ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002915

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 22 มิ.ย. 53 เวลา 16:13 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พุทธประวัติ และชาดก , หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

มูลเหตุในข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หลังจากออกผนวชแล้วทรงศึกษาหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจึงจะสำเร็จ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ความสำคัญของงานทุกชนิดคือผลของหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ทุกศาสนามีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในเรื่องน่ารู้จักพระไตรปิฎกกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบเหมือนอสรพิษร้าย 4 ตัว ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของอะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พระโสณโกฬิวิสะเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยใช้หลักธรรมใดสอนจนบรรลุเป็นพระอรหันต์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ชาดกเรื่องจูฬเสฎฐิ (จุลกเศรษฐีชาดก) เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักธรรมในข้อใดมาใช้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานว่า ราหุลํ ชาตํ เมื่อพระโอรสประสูติมีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลานานเท่าใดจึงตรัสรู้

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลังตรัสรู้แล้วทรงเสด็จประกาศธรรมแก่ใคร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่บ่งบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนไทย

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นหลักในการปกครอง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเพียงอย่างเดียว คือใคร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติมากกว่าออกผนวชทรงทำอย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

มูลเหตุในข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หลังจากออกผนวชแล้วทรงศึกษาหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจึงจะสำเร็จ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ความสำคัญของงานทุกชนิดคือผลของหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ทุกศาสนามีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในเรื่องน่ารู้จักพระไตรปิฎกกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบเหมือนอสรพิษร้าย 4 ตัว ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของอะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พระโสณโกฬิวิสะเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยใช้หลักธรรมใดสอนจนบรรลุเป็นพระอรหันต์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ชาดกเรื่องจูฬเสฎฐิ (จุลกเศรษฐีชาดก) เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักธรรมในข้อใดมาใช้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานว่า ราหุลํ ชาตํ เมื่อพระโอรสประสูติมีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลานานเท่าใดจึงตรัสรู้

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลังตรัสรู้แล้วทรงเสด็จประกาศธรรมแก่ใคร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่บ่งบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนไทย

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นหลักในการปกครอง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเพียงอย่างเดียว คือใคร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติมากกว่าออกผนวชทรงทำอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน