มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002461

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 22 เม.ย. 53 เวลา 17:06 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ต้นไม้เล็กต้นหนึ่งสูง 3.5 เมตร อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 6 เมตร ชายคนหนึ่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากต้นไม้เล็ก 3 เมตร ทำให้มองเห็นยอดต้นไม้เล็กและยอดต้นไม้ใหญ่อยู่ในแนวเดียวกัน ต้นไม้ใหญ่สูงกี่เมตร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โอ้มีเงินจำนวนหนึ่ง เอ๋มีเงินเป็น 3 เท่าของโอ้ เมื่อนำเงินของทั้งคู่รวมกัน พบว่าหนึ่งในสามของจำนวนเงินไม่เกิน 500 บาท จงหาว่าโอ้มีเงินมากที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง 20 เซนติเมตร ด้านยาว 2x + 6 เซนติเมตร และพื้นที่ไม่เกิน 360 ตารางเซนติเมตร ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะยาวมากที่สุดกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วิกกี้มีเหรียญบาทและเหรียญสลึงรวมกันมากกว่า 95 เหรียญ แต่ไม่ถึง 110 เหรียญ รวมเป็นเงิน 50 บาท วิกกี้มีเหรียญบาทมากที่สุดกี่เหรียญ ถ้า x แทนจำนวนเหรียญบาท อสมการในข้อใดสอดคล้องกับโจทย์ปัญหานี้

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

วิกกี้มีเหรียญบาทและเหรียญสลึงรวมกันมากกว่า 95 เหรียญ แต่ไม่ถึง 110 เหรียญ รวมเป็นเงิน 50 บาท วิกกี้มีเหรียญบาทมากที่สุดกี่เหรียญ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

วิชัยเกิดในเดือนเมษายน เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าวันเกิดของเขาเป็นพหูคูณของ 3 ความน่าจะเป็นที่เพื่อนจะทายวันเกิดของวิชัยได้ถูกต้องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุแท่งพลาสติกอยู่ 3 แท่ง ยาวแท่งล่ะ 6, 8 และ 10 เซนติเมตร สุ่มหยิบ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง และบันทึกเลขหมายไว้ แล้วใส่กล่องคืน ความน่าจะเป็นที่จะได้แท่งพลาสติกมาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กระป๋องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง ซึ่งมีหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 กำกับลูกละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบพร้อมกัน 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

มีสลาก 4 ใบ เขียนหมายเลข 5, 6, 7 และ 8 กำกับใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ โดยหยิบทีละใบและไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลาก 2 ใบ ที่มีผลรวมมากกว่า 13 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ห้องเรียนหนึ่งต้องการเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้า จากนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวหน้าเป็นชาย 1 คน และรองหัวหน้าเป็นหญิง 1 คน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อั๋นโยนเหรียญ 1 บาท ถ้าเหรียญออกหัวจะก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถ้าเหรียญออกก้อยจะก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว ความน่าจะเป็นที่อั๋นจะกลับมายืนที่จุดเริ่มต้นหลังจากโยนเหรียญไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คะแนนรวมทั้งหมดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล a, a + 1, a + 2, 8 คือ 6.5 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการทดสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้ง เท่ากับกี่คะแนน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต้อไปนี้ ก. จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ข. จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่ ค. ถ้า n เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 1 และ n ลงตัวแล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย18 คน นักเรียนหญิง 30 คน แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มเป็นนักเรียนเพศเดียวกันและมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดกลุ่มละเท่าๆ กัน จะแบ่งได้กี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ต้นไม้เล็กต้นหนึ่งสูง 3.5 เมตร อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 6 เมตร ชายคนหนึ่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากต้นไม้เล็ก 3 เมตร ทำให้มองเห็นยอดต้นไม้เล็กและยอดต้นไม้ใหญ่อยู่ในแนวเดียวกัน ต้นไม้ใหญ่สูงกี่เมตร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โอ้มีเงินจำนวนหนึ่ง เอ๋มีเงินเป็น 3 เท่าของโอ้ เมื่อนำเงินของทั้งคู่รวมกัน พบว่าหนึ่งในสามของจำนวนเงินไม่เกิน 500 บาท จงหาว่าโอ้มีเงินมากที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง 20 เซนติเมตร ด้านยาว 2x + 6 เซนติเมตร และพื้นที่ไม่เกิน 360 ตารางเซนติเมตร ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะยาวมากที่สุดกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วิกกี้มีเหรียญบาทและเหรียญสลึงรวมกันมากกว่า 95 เหรียญ แต่ไม่ถึง 110 เหรียญ รวมเป็นเงิน 50 บาท วิกกี้มีเหรียญบาทมากที่สุดกี่เหรียญ ถ้า x แทนจำนวนเหรียญบาท อสมการในข้อใดสอดคล้องกับโจทย์ปัญหานี้

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

วิกกี้มีเหรียญบาทและเหรียญสลึงรวมกันมากกว่า 95 เหรียญ แต่ไม่ถึง 110 เหรียญ รวมเป็นเงิน 50 บาท วิกกี้มีเหรียญบาทมากที่สุดกี่เหรียญ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

วิชัยเกิดในเดือนเมษายน เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าวันเกิดของเขาเป็นพหูคูณของ 3 ความน่าจะเป็นที่เพื่อนจะทายวันเกิดของวิชัยได้ถูกต้องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุแท่งพลาสติกอยู่ 3 แท่ง ยาวแท่งล่ะ 6, 8 และ 10 เซนติเมตร สุ่มหยิบ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง และบันทึกเลขหมายไว้ แล้วใส่กล่องคืน ความน่าจะเป็นที่จะได้แท่งพลาสติกมาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กระป๋องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง ซึ่งมีหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 กำกับลูกละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบพร้อมกัน 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

มีสลาก 4 ใบ เขียนหมายเลข 5, 6, 7 และ 8 กำกับใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ โดยหยิบทีละใบและไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลาก 2 ใบ ที่มีผลรวมมากกว่า 13 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ห้องเรียนหนึ่งต้องการเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้า จากนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวหน้าเป็นชาย 1 คน และรองหัวหน้าเป็นหญิง 1 คน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อั๋นโยนเหรียญ 1 บาท ถ้าเหรียญออกหัวจะก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถ้าเหรียญออกก้อยจะก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว ความน่าจะเป็นที่อั๋นจะกลับมายืนที่จุดเริ่มต้นหลังจากโยนเหรียญไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คะแนนรวมทั้งหมดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล a, a + 1, a + 2, 8 คือ 6.5 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการทดสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้ง เท่ากับกี่คะแนน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต้อไปนี้ ก. จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ข. จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่ ค. ถ้า n เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 1 และ n ลงตัวแล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย18 คน นักเรียนหญิง 30 คน แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มเป็นนักเรียนเพศเดียวกันและมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดกลุ่มละเท่าๆ กัน จะแบ่งได้กี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน