะสาเหตุสำคัญข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกิดผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นโยบายของรัฐบาลในข้อใดที่จะส่งผลให้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน