ม.1

สังคมศึกษาม.1 ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100531

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ย. 52 เวลา 10:40 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเมือง การปกครอง และกฏหมาย , มนุษย์กับสังคม

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายควรเป็นไปตามเหตุผลใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.๑/๑ กำลังถกเถียงกันว่าในวันหยุดที่จะถึงนี้จะไปเที่ยวสวนสนุกหรือจะไปเก็บขยะที่ชายทะเลกันดี นักเรียนคิดว่าควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดที่ควรปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การกระทำใดที่แสดงถึงความไม่เป็นประชาธิปไตย

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า ควรพัฒนาคนกลุ่มใดมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้จะต้องดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เยาว์ทำได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“การปกครองที่ประกอบด้วยกระทรวง กรมต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการของรัฐ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานยังท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คืออะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครองได้อย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นสังคม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นายเขียวเป็นลูกชายคนโตของนายดำ มีอาชีพทนายความ เขามีบุตรและภรรยา ซึ่งต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู นอกจากนี้เขาต้องส่งเงินไปเลี้ยงดูบิดามารดาเสมอ สถานภาพที่ติดตัวนายเขียวมาคืออะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“นักเรียนที่ดีต้องตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายควรเป็นไปตามเหตุผลใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.๑/๑ กำลังถกเถียงกันว่าในวันหยุดที่จะถึงนี้จะไปเที่ยวสวนสนุกหรือจะไปเก็บขยะที่ชายทะเลกันดี นักเรียนคิดว่าควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดที่ควรปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การกระทำใดที่แสดงถึงความไม่เป็นประชาธิปไตย

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า ควรพัฒนาคนกลุ่มใดมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้จะต้องดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เยาว์ทำได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“การปกครองที่ประกอบด้วยกระทรวง กรมต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการของรัฐ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานยังท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คืออะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครองได้อย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นสังคม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นายเขียวเป็นลูกชายคนโตของนายดำ มีอาชีพทนายความ เขามีบุตรและภรรยา ซึ่งต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู นอกจากนี้เขาต้องส่งเงินไปเลี้ยงดูบิดามารดาเสมอ สถานภาพที่ติดตัวนายเขียวมาคืออะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“นักเรียนที่ดีต้องตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน