ม.6

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB602037

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 มี.ค. 53 เวลา 13:27 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน , สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26, .... โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย พจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดให้ A ={1,2} และ B ={a,b} คู่อันดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของผลคูณคารท์ ีเชียน A×B

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ให้ A = {1,99} ความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนของฟังก์ชัน 

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ค่าของ a ที่ทำให้กราฟของฟังก์ชัน y = a(2x) ผ่านจุด (3,16) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบางพจน์เท่ากับ 40

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3 เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ a1 = 2 และ a3 = 200 ถ้า a2 คือค่าในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อความดังกล่าวคือข้อใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ในการสำรวจความชอบในการดื่มชาเขียวและกาแฟของกลุ่มตัวอย่าง 32 คน พบว่า ผู้ชอบดื่มชาเขียวมี 18 คน ผู้ชอบดื่มกาแฟมี 16 คน ผู้ไม่ชอบดื่มชาเขียวและไม่ชอบดื่มกาแฟมี 8 คน จำนวนคนที่ชอบดื่มชาเขียวอย่างเดียวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

กำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้ เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอากาศดี (ข) เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดี ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพื้นที่ 65 ตารางวา โดยด้านยาวของที่ดินยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา จะต้องใช้รั้วที่มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

เมื่อเขียนกราฟของ y = ax2 + bx + c โดยที่ a ≠ 0 เพื่อหาคำตอบของสมการ ax2 + bx + c = 0 กราฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าสมการไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มี 100 พจน์

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ค่าของ 1 + 6 + 11 + 16 + ....... + 101 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ส่วนสูงของพี่น้อง 2 คน มีพิสัยเท่ากับ 12 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 171 เซนติเมตร ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่ง

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26, .... โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย พจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดให้ A ={1,2} และ B ={a,b} คู่อันดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของผลคูณคารท์ ีเชียน A×B

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ให้ A = {1,99} ความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนของฟังก์ชัน 

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ค่าของ a ที่ทำให้กราฟของฟังก์ชัน y = a(2x) ผ่านจุด (3,16) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบางพจน์เท่ากับ 40

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3 เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ a1 = 2 และ a3 = 200 ถ้า a2 คือค่าในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อความดังกล่าวคือข้อใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ในการสำรวจความชอบในการดื่มชาเขียวและกาแฟของกลุ่มตัวอย่าง 32 คน พบว่า ผู้ชอบดื่มชาเขียวมี 18 คน ผู้ชอบดื่มกาแฟมี 16 คน ผู้ไม่ชอบดื่มชาเขียวและไม่ชอบดื่มกาแฟมี 8 คน จำนวนคนที่ชอบดื่มชาเขียวอย่างเดียวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

กำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้ เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอากาศดี (ข) เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดี ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพื้นที่ 65 ตารางวา โดยด้านยาวของที่ดินยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา จะต้องใช้รั้วที่มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

เมื่อเขียนกราฟของ y = ax2 + bx + c โดยที่ a ≠ 0 เพื่อหาคำตอบของสมการ ax2 + bx + c = 0 กราฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าสมการไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มี 100 พจน์

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ค่าของ 1 + 6 + 11 + 16 + ....... + 101 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ส่วนสูงของพี่น้อง 2 คน มีพิสัยเท่ากับ 12 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 171 เซนติเมตร ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่ง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน