ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613550

จำนวนข้อ

: 116 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 22 ส.ค. 62 เวลา 10:07 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/116
คำถาม :

ข้อใดคือตัวอย่างของการลำเลียงแบบ Active transport A. การปั๊ม Na-K ion ในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท B. การขับเกลือแร่ที่เหงือกปลาน้ำเค็ม C. การแพร่ของเกล็ดด่างทับทิมที่ละลายในน้ำ

ข้อที่ 2/116
คำถาม :

พืชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย ที่มีแสงแดดจัด และน้ำน้อย ควรมีการปรับลักษณะทางกายภาพอย่างไร

ข้อที่ 3/116
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการลดการคายน้ำของพืช

ข้อที่ 4/116
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและเกลือแร่ของปลาทะเล A. ปลาทะเลมีต่อมนาซัลในการช่วยขับเกลือส่วนเกินออก B. ปลาทะเลขับปัสสาวะเข้มข้น ปริมาณน้อย C. น้ำทะเลเป็น Hypotonic solution ต่อของเหลวในตัวปลา

ข้อที่ 5/116
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพข้างล่างที่แสดงกลไกการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ การตอบสนองในข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/116
คำถาม :

นายเอกเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วโดนงูกัด ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลใกล้เคียงในทันที คุณหมอแจ้งญาติของนายเอกว่าต้องฉีดเซรุ่มให้กับนายเอก อยากทราบว่าเซรุ่มคืออะไร

ข้อที่ 7/116
คำถาม :

ถ้าพ่อมีหมู่เลือด O แม่มีหมู่เลือด B แบบ Heterozygous ลูกคนแรกจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดอะไรได้บ้าง

ข้อที่ 8/116
คำถาม :

จากภาพลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่กำหนดให้ บุคคลใดที่เป็นพ่อที่แท้จริงของเด็ก (offspring)

ข้อที่ 9/116
คำถาม :

กลไกใดที่สนับสนุนให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

ข้อที่ 10/116
คำถาม :

“สิ่งมีชีวิตมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ทำให้มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งจะถูกคัดเลือกโดยสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ว่า ลักษณะใดที่มีความเหมาะสมมากกว่า สิ่งมีชีวิตนั้นจะอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้มากกว่า”   ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับหลักการใด

ข้อที่ 11/116
คำถาม :

ในระบบนิเวศหนึ่ง ถ้าเหยี่ยวกินงู พลังงานของลำดับขั้นอาหารในงูจะถูกถ่ายทอดไปยังเหยี่ยวได้ประมาณร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 12/116
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับการเกิดการแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/116
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ

ข้อที่ 14/116
คำถาม :

การค้นพบตะขาบน้ำตกสปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไทยได้นำมาทำการวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับพิษจากตะขาบ จัดเป็นการใช้ประโยชน์จากเรื่องใด

ข้อที่ 15/116
คำถาม :

A B และ C เป็นสัญลักษณ์สมมติของธาตุ 3 ชนิด

อะตอม A มีนิวตรอนและอิเล็กตรอนอย่างละ 12 อนุภาค
อะตอม B เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้เป็น 

และ C มีเลขอะตอมน้อยกว่า A อยู่ 1 แต่มีนิวตรอนมากกว่า B อยู่ 1 อนุภาค   ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 16/116
คำถาม :

ซีนอนมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น  เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับอาร์กอน  ซึ่งมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับซีนอนต่อไปนี้   ก. มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8   ข. มีโปรตอน 77 อนุภาค   ค. ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 17/116
คำถาม :

ถ้าธาตุ X มีลักษณะเป็นก้อนผิวมันวาว เมื่อตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วแบ่งไปทดสอบเบื้องต้นได้ผลดังนี้ ข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X ที่เป็นไปได้

ข้อที่ 18/116
คำถาม :

กำหนดเลขอะตอมของธาตุ ดังนี้ เมื่อธาตุ 2 ชนิด สร้างพันธะกันแล้ว ทำให้แต่ละอะตอมหรือไอออนของธาตุที่สร้างพันธะกัน มีจำนวนอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อย ข้อใด สรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับสูตรอย่างง่ายของสารประกอบและชนิดของพันธะเคมีที่เกิดจากธาตุ 2 ชนิดต่อไปนี้ สร้างพันธะเคมีกัน

ข้อที่ 19/116
คำถาม :

พิจารณาการทดลอง 3 การทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) กับเปลือกไข่ (มีส่วนประกอบหลักคือ CaCO3) ซึ่งมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นดังสมการ พิจารณาการทดลองต่อไปนี้ หากนักเรียนทำการทดลองแล้วเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการวัดปริมาตรแก๊สที่เกิดขึ้น ผลการทดลองควรเป็นอย่างไร

ข้อที่ 20/116
คำถาม :

พิจารณากราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์กับเวลาการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนี้ พิจารณาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 0 – 60 วินาที ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/116
คำถาม :

น้ำมันดิบที่ได้จากการขุดเจาะ จะผ่านกระบวนการแยกสารเจือปนต่าง ๆ แล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปแยกต่อในหอกลั่นดังภาพ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จุดเดือดของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ชั้นบนสุดของหอกลั่นมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในชั้นอื่น ๆ ข. น้ำมันดีเซลมีจำนวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลมากกว่าน้ำมันเบนซิน ค. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเป็นธาตุคาร์บอนเท่านั้น ไม่มีธาตุอื่นใดเป็นองค์ประกอบ ง. การใช้หอกลั่นในการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นวิธีการแยกสารโดยการใช้เทคนิคการกลั่นลำดับส่วน ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 22/116
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 3 แบบ ดังแสดง แบบที่ 1 A + A + A + A + A + ... → AAAAA... แบบที่ 2 B + B + B + B + B + ... → BBBBB... + น้ำ แบบที่ 3 C + D + E + F + C + ... → CDEFC... + น้ำ เมื่อ A B C D E และ F แทนมอนอเมอร์ การระบุชนิดของมอนอเมอร์ และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพอลิเมอร์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 23/116
คำถาม :

การระบุประเภทและการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24/116
คำถาม :

พิจารณาการทดสอบอาหาร A B และ C ได้ผลดังตาราง ข้อสรุปเกี่ยวกับอาหาร A B และ C ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 25/116
คำถาม :

พิจารณาสัดส่วนเป็นร้อยละ ระหว่างปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นส่วนประกอบของช็อกโกแลต A – D ดังนี้ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/116
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิกต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 27/116
คำถาม :

จงหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ห่างจากผิวโลกเป็นระยะ 2 เท่า ของรัศมีโลก กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่า 10 เมตรต่อวินาที2

ข้อที่ 28/116
คำถาม :

วางจุดประจุ -2q และ -5q ห่างกัน 10 เซนติเมตร บนพื้นที่เป็นฉนวน โดยจุด C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ดังภาพ จงหาว่าจุดใดเป็นจุดสะเทิน

ข้อที่ 29/116
คำถาม :

ยิงประจุ +q ในทิศขึ้น ให้เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก B ซึ่งมีทิศไปทางซ้ายดังภาพ จงหาว่าประจุ +q จะเบนไปในทิศทางใดเมื่อเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 30/116
คำถาม :

หากขาดแรงในข้อใด จะทำให้ไม่เกิดธาตุชนิดต่าง ๆ นอกจากธาตุไฮโดรเจน

ข้อที่ 31/116
คำถาม :

รถ M กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตรต่อวินาที ส่วนรถ N เคลื่อนที่ไปทางทิศใต้ด้วยความเร็วคงที่ 15 เมตรต่อวินาที โดยรถทั้งสองคันต่างมุ่งหน้าสู่สี่แยก O ดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้อง  

ข้อที่ 32/116
คำถาม :

ชายคนหนึ่งขว้างลูกกอล์ฟขึ้นไปในอากาศทำมุมเงยกับแนวระดับ จากตึกสูง 100 เมตร หลังจากนั้น 10 วินาที ลูกกอล์ฟตกกระทบพื้นด้านล่างห่างจากตึก 50 เมตร ดังภาพ จงหาความเร็วของลูกกอล์ฟที่ตำแหน่งสูงสุด หากไม่คิดผลจากแรงต้านอากาศ กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2

ข้อที่ 33/116
คำถาม :

หากต้องการให้ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตันมีค่ามากขึ้น จะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 34/116
คำถาม :

ลูกตุ้มผูกกับเชือกยาว L เริ่มแกว่งจากตำแหน่ง A เมื่อแกว่งถึงตำแหน่ง B เชือกไปชนกับตะปูที่ตำแหน่ง O แล้วแกว่งต่อไปยังตำแหน่ง C โดยเชือกยาว L/2 ดังภาพ จงหาว่าความถี่ของลูกตุ้มจาก B ไป C มีค่าเป็นกี่เท่าของความถี่ของลูกตุ้มจาก A ไป B

ข้อที่ 35/116
คำถาม :

ปราณียืนอยู่นอกบ้าน ตะโกนเรียกพี่ชายที่อยู่ในบ้านด้วยความถี่เสียง 500 เฮิรตซ์ ทำให้เสียงเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก จงหาว่าหน้าต่างควรมีความกว้างเท่าใดจึงทำให้พี่ชายได้ยินเสียงปราณีชัดเจน โดยในขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่า 350 เมตรต่อวินาที

ข้อที่ 36/116
คำถาม :

มงคลอยากทราบความถี่ของส้อมเสียง X จึงนำส้อมเสียง X ไปเคาะเทียบกับส้อมเสียงมาตรฐานซึ่งมีความถี่ 515 เฮิรตซ์ ปรากฏว่าได้ยินความถี่บีตส์ 5 ครั้งต่อวินาที แต่เมื่อนำกระดาษกาวไปติดส้อมเสียง X พบว่าได้ยินความถี่บีตส์ 3 ครั้งต่อวินาที จงหาความถี่ของส้อมเสียง X

ข้อที่ 37/116
คำถาม :

เสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียง 100 เดซิเบล ทางโรงงานจึงให้พนักงานสวมเครื่องป้องกันเสียง ซึ่งช่วยลดความเข้มเสียงได้ร้อยละ 90 จงหาว่าหลังจากพนักงานสวมเครื่องป้องกันเสียงจะได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียงเท่าใด

ข้อที่ 38/116
คำถาม :

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดที่มีพลังงานมากที่สุด

ข้อที่ 39/116
คำถาม :

ทริเทียม () จะมีการสลายตัวเป็นฮีเลียม () อิเล็กตรอน (e) และปฏินิวตริโน () ดังสมการด้านล่าง               โดยกำหนดมวลที่สมมูลกับพลังงานของอนุภาคต่าง ๆ ดังนี้  มีค่า 2,809.45 MeV  มีค่า 2,809.05 MeV e มีค่า 0.05 MeV  มีค่าน้อยมาก ๆ จ งหาว่าปฏิกิริยานี้ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่าใด

ข้อที่ 40/116
คำถาม :

รังสีในข้อใดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 41/116
คำถาม :

สารกัมมันตรังสี X สลายตัวให้อนุภาค Y และรังสีแอลฟา ตามสมการ X → Y + α โดยมีกราฟการสลายตัวของ X ดังภาพ จงหาว่าในช่วงเวลา 15 ถึง 25 วินาที เกิดรังสีแอลฟาทั้งหมดเท่าใด

ข้อที่ 42/116
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ A. เปลือกโลกเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นต่ำกว่าภายในโลกมาก B. เปลือกโลกแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ เปลือกโลกชั้นใน และเปลือกโลกชั้นนอก C. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นทวีป ประกอบด้วย ซิลิกา และอลูมิเนียม ข้อความใดอธิบายลักษณะของเปลือกโลกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 43/116
คำถาม :

บริเวณสันเขาใต้มหาสมุทรมีแนวรอบแตกของเปลือกโลก เนื่องจากการแยกตัวของแผ่นดินในข้อใด และพื้นมหาสมุทรที่อยู่ใกล้กับแนวรอยแตกของเปลือกโลกจะมีอายุเป็นอย่างไร

ข้อที่ 44/116
คำถาม :

พิจารณากระบวนการทางธรณีวิทยาต่อไปนี้ แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีป แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีมหาสมุทร แผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากแผ่นธรณีมหาสมุทร หมู่เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่น เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาข้อใด

ข้อที่ 45/116
คำถาม :

อนุภาคใดเป็นปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน

ข้อที่ 46/116
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ปฏิกิริยานี้เป็นเริ่มต้นของการปลดปล่อยพลังงานจากแหล่งใด

ข้อที่ 47/116
คำถาม :

ในการกำเนิดระบบสุริยะ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 15 ล้านเคลวิน จะเกิดปฏิกิริยาใดและเกิดสิ่งใดขึ้น

ข้อที่ 48/116
คำถาม :

ดวงอาทิตย์จะฉายแสงไปอีกกี่ปี และจุดจบของดวงอาทิตย์คืออะไร

ข้อที่ 49/116
คำถาม :

ความเร็วของดาวเทียมในวงโคจรมีค่าเท่าไร (กิโลเมตร/วินาที) เมื่อระยะจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงดาวเทียมมีค่าเท่ากับ 2r กิโลเมตร มวลของโลกเท่ากับ M กิโลกรัม (ค่าคงตัวโน้มถ่วง (G) = 6.6x10-11 Nm2kg-2)

ข้อที่ 50/116
คำถาม :

นักเรียนจำนวน 5 คน ได้แก่ A, B, C, D และ E ทดลองวัดแรงตึงในเส้นเชือกโดยใช้เครื่องชั่งสปริงผูกกับเชือกทั้ง 2 ด้าน แล้วคล้องผ่านรอกลื่นที่ตรึงอยู่กับที่ จำนวน 2 ตัว ดังภาพ ในการวัดแรงตึงในเส้นเชือกจะต้องนำปลายเชือกไปผูกกับตะขอที่ติดอยู่กับแท่งโลหะหนัก 50 นิวตัน เพื่อให้เชือกทำมุมต่าง ๆ โดยเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ θθθและ θ4 แล้วอ่านค่าแรงตึงเชือกจากเครื่องชั่งสปริง นักเรียนทั้ง 5 คน บันทึกค่าแรงตึงในเส้นเชือกดังตาราง จงพิจารณาว่าข้อมูลจากการทดลองของนักเรียนคนใดมีความน่าเชื่อถือที่สุด

ข้อที่ 51/116
คำถาม :

จากข้อมูลการทดลองเรื่องการคายน้ำของพืชดังตาราง ข้อใดสรุปผลการทดลองข้างต้นได้เหมาะสมมากที่สุด

ข้อที่ 52/116
คำถาม :

บุคคลหนึ่งวิ่งมาราธอนกลางแจ้งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ข้อใดระบุการรักษาดุลยภาพของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายของเขาได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 53/116
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเชื้อ HIV ก. เกิดจากเชื้อไวรัส ข. สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านแอนติบอดี ค. สามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ ง. ทำลายเม็ดเลือดขาว จ. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเสียชีวิตทันที ฉ. สามารถแพร่ผ่านเชื้อนี้ผ่านการสัมผัสได้

ข้อที่ 54/116
คำถาม :

ข้อใดระบุหน่วยย่อยของสารโพลิเมอร์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง ก. คาร์โบไฮเดรต-โมโนแซกคาไรด์ ข. โปรตีน-กรดไขมัน ค. น้ำมัน-กรดอะมิโนและกลีเซอรอล ง. กรดนิวคลีอิก- โปรตีน จ. กรดนิวคลีอิก-กรดอะมิโน ฉ. โปรตีน- กรดอะมิโน

ข้อที่ 55/116
คำถาม :

ยิงประจุบวกให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในแนวระดับ เข้าในไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E มีทิศขึ้น ดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดถูกต้อง ถ้าอนุภาคไม่ชนแผ่นโลหะขนาน หรือไม่เคลื่อนที่ออกจากสนามไฟฟ้าเสียก่อน และถือว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีสนามโน้มถ่วง ก. ความเร็วของประจุในแนวแกน x เปลี่ยนแปลง ข. ความเร็วของประจุในแนวแกน y เปลี่ยนแปลง ค. ความเร็วของประจุลดลงอย่างสม่ำเสมอ ง. ประจุมีความเร่งในทิศลง จ. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ ฉ. ประจุมีแนวการเคลื่อนที่เป็นโค้งพาราโบลา

ข้อที่ 56/116
คำถาม :

ข้อใดเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ก. โคบอลต์-60 ข. ไอโอดีน-131 ค. คาร์บอน-14 ง. ยูเรเนียม-235 จ. ยูเรเนียม-238 ฉ. พลูโตเนียม-241

ข้อที่ 57/116
คำถาม :

ข้อความใดเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับแกรปโตไลต์ ก. เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เกิดในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น ข. ไม่เป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี เพราะว่าอายุมากเกินไป ค. มีลักษณะคล้ายรอยพิมพ์บาง ๆ บนหินดินดานสีดำ ง. เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียน จ. ไม่สามารถหาอายุโดยตรงด้วยวิธี Potassium-40 ฉ. หาอายุโดยตรงได้โดยวิธี Uranium-238

ข้อที่ 58/116
คำถาม :

ถ้าอุณหภูมิเอกภพที่มีเวลา t ปี หลังบิกแบง สามารถคำนวณได้จากสูตรถ้าอุณหภูมิเอกภพที่มีเวลา t ปี หลังบิกแบง สามารถคำนวณได้จากสูตร t แทน เวลาหลังเกิดบิกแบง (มีหน่วยเป็นปี) เอกภพจะมีอุณหภูมิประมาณกี่เคลวิน เมื่อเวลา 9 หมื่นปี หลังเกิดบิกแบง

ข้อที่ 59/116
คำถาม :

ข้อใดคือตัวอย่างของการลำเลียงแบบ Active transport A. การปั๊ม Na-K ion ในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท B. การขับเกลือแร่ที่เหงือกปลาน้ำเค็ม C. การแพร่ของเกล็ดด่างทับทิมที่ละลายในน้ำ

ข้อที่ 60/116
คำถาม :

พืชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย ที่มีแสงแดดจัด และน้ำน้อย ควรมีการปรับลักษณะทางกายภาพอย่างไร

ข้อที่ 61/116
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการลดการคายน้ำของพืช

ข้อที่ 62/116
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและเกลือแร่ของปลาทะเล A. ปลาทะเลมีต่อมนาซัลในการช่วยขับเกลือส่วนเกินออก B. ปลาทะเลขับปัสสาวะเข้มข้น ปริมาณน้อย C. น้ำทะเลเป็น Hypotonic solution ต่อของเหลวในตัวปลา

ข้อที่ 63/116
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพข้างล่างที่แสดงกลไกการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ การตอบสนองในข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 64/116
คำถาม :

นายเอกเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วโดนงูกัด ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลใกล้เคียงในทันที คุณหมอแจ้งญาติของนายเอกว่าต้องฉีดเซรุ่มให้กับนายเอก อยากทราบว่าเซรุ่มคืออะไร

ข้อที่ 65/116
คำถาม :

ถ้าพ่อมีหมู่เลือด O แม่มีหมู่เลือด B แบบ Heterozygous ลูกคนแรกจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดอะไรได้บ้าง

ข้อที่ 66/116
คำถาม :

จากภาพลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่กำหนดให้ บุคคลใดที่เป็นพ่อที่แท้จริงของเด็ก (offspring)

ข้อที่ 67/116
คำถาม :

กลไกใดที่สนับสนุนให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

ข้อที่ 68/116
คำถาม :

“สิ่งมีชีวิตมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ทำให้มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งจะถูกคัดเลือกโดยสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ว่า ลักษณะใดที่มีความเหมาะสมมากกว่า สิ่งมีชีวิตนั้นจะอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้มากกว่า”   ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับหลักการใด

ข้อที่ 69/116
คำถาม :

ในระบบนิเวศหนึ่ง ถ้าเหยี่ยวกินงู พลังงานของลำดับขั้นอาหารในงูจะถูกถ่ายทอดไปยังเหยี่ยวได้ประมาณร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 70/116
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับการเกิดการแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

ข้อที่ 71/116
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ

ข้อที่ 72/116
คำถาม :

การค้นพบตะขาบน้ำตกสปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไทยได้นำมาทำการวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับพิษจากตะขาบ จัดเป็นการใช้ประโยชน์จากเรื่องใด

ข้อที่ 73/116
คำถาม :

A B และ C เป็นสัญลักษณ์สมมติของธาตุ 3 ชนิด

อะตอม A มีนิวตรอนและอิเล็กตรอนอย่างละ 12 อนุภาค
อะตอม B เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้เป็น 

และ C มีเลขอะตอมน้อยกว่า A อยู่ 1 แต่มีนิวตรอนมากกว่า B อยู่ 1 อนุภาค   ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 74/116
คำถาม :

ซีนอนมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น  เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับอาร์กอน  ซึ่งมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับซีนอนต่อไปนี้   ก. มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8   ข. มีโปรตอน 77 อนุภาค   ค. ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 75/116
คำถาม :

ถ้าธาตุ X มีลักษณะเป็นก้อนผิวมันวาว เมื่อตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วแบ่งไปทดสอบเบื้องต้นได้ผลดังนี้ ข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X ที่เป็นไปได้

ข้อที่ 76/116
คำถาม :

กำหนดเลขอะตอมของธาตุ ดังนี้ เมื่อธาตุ 2 ชนิด สร้างพันธะกันแล้ว ทำให้แต่ละอะตอมหรือไอออนของธาตุที่สร้างพันธะกัน มีจำนวนอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อย ข้อใด สรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับสูตรอย่างง่ายของสารประกอบและชนิดของพันธะเคมีที่เกิดจากธาตุ 2 ชนิดต่อไปนี้ สร้างพันธะเคมีกัน

ข้อที่ 77/116
คำถาม :

พิจารณาการทดลอง 3 การทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) กับเปลือกไข่ (มีส่วนประกอบหลักคือ CaCO3) ซึ่งมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นดังสมการ พิจารณาการทดลองต่อไปนี้ หากนักเรียนทำการทดลองแล้วเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการวัดปริมาตรแก๊สที่เกิดขึ้น ผลการทดลองควรเป็นอย่างไร

ข้อที่ 78/116
คำถาม :

พิจารณากราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์กับเวลาการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนี้ พิจารณาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 0 – 60 วินาที ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 79/116
คำถาม :

น้ำมันดิบที่ได้จากการขุดเจาะ จะผ่านกระบวนการแยกสารเจือปนต่าง ๆ แล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปแยกต่อในหอกลั่นดังภาพ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จุดเดือดของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ชั้นบนสุดของหอกลั่นมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในชั้นอื่น ๆ ข. น้ำมันดีเซลมีจำนวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลมากกว่าน้ำมันเบนซิน ค. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเป็นธาตุคาร์บอนเท่านั้น ไม่มีธาตุอื่นใดเป็นองค์ประกอบ ง. การใช้หอกลั่นในการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นวิธีการแยกสารโดยการใช้เทคนิคการกลั่นลำดับส่วน ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 80/116
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 3 แบบ ดังแสดง แบบที่ 1 A + A + A + A + A + ... → AAAAA... แบบที่ 2 B + B + B + B + B + ... → BBBBB... + น้ำ แบบที่ 3 C + D + E + F + C + ... → CDEFC... + น้ำ เมื่อ A B C D E และ F แทนมอนอเมอร์ การระบุชนิดของมอนอเมอร์ และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพอลิเมอร์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 81/116
คำถาม :

การระบุประเภทและการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 82/116
คำถาม :

พิจารณาการทดสอบอาหาร A B และ C ได้ผลดังตาราง ข้อสรุปเกี่ยวกับอาหาร A B และ C ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 83/116
คำถาม :

พิจารณาสัดส่วนเป็นร้อยละ ระหว่างปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นส่วนประกอบของช็อกโกแลต A – D ดังนี้ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 84/116
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิกต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 85/116
คำถาม :

จงหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ห่างจากผิวโลกเป็นระยะ 2 เท่า ของรัศมีโลก กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่า 10 เมตรต่อวินาที2

ข้อที่ 86/116
คำถาม :

วางจุดประจุ -2q และ -5q ห่างกัน 10 เซนติเมตร บนพื้นที่เป็นฉนวน โดยจุด C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ดังภาพ จงหาว่าจุดใดเป็นจุดสะเทิน

ข้อที่ 87/116
คำถาม :

ยิงประจุ +q ในทิศขึ้น ให้เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก B ซึ่งมีทิศไปทางซ้ายดังภาพ จงหาว่าประจุ +q จะเบนไปในทิศทางใดเมื่อเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 88/116
คำถาม :

หากขาดแรงในข้อใด จะทำให้ไม่เกิดธาตุชนิดต่าง ๆ นอกจากธาตุไฮโดรเจน

ข้อที่ 89/116
คำถาม :

รถ M กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตรต่อวินาที ส่วนรถ N เคลื่อนที่ไปทางทิศใต้ด้วยความเร็วคงที่ 15 เมตรต่อวินาที โดยรถทั้งสองคันต่างมุ่งหน้าสู่สี่แยก O ดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้อง  

ข้อที่ 90/116
คำถาม :

ชายคนหนึ่งขว้างลูกกอล์ฟขึ้นไปในอากาศทำมุมเงยกับแนวระดับ จากตึกสูง 100 เมตร หลังจากนั้น 10 วินาที ลูกกอล์ฟตกกระทบพื้นด้านล่างห่างจากตึก 50 เมตร ดังภาพ จงหาความเร็วของลูกกอล์ฟที่ตำแหน่งสูงสุด หากไม่คิดผลจากแรงต้านอากาศ กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2

ข้อที่ 91/116
คำถาม :

หากต้องการให้ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตันมีค่ามากขึ้น จะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 92/116
คำถาม :

ลูกตุ้มผูกกับเชือกยาว L เริ่มแกว่งจากตำแหน่ง A เมื่อแกว่งถึงตำแหน่ง B เชือกไปชนกับตะปูที่ตำแหน่ง O แล้วแกว่งต่อไปยังตำแหน่ง C โดยเชือกยาว L/2 ดังภาพ จงหาว่าความถี่ของลูกตุ้มจาก B ไป C มีค่าเป็นกี่เท่าของความถี่ของลูกตุ้มจาก A ไป B

ข้อที่ 93/116
คำถาม :

ปราณียืนอยู่นอกบ้าน ตะโกนเรียกพี่ชายที่อยู่ในบ้านด้วยความถี่เสียง 500 เฮิรตซ์ ทำให้เสียงเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก จงหาว่าหน้าต่างควรมีความกว้างเท่าใดจึงทำให้พี่ชายได้ยินเสียงปราณีชัดเจน โดยในขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่า 350 เมตรต่อวินาที

ข้อที่ 94/116
คำถาม :

มงคลอยากทราบความถี่ของส้อมเสียง X จึงนำส้อมเสียง X ไปเคาะเทียบกับส้อมเสียงมาตรฐานซึ่งมีความถี่ 515 เฮิรตซ์ ปรากฏว่าได้ยินความถี่บีตส์ 5 ครั้งต่อวินาที แต่เมื่อนำกระดาษกาวไปติดส้อมเสียง X พบว่าได้ยินความถี่บีตส์ 3 ครั้งต่อวินาที จงหาความถี่ของส้อมเสียง X

ข้อที่ 95/116
คำถาม :

เสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียง 100 เดซิเบล ทางโรงงานจึงให้พนักงานสวมเครื่องป้องกันเสียง ซึ่งช่วยลดความเข้มเสียงได้ร้อยละ 90 จงหาว่าหลังจากพนักงานสวมเครื่องป้องกันเสียงจะได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียงเท่าใด

ข้อที่ 96/116
คำถาม :

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดที่มีพลังงานมากที่สุด

ข้อที่ 97/116
คำถาม :

ทริเทียม () จะมีการสลายตัวเป็นฮีเลียม () อิเล็กตรอน (e) และปฏินิวตริโน () ดังสมการด้านล่าง               โดยกำหนดมวลที่สมมูลกับพลังงานของอนุภาคต่าง ๆ ดังนี้  มีค่า 2,809.45 MeV  มีค่า 2,809.05 MeV e มีค่า 0.05 MeV  มีค่าน้อยมาก ๆ จ งหาว่าปฏิกิริยานี้ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่าใด

ข้อที่ 98/116
คำถาม :

รังสีในข้อใดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 99/116
คำถาม :

สารกัมมันตรังสี X สลายตัวให้อนุภาค Y และรังสีแอลฟา ตามสมการ X → Y + α โดยมีกราฟการสลายตัวของ X ดังภาพ จงหาว่าในช่วงเวลา 15 ถึง 25 วินาที เกิดรังสีแอลฟาทั้งหมดเท่าใด

ข้อที่ 100/116
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ A. เปลือกโลกเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นต่ำกว่าภายในโลกมาก B. เปลือกโลกแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ เปลือกโลกชั้นใน และเปลือกโลกชั้นนอก C. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นทวีป ประกอบด้วย ซิลิกา และอลูมิเนียม ข้อความใดอธิบายลักษณะของเปลือกโลกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 101/116
คำถาม :

บริเวณสันเขาใต้มหาสมุทรมีแนวรอบแตกของเปลือกโลก เนื่องจากการแยกตัวของแผ่นดินในข้อใด และพื้นมหาสมุทรที่อยู่ใกล้กับแนวรอยแตกของเปลือกโลกจะมีอายุเป็นอย่างไร

ข้อที่ 102/116
คำถาม :

พิจารณากระบวนการทางธรณีวิทยาต่อไปนี้ แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีป แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีมหาสมุทร แผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากแผ่นธรณีมหาสมุทร หมู่เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่น เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาข้อใด

ข้อที่ 103/116
คำถาม :

อนุภาคใดเป็นปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน

ข้อที่ 104/116
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ปฏิกิริยานี้เป็นเริ่มต้นของการปลดปล่อยพลังงานจากแหล่งใด

ข้อที่ 105/116
คำถาม :

ในการกำเนิดระบบสุริยะ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 15 ล้านเคลวิน จะเกิดปฏิกิริยาใดและเกิดสิ่งใดขึ้น

ข้อที่ 106/116
คำถาม :

ดวงอาทิตย์จะฉายแสงไปอีกกี่ปี และจุดจบของดวงอาทิตย์คืออะไร

ข้อที่ 107/116
คำถาม :

ความเร็วของดาวเทียมในวงโคจรมีค่าเท่าไร (กิโลเมตร/วินาที) เมื่อระยะจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงดาวเทียมมีค่าเท่ากับ 2r กิโลเมตร มวลของโลกเท่ากับ M กิโลกรัม (ค่าคงตัวโน้มถ่วง (G) = 6.6x10-11 Nm2kg-2)

ข้อที่ 108/116
คำถาม :

นักเรียนจำนวน 5 คน ได้แก่ A, B, C, D และ E ทดลองวัดแรงตึงในเส้นเชือกโดยใช้เครื่องชั่งสปริงผูกกับเชือกทั้ง 2 ด้าน แล้วคล้องผ่านรอกลื่นที่ตรึงอยู่กับที่ จำนวน 2 ตัว ดังภาพ ในการวัดแรงตึงในเส้นเชือกจะต้องนำปลายเชือกไปผูกกับตะขอที่ติดอยู่กับแท่งโลหะหนัก 50 นิวตัน เพื่อให้เชือกทำมุมต่าง ๆ โดยเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ θθθและ θ4 แล้วอ่านค่าแรงตึงเชือกจากเครื่องชั่งสปริง นักเรียนทั้ง 5 คน บันทึกค่าแรงตึงในเส้นเชือกดังตาราง จงพิจารณาว่าข้อมูลจากการทดลองของนักเรียนคนใดมีความน่าเชื่อถือที่สุด

ข้อที่ 109/116
คำถาม :

จากข้อมูลการทดลองเรื่องการคายน้ำของพืชดังตาราง ข้อใดสรุปผลการทดลองข้างต้นได้เหมาะสมมากที่สุด

ข้อที่ 110/116
คำถาม :

บุคคลหนึ่งวิ่งมาราธอนกลางแจ้งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ข้อใดระบุการรักษาดุลยภาพของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายของเขาได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 111/116
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเชื้อ HIV ก. เกิดจากเชื้อไวรัส ข. สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านแอนติบอดี ค. สามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ ง. ทำลายเม็ดเลือดขาว จ. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเสียชีวิตทันที ฉ. สามารถแพร่ผ่านเชื้อนี้ผ่านการสัมผัสได้

ข้อที่ 112/116
คำถาม :

ข้อใดระบุหน่วยย่อยของสารโพลิเมอร์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง ก. คาร์โบไฮเดรต-โมโนแซกคาไรด์ ข. โปรตีน-กรดไขมัน ค. น้ำมัน-กรดอะมิโนและกลีเซอรอล ง. กรดนิวคลีอิก- โปรตีน จ. กรดนิวคลีอิก-กรดอะมิโน ฉ. โปรตีน- กรดอะมิโน

ข้อที่ 113/116
คำถาม :

ยิงประจุบวกให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในแนวระดับ เข้าในไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ E มีทิศขึ้น ดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดถูกต้อง ถ้าอนุภาคไม่ชนแผ่นโลหะขนาน หรือไม่เคลื่อนที่ออกจากสนามไฟฟ้าเสียก่อน และถือว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีสนามโน้มถ่วง ก. ความเร็วของประจุในแนวแกน x เปลี่ยนแปลง ข. ความเร็วของประจุในแนวแกน y เปลี่ยนแปลง ค. ความเร็วของประจุลดลงอย่างสม่ำเสมอ ง. ประจุมีความเร่งในทิศลง จ. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ ฉ. ประจุมีแนวการเคลื่อนที่เป็นโค้งพาราโบลา

ข้อที่ 114/116
คำถาม :

ข้อใดเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ก. โคบอลต์-60 ข. ไอโอดีน-131 ค. คาร์บอน-14 ง. ยูเรเนียม-235 จ. ยูเรเนียม-238 ฉ. พลูโตเนียม-241

ข้อที่ 115/116
คำถาม :

ข้อความใดเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับแกรปโตไลต์ ก. เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เกิดในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น ข. ไม่เป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี เพราะว่าอายุมากเกินไป ค. มีลักษณะคล้ายรอยพิมพ์บาง ๆ บนหินดินดานสีดำ ง. เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียน จ. ไม่สามารถหาอายุโดยตรงด้วยวิธี Potassium-40 ฉ. หาอายุโดยตรงได้โดยวิธี Uranium-238

ข้อที่ 116/116
คำถาม :

ถ้าอุณหภูมิเอกภพที่มีเวลา t ปี หลังบิกแบง สามารถคำนวณได้จากสูตรถ้าอุณหภูมิเอกภพที่มีเวลา t ปี หลังบิกแบง สามารถคำนวณได้จากสูตร t แทน เวลาหลังเกิดบิกแบง (มีหน่วยเป็นปี) เอกภพจะมีอุณหภูมิประมาณกี่เคลวิน เมื่อเวลา 9 หมื่นปี หลังเกิดบิกแบง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน