ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB003023

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 30 มิ.ย. 53 เวลา 11:05 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) คำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) ข้อใดเป็นสัมผัสสระ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) มีใจความวรรคใดที่แสดงข้อเท็จจริง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จดหมายที่เขียนถามทุกข์สุขของเพื่อน จัดเป็นจดหมายประเภทใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำขึ้นต้นจดหมายที่เขียนถึงพระภิกษุ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำราชาศัพท์จดหมายของพระเจ้าแผ่นดิน คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“การทำงานย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่เมื่อพักผ่อนแล้วความเหนื่อยก็จะหายไป” ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากข้อ 11. ใจความนี้ให้ข้อคิดในแง่ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สมิงพระรามเป็นทหารเอกของชนชาติ…………… ควรเติมคำใดในช่องว่าง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” บทประพันธ์นี้เปรียบน้ำใสกับข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” คำประพันธ์นี้สัมพันธ์กับการกระทำของใครมากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” ผู้เขียนใช้คำประพันธ์ในข้อใดเขียน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสำนวน 3 คำ ทั้งหมด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คำข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สิ่งที่สำคัญในการเขียนบัตรเชิญคือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนอวยพรถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) คำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) ข้อใดเป็นสัมผัสสระ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) มีใจความวรรคใดที่แสดงข้อเท็จจริง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จดหมายที่เขียนถามทุกข์สุขของเพื่อน จัดเป็นจดหมายประเภทใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำขึ้นต้นจดหมายที่เขียนถึงพระภิกษุ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำราชาศัพท์จดหมายของพระเจ้าแผ่นดิน คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“การทำงานย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่เมื่อพักผ่อนแล้วความเหนื่อยก็จะหายไป” ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากข้อ 11. ใจความนี้ให้ข้อคิดในแง่ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สมิงพระรามเป็นทหารเอกของชนชาติ…………… ควรเติมคำใดในช่องว่าง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” บทประพันธ์นี้เปรียบน้ำใสกับข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” คำประพันธ์นี้สัมพันธ์กับการกระทำของใครมากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“น้ำเอ๋ย น้ำใส เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน” ผู้เขียนใช้คำประพันธ์ในข้อใดเขียน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสำนวน 3 คำ ทั้งหมด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คำข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สิ่งที่สำคัญในการเขียนบัตรเชิญคือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนอวยพรถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน