ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100538

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ย. 52 เวลา 14:21 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การถือศีลอดของชาวมุสลิมเป็นการฝึกในเรื่องใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในสังคมที่ผู้คนมีความเห็นแก่ตัว มีแต่ความขัดแย้ง เราควรนำหลักธรรมของคริสต์ศาสนาในข้อใดมาพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนต้องรับเป็นพิธีกรรมแรกเพื่อเป็นการล้างบาป

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษาระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายัญ จะศึกษาได้จากคัมภีร์ใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระเจ้ากาฬาโศกที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การทำสังคายนาครั้งที่ ๕ ณ อาโลกเลณสถาน มลัยชนบท ประเทศศรีลังกามีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ - ๔ ด้วยเหตุผลตามข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งแรกคือบุคคลใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

วชิรญาณภิกขุทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์นิกายใหม่มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานสำคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทำให้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงประทีปแก้วแห่งคณะสงฆ์ไทย

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สมัยรัชกาลใดที่กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“ ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี ” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๑ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หน่วยงานใดไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยข้อใดที่มิได้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พระนาม “สิทธัตถะ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ทุกรกิริยาในขั้นตอนใดที่นักเรียนคิดว่ากระทำได้ยากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระมหากัสสปะทำหน้าที่บุตรที่ดีของบิดามารดา

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“รูปแบบชีวิต” ของพระมหากัสสปะในข้อใดที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนตามได้โดยง่าย

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“ไม่พึงยกย่องลัทธิศาสนาของตน และตำหนิลัทธิศาสนาของคนอื่น” เป็นคำกล่าวของท่านใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากคำกล่าวในข้อ 18 แสดงให้เห็นว่าผู้กล่าวมีคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี”

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การถือศีลอดของชาวมุสลิมเป็นการฝึกในเรื่องใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในสังคมที่ผู้คนมีความเห็นแก่ตัว มีแต่ความขัดแย้ง เราควรนำหลักธรรมของคริสต์ศาสนาในข้อใดมาพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนต้องรับเป็นพิธีกรรมแรกเพื่อเป็นการล้างบาป

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษาระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายัญ จะศึกษาได้จากคัมภีร์ใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระเจ้ากาฬาโศกที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การทำสังคายนาครั้งที่ ๕ ณ อาโลกเลณสถาน มลัยชนบท ประเทศศรีลังกามีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ - ๔ ด้วยเหตุผลตามข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งแรกคือบุคคลใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

วชิรญาณภิกขุทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์นิกายใหม่มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานสำคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทำให้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงประทีปแก้วแห่งคณะสงฆ์ไทย

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สมัยรัชกาลใดที่กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“ ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี ” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๑ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หน่วยงานใดไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยข้อใดที่มิได้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พระนาม “สิทธัตถะ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ทุกรกิริยาในขั้นตอนใดที่นักเรียนคิดว่ากระทำได้ยากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระมหากัสสปะทำหน้าที่บุตรที่ดีของบิดามารดา

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“รูปแบบชีวิต” ของพระมหากัสสปะในข้อใดที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนตามได้โดยง่าย

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“ไม่พึงยกย่องลัทธิศาสนาของตน และตำหนิลัทธิศาสนาของคนอื่น” เป็นคำกล่าวของท่านใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากคำกล่าวในข้อ 18 แสดงให้เห็นว่าผู้กล่าวมีคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี”

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน